Вы тут

Коратка


У Ка­мі­тэ­це дзяр­жаў­на­га кант­ро­лю Бе­ла­ру­сі ство­ра­на ра­бо­чая гру­па па кант­ро­лі за сі­ту­а­цы­яй на ва­лют­ным і спа­жы­вец­кім рын­ках краіны.

Стаў­ка адзі­на­га па­да­тку з ін­ды­ві­ду­аль­ных прад­пры­маль­ні­каў, за вы­клю­чэн­нем тых, хто здае ква­тэ­ры на су­ткі, у Мін­ску з 1 са­ка­ві­ка 2015 го­да па­вя­лі­чыц­ца на 15%.

Рэс­пуб­лі­кан­скі на­ву­ко­ва-прак­тыч­ны цэнтр дзі­ця­чай хі­рур­гіі ство­раць у Бе­ла­ру­сі ў 2015 го­дзе. Ён аб'­яд­нае ў са­бе дзі­ця­чую кар­дыя­хі­рур­гію РНПЦ «Кар­дыя­ло­гія» і дзі­ця­чы хі­рур­гіч­ны цэнтр 1-й га­рад­ской клі­ніч­най баль­ні­цы Мін­ска.

У Шчу­чы­не да Дня пісь­мен­ства пла­ну­юць за­вяр­шыць рэ­стаў­ра­цыю па­ла­ца Друц­ка-Лю­бец­кіх.

Больш як 2 тыс. не­экс­плу­а­ту­е­мых аў­та­ма­бі­ляў вы­яў­ле­на ў Мін­ску з па­чат­ку го­да.

У Лель­чы­цах 20-га­до­вы груз­чык уда­рыў ся­бе ка­вал­кам ас­фаль­ту, каб ін­сцэ­ні­ра­ваць ра­ба­ван­не.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.