Вы тут

Цэны пад кантролем


На мі­ну­лым тыд­ні звяр­ну­ла ўва­гу на тое, што на рын­ку квад­рат­ны метр лі­но­ле­у­му па­да­ра­жэў дзесь­ці на 30 ты­сяч. Ры­нач­ныя ганд­ля­ры, за­не­па­ко­е­ныя ва­ган­нем до­ла­ра, па­ча­лі пе­ра­ліч­ваць кошт пры­ве­зе­на­га та­ва­ру. Ці не ад­бы­ло­ся ў су­вя­зі з гэ­тым скач­ка цэн, па­ці­ка­віў­ся ка­рэс­пан­дэнт «Звяз­ды» ў на­чаль­ні­ка ўпраў­лен­ня ганд­лю і па­слуг Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Ін­эсы Ка­рат­ке­віч.

— Ула­даль­ні­кам рын­каў і ганд­лё­вых цэнт­раў да­ру­ча­на — пад рос­піс — азна­ё­міць ін­ды­ві­ду­аль­ных прад­пры­маль­ні­каў з па­ста­но­вай Саў­мі­на аб не­да­пу­шчаль­нас­ці рос­ту цэн. Рас­па­ра­джэн­нем абл­вы­кан­ка­ма ад 20 снеж­ня ўсе стар­шы­ні гар- рай­вы­кан­ка­маў вя­дуць пер­са­наль­ны ад­каз за не­аб­грун­та­ва­нае па­да­ра­жан­не та­ва­раў. Да­рэ­чы, жы­ха­ры воб­лас­ці мо­гуць па­ве­дам­ляць аб вы­пад­ках па­вы­шэн­ня ца­ны па тэ­ле­фо­не 8(0222) 32-69-92. Мы пра­вя­ра­ем кож­ны сіг­нал.

Зван­кі на «га­ра­чую» лі­нію па­сту­па­юць, але па­куль вы­пад­каў не­аб­грун­та­ва­на­га па­да­ра­жан­ня за­фік­са­ва­на не бы­ло. Пры пра­вер­цы вы­свят­ля­ец­ца, што дзесь­ці ад­мя­ні­лі ак­цыі, дзесь­ці зра­бі­лі пе­ра­ацэн­ку. На­прык­лад, па­сту­піў сіг­нал аб тым, што па­да­ра­жэ­ла пліт­ка SKVІREL. Але гэ­та бы­ло звя­за­на з тым, што 16 снеж­ня ў іх ад­бы­ла­ся пе­ра­ацэн­ка та­ва­ру, бо ў па­раў­на­нні з ліс­та­па­дам кошт та­ва­раў у пер­шай па­ло­ве снеж­ня пад­рос.

Вы­пад­кі за­крыц­ця ма­га­зі­наў у гэ­тыя дні звя­за­ны з аб'­ек­тыў­ны­мі пры­чы­на­мі. На­прык­лад, «Руб­лёў­скі» на ву­лі­цы Ця­ро­хі­на не пра­ца­ваў у ня­дзе­лю і па­ня­дзе­лак у су­вя­зі з лік­ві­да­цы­яй вы­яў­ле­ных са­ні­тар­най служ­бай па­ру­шэн­няў.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ.

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.