Вы тут

Маніторынг і адпаведныя рашэнні


Упраў­лен­ню ганд­лю і па­слуг Го­мель­ска­га абл­вы­кан­ка­ма да­дзе­на да­ру­чэн­не за­бяс­пе­чыць усе кра­мы воб­лас­ці ай­чын­ны­мі та­ва­ра­мі ў не­аб­ход­ных аб'­ёмах, каб за­да­во­ліць уз­нік­лы па­вы­ша­ны по­пыт на пра­мыс­ло­выя і хар­чо­выя та­ва­ры. Та­кое да­ру­чэн­не даў на апа­рат­най на­ра­дзе стар­шы­ня Го­мель­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Ула­дзі­мір Двор­нік.

Кі­раў­нік рэ­гі­ё­на ад­зна­чыў, што ў сі­ту­а­цыі, ка­лі па ней­кіх пры­чы­нах рэз­ка па­вя­ліч­ва­ец­ца па­куп­ніц­кі по­пыт на­сель­ніц­тва, вый­грае той, хто хут­чэй за ўсіх пры­мае пра­віль­ныя кі­раў­ніц­кія ра­шэн­ні. Ад­на­ча­со­ва стар­шы­ня Го­мель­ска­га абл­вы­кан­ка­ма даў да­ру­чэн­не пра­во­дзіць ма­ні­то­рынг кош­таў ва ўста­но­вах ганд­лю і ўзмац­ніць кант­роль у га­лі­не ан­ты­ма­на­поль­най і кош­та­вай па­лі­ты­кі. Па ін­фар­ма­цыі го­мель­ска­га аб­лас­но­га ўпраў­лен­ня ганд­лю і па­слуг, у апош­нія дні на­зі­ра­ец­ца па­вы­ша­ны по­пыт на бы­та­вую тэх­ні­ку, мэб­лю, ін­шыя та­ва­ры доў­га­га ка­ры­стан­ня як ай­чын­най, так і ім­парт­най вы­твор­час­ці. Вы­руч­ка не­ка­то­рых буй­ных крам вы­рас­ла ў два ра­зы і бо­лей. Ва ўсіх ра­ё­нах Го­мель­шчы­ны ство­ра­ны гру­пы па ма­ні­то­рын­гу кош­таў на та­ва­ры, пра­цу­юць тэ­ле­фо­ны да­ве­ру для па­куп­ні­коў, у вы­хад­ныя дні ар­га­ні­за­ва­на дзя­жур­ства су­пра­цоў­ні­каў ор­га­наў мяс­цо­вай ула­ды, якія кант­ра­лю­юць ра­бо­ту сфе­ры ганд­лю і па­слуг.

Іры­на АСТАШ­КЕ­ВІЧ

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.