Вы тут

Затрымалі манетнага «валютчыка»


Не­звы­чай­ны «ва­лют­чык» быў за­тры­ма­ны су­пра­цоў­ні­ка­мі ад­дзе­ла па ба­раць­бе з эка­на­міч­ны­мі зла­чын­ства­мі За­вод­ска­га РУ­УС ста­лі­цы з ка­ле­га­мі з ра­ён­най пад­атко­вай ін­спек­цыі.

— У 51-га­до­ва­га жы­ха­ра Ві­цеб­скай воб­лас­ці, які па­да­зра­ец­ца ў не­за­кон­ных ва­лют­на-аб­мен­ных апе­ра­цы­ях, кан­фіс­ка­ва­на 149 ма­нет на­мі­на­лам 2 еў­ра кож­ная і агуль­ным кош­там больш за 23 міль­ё­ны руб­лёў, — па­ве­да­мі­ла жур­на­ліс­ту «Звяз­ды» прэс-афі­цэр За­вод­ска­га РУ­УС г. Мін­ска Тац­ця­на Ма­і­се­е­ва.

Са­праў­ды, цяж­ка пры­га­даць вы­па­дак, ка­лі б у не­за­кон­ных ва­лют­на-аб­мен­ных апе­ра­цы­ях пры­сут­ні­ча­лі ад­ны толь­кі ма­не­ты, якія да та­го ж з'яў­ля­юц­ца звы­чай­ным пла­цеж­ным срод­кам. Усе, ма­быць, чу­лі пра да­во­лі рэд­кую двух­до­ла­ра­вую ку­пю­ру, якая быц­цам бы пры­но­сіць уда­чу. Та­кі «зя­лё­ны» мно­гія шчас­лі­выя ўла­даль­ні­кі спе­цы­яль­на за­хоў­ва­юць або но­сяць у ка­шаль­ку, каб ён пры­цяг­ваў гро­шы. Ма­не­та на­мі­на­лам 2 еў­ра з гэ­та­га ж пунк­ту гле­джан­ня так­са­ма мо­жа быць ці­ка­вай не столь­кі ка­лек­цы­я­не­рам, коль­кі звы­чай­ным лю­дзям, якія хо­чуць мець ад­мыс­ло­вы та­ліс­ман. Спра­ва ў тым, што гэ­тая ма­не­та — са­мы буй­ны па па­ме­ры «круг­ляш» ся­род ін­шых і са­мая вы­со­кая — па на­мі­на­ле.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.