Вы тут

«Вектар дабрыні» ў гродзенскіх паліклініках


Ча­ты­ры аў­та­ма­бі­лі мар­кі «Джы­лі» ме­ду­ста­но­вам го­ра­да пе­ра­даў Бе­ла­рус­банк.

Дзве ма­шы­ны атры­ма­ла па­лі­клі­ні­ка № 4, па ад­ной — па­лі­клі­ні­ка № 5 і дзі­ця­чая па­лі­клі­ні­ка № 2. Уру­ча­ю­чы на цэнт­раль­най пло­шчы аб­лас­но­га цэнт­ра кі­роў­цам клю­чы ад аў­та­ма­бі­ляў, стар­шы­ня праў­лен­ня бан­ка Сяр­гей Пі­са­рык за­зна­чыў, што ў рам­ках пра­гра­мы «Бе­ла­рус­банк. Век­тар да­бры­ні» бу­дзе па­леп­ша­на ма­тэ­ры­яль­на-тэх­ніч­ная ба­за сіс­тэ­мы ахо­вы зда­роўя Грод­на. Стар­шы­ня Гро­дзен­ска­га гар­вы­кан­ка­ма Ме­чы­слаў Гой вы­ка­заў па­дзя­ку кі­раў­ніц­тву бан­ка за парт­нёр­ства ў са­цы­яль­най сфе­ры: «Гэ­тыя ма­шы­ны бу­дуць доб­рай да­па­мо­гай для апе­ра­тыў­на­га і якас­на­га аб­слу­гоў­ван­ня лю­дзей».

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.