Вы тут

Шчаслівы білет для дзяцей


У Ста­рых Да­ро­гах, што на Мін­шчы­не, больш за 60 пар Дзе­даў Ма­ро­заў і Сня­гу­рак вый­дуць 25 снеж­ня на на­ва­год­няе тэ­ат­ра­лі­за­ва­нае шэс­це.

Пад­час ме­ра­пры­ем­ства на цэнт­раль­най пло­шчы го­ра­да ла­дзіц­ца кон­курс­ная пра­гра­ма, дзе прад­стаў­ні­кі ар­га­ні­за­цый і прад­пры­ем­стваў вы­сту­пяць у ро­лі ка­зач­ных пер­са­на­жаў. У вы­ні­ку бу­дуць вы­зна­ча­ны са­мыя ары­гі­наль­ныя і са­мыя ар­тыс­тыч­ныя Дзед Ма­роз і Сня­гур­ка. Ім і пры­су­дзяць ты­тул «Дзед Ма­роз і Сня­гур­ка-2015».

У гэ­ты ж дзень у Па­ла­цы куль­ту­ры ад­бу­дзец­ца на­ва­год­няе прад­стаў­лен­не «Шчас­лі­вы бі­лет» з удзе­лам стар­шы­ні Ста­ра­да­рож­ска­га ра­ён­на­га вы­ка­наў­ча­га ка­мі­тэ­та. Свя­та збя­рэ вы­дат­ні­каў ву­чо­бы, пе­ра­мож­цаў прад­мет­ных алім­пі­яд, спар­тыў­ных спа­бор­ніц­тваў, дзя­цей з пры­ём­ных і апя­кун­скіх сем'­яў, дзя­цей-сі­рот, ін­ва­лі­даў і вы­ха­ван­цаў са­цы­яль­на­га пры­тул­ку.

Тац­ця­на ЛАЗОЎСКАЯ.

 

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.