Вы тут

Кіроўцы, дарогу Дзядам Марозам!


Ста­ліч­ная Дзяр­жаў­та­інс­пек­цыя ў свя­точ­ныя дні пе­ра­хо­дзіць на ўзмоц­не­ны рэ­жым пра­цы.

Ін­спек­та­ры бу­дуць за­бяс­печ­ваць бяс­пе­ку да­рож­на­га ру­ху на ўсіх клю­ча­вых скры­жа­ван­нях і ма­гіст­ра­лях го­ра­да. Асаб­лі­вую ўва­гу яны бу­дуць на­да­ваць мес­цам пра­вя­дзен­ня свя­точ­ных ме­ра­пры­ем­стваў.

Так, 25 снеж­ня ў Мін­ску прой­дзе тэ­ат­ра­лі­за­ва­нае шэс­це Дзя­доў Ма­ро­заў і Сня­гу­рак. У су­вя­зі з гэ­тым з 11.20 да 11.45 пад­час пра­хо­джан­ня ка­ло­ны бу­дзе ўво­дзіц­ца па­этап­нае аб­ме­жа­ван­не ру­ху транс­парт­ных срод­каў па ву­лі­цы Эн­гель­са (ад пра­спек­та Не­за­леж­нас­ці да ву­лі­цы Ін­тэр­на­цы­я­наль­най), па ву­лі­цы Ін­тэр­на­цы­я­наль­най (ад ву­лі­цы Я. Ку­па­лы да ву­лі­цы Ле­ні­на), па ву­лі­цы Ле­ні­на (ад пра­спек­та Не­за­леж­нас­ці да ву­лі­цы Ня­мі­га), па пра­спек­це Пе­ра­мож­цаў (ад ву­лі­цы Ня­мі­га да ву­лі­цы Мель­ні­кай­тэ).

У су­вя­зі з пра­вя­дзен­нем свя­точ­ных ме­ра­пры­ем­стваў з 8 га­дзін 25 снеж­ня так­са­ма бу­дзе аб­ме­жа­ва­на пар­коў­ка ў ра­ё­не Каст­рыч­ніц­кай пло­шчы і Па­ла­ца спор­ту. Спы­нен­не і ста­ян­ка транс­парт­ных срод­каў на Каст­рыч­ніц­кай пло­шчы за­ба­ро­не­на.

Тарас ШЧЫРЫ

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.