Вы тут

Шматдзетныя сем'і спрыяюць росквіту краіны


Та­кую дум­ку вы­ка­заў жур­на­ліс­там на­мес­нік стар­шы­ні Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў На­цы­я­наль­на­га схо­ду Бе­ла­ру­сі, на­мес­нік стар­шы­ні РГА «Бе­лая Русь», стар­шы­ня Мін­скай аб­лас­ной ар­га­ні­за­цыі РГА «Бе­лая Русь» Вік­тар Гу­мін­скі.

24-42

Учо­ра Вік­тар Гу­мін­скі ўзяў удзел у ак­цыі РГА «Бе­лая Русь» «100 па­да­рун­каў ад «Бе­лай Ру­сі», якая пра­во­дзіц­ца пад­час рэс­пуб­лі­кан­скай на­ва­год­няй даб­ра­чын­най ак­цыі «На­шы дзе­ці». На­мес­нік стар­шы­ні Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў з на­ва­год­ні­мі він­ша­ван­ня­мі і па­да­рун­ка­мі на­ве­даў сям'ю Дзя­мід, якая вы­хоў­вае ча­ты­рох не­паў­на­лет­ніх дзя­цей — трох сы­ноў і дач­ку. Сё­ле­та ў снеж­ні як шмат­дзет­най сям'і ім бы­ла выдзелена но­вая ква­тэ­ра ў вёс­цы Ляс­коў­ка Мін­скай воб­лас­ці.

«Гэ­тая сям'я з'яў­ля­ец­ца са­праўд­ным узо­рам бе­ла­рус­кай сям'і: ма­ці па пра­фе­сіі на­стаў­ні­ца, баць­ка пра­цуе кі­роў­цам у Бе­ла­рус­кім дзяр­жаў­ным аграр­ным тэх­ніч­ным уні­вер­сі­тэ­це. Яны яшчэ ма­ла­дыя лю­дзі, а ў іх ужо чац­вё­ра вы­дат­ных дзя­цей. Апроч та­го, яны зай­ма­юць ак­тыў­ную гра­ма­дзян­скую па­зі­цыю, ча­го так ча­сам бра­куе на­ша­му гра­мад­ству, каб кра­і­на са­праў­ды раз­ві­ва­ла­ся хут­чэй. І ме­на­ві­та та­кія сем'і па­трэб­ны, каб Бе­ла­русь квіт­не­ла», — лі­чыць Вік­тар Гу­мін­скі.

Ка­жу­чы пра свят­ка­ван­не Но­ва­га го­да ў сва­ёй сям'і, пар­ла­мен­та­рый рас­ка­заў, што для іх тра­ды­цы­яй ста­ла збі­рац­ца ра­зам за свя­точ­ным ста­лом. «На Но­вы год мы заў­сё­ды збі­ра­ем­ся ра­зам, аб­мень­ва­ем­ся па­да­рун­ка­мі і він­шу­ем ад­но ад­на­го. Гэ­та ўжо тра­ды­цыя, і сё­лет­ні год не бу­дзе вы­клю­чэн­нем», — па­ве­да­міў ён.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

 

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.