Вы тут

Цуд пад Новы год


У Ма­гі­лё­ве мо­ладзь за­клі­кае жы­ха­роў го­ра­да стаць ча­раў­ні­ка­мі для вы­ха­ван­цаў До­ма дзі­ця­ці

На­ва­год­няя ёл­ка, шмат цу­ке­рак і па­да­рун­каў, здзяйс­нен­не за­па­вет­ных жа­дан­няў — аб гэ­тым ма­рыць кож­нае дзі­ця. У звы­чай­най сям'і аба­вяз­кі Дзя­доў Ма­ра­зоў і Сня­гу­рак бя­руць на ся­бе баць­кі. А што ра­біць хлоп­чы­кам і дзяў­чын­кам, якія рас­туць без баць­коў­скай апе­кі? У Ма­гі­лё­ве кло­пат аб іх узя­лі на ся­бе ва­лан­цё­ры га­рад­ской ар­га­ні­за­цыі БРСМ.

Яны за­пра­ша­юць пры­маць удзел у даб­ра­чын­най ак­цыі «Па­да­ру­нак да­лё­кім і бліз­кім сяб­рам», якая за­раз пра­хо­дзяць у ганд­лё­вым цэнт­ры «Скры­жа­ван­не». Ка­ля ёл­кі, на якой ві­сяць фо­та дзя­цей з іх па­жа­дан­ня­мі, ар­га­ні­за­ва­на за­баў­ляль­ная пра­гра­ма з кан­цэрт­ны­мі ну­ма­ра­мі, удзе­лам рос­та­вых ля­лек. Кож­ны мо­жа на хві­лі­ну ад­чуць ся­бе ча­раў­ні­ком і здзейс­ніць ад­но з дзі­ця­чых жа­дан­няў. Яны, да­рэ­чы, вель­мі сціп­лыя, ні­я­кіх ай­фо­наў і план­шэ­таў. Вось хлоп­чык про­сіць у ка­зач­на­га Дзя­ду­лі плас­ты­лін, яшчэ адзін — ца­цач­нае медз­ве­дзя­ня.

— Пры­ем­на, што на­род вель­мі шчы­ра ад­гук­нуў­ся на наш за­клік, — па­дзя­лі­ла­ся ва­лан­цёр з 4-га­до­вым во­пы­там, сту­дэнт­ка Ма­гі­лёў­ска­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та хар­ча­ван­ня Крыс­ці­на Краў­чан­ка. — Ак­цыя яшчэ пра­цяг­ва­ец­ца, а ўжо са­бра­на шмат канц­та­ва­раў, адзен­ня, ца­цак, прад­ме­таў гі­гі­е­ны, цу­ке­рак.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ.

 

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.