Вы тут

Гэтае вечнае аліўе


Што б ні сцвяр­джа­лі ды­е­то­ла­гі на­конт шкод­нас­ці, аліўе з'яў­ля­ец­ца ад­ной з улю­бё­ных са­лат лю­дзей, якія жы­вуць на пра­сто­рах бы­ло­га Са­вец­ка­га Са­ю­за, і ня­змен­ным ат­ры­бу­там лю­бо­га свя­точ­на­га ста­ла, асаб­лі­ва — на­ва­год­ня­га.

Іс­нуе шмат ва­ры­ян­таў пры­га­та­ван­ня гэ­тай са­ла­ты. Ад­нак стра­ва, ад якой усе мы пры­вык­лі атрым­лі­ваць аса­ло­ду, зу­сім не тая, што пры­ду­маў фран­цуз­скі по­вар Люсь­ен Аліўе яшчэ ў ХІХ ста­год­дзі. На­са­мрэч, дак­лад­на­га рэ­цэп­та не ве­дае ні­хто — фран­цуз за­браў яго з са­бою на той свет, але экс­пер­там уда­ло­ся ад­на­віць най­больш ве­ра­год­ныя склад­ні­кі са­ла­ты па ўспа­мі­нах бы­лых ста­лых на­вед­валь­ні­каў рэ­ста­ра­на «Эр­мі­таж», у якім пра­ца­ваў по­вар. Та­кім чы­нам…

Са­праўд­нае аліўе

Трэ­ба ўзяць па­ло­ву раб­чы­ка (у край­нім вы­пад­ку за­мя­ніць яго мож­на ку­ры­цай, ку­ра­пат­кай ці ін­дыч­кай), 70 г яла­віч­на­га язы­ка, 2 ва­ра­ныя буль­бі­ны, 1 све­жы агу­рок, 3 ва­ра­ныя ра­ка­выя шый­кі, 3–5 алі­вак, 1 ч. лыж­ку ма­ры­на­ва­ных ка­пер­саў, чор­ную ік­ру, со­е­вы со­ус ка­буль.

Усё пе­ра­мя­шаць, за­пра­віць хат­нім ма­я­нэ­зам «Пра­ван­саль», вы­клас­ці на та­лер­ку, за­сла­ную са­ла­тай ла­тук.

У са­вец­кія ча­сы дэ­фі­цыт­ныя пра­дук­ты бы­лі за­ме­не­ны на больш да­ступ­ныя, і атры­маў­ся свой ана­лаг са­ла­ты аліўе. Ка­лі за­хо­ча­це ўспом­ніць смак дзя­цін­ства, пры­га­туй­це на­ступ­ны ва­ры­янт — у све­це яго, да­рэ­чы, на­зы­ва­юць «рус­кай» са­ла­тай.

Кла­січ­нае (са­вец­кае) з каў­ба­сой

Ва­ра­ная каў­ба­са (док­тар­ская ці ма­лоч­ная) — 300 г, буль­ба, ва­ра­ная ў «мун­дзі­рах» — 4 шт., ад­ва­ра­ная морк­ва — 1 шт., яй­кі — 4 шт., са­лё­ныя агур­кі — 2–3 шт., яб­лык (кіс­лы) — 1 шт., кан­сер­ва­ва­ны зя­лё­ны га­ро­шак — 1 бля­шан­ка, цы­бу­ля — 1 шт., ма­я­нэз, соль, пе­рац.

Усе ін­грэ­ды­ен­ты на­рэ­заць на дроб­ны­я ку­бі­кі, да­даць зя­лё­ны га­ро­шак, доб­ра пе­ра­мя­шаць, за­пра­віць ма­я­нэ­зам.

Ста­мі­лі­ся ад тра­ды­цый­нас­ці? Пра­па­ну­ем яшчэ не­каль­кі рэ­цэп­таў са­ла­ты аліўе, якія да­па­мо­гуць раз­на­ста­іць свя­точ­ны стол і да­ба­вяць яму ары­гі­наль­нас­ці.

Аліўе «Прэ­стыж»

Гэ­тая да­стат­ко­ва лёг­кая са­ла­та бу­дзе вы­дат­най за­кус­кай на вя­чэ­ры з шам­пан­скім і ві­ном.

Мя­са ін­дыч­кі — 200 г, рыс — 200 г, яй­кі — 4 шт., ра­зы­нкі — 100 г, грэц­кія арэ­хі — 0,5 шклян­кі, гру­ша — 100 г, ку­ра­га — 0,5 шклян­кі, не­са­лод­кі ёгурт — 250 г, соль на смак.

Мя­са ін­дыч­кі ад­ва­рыць у пад­со­ле­най ва­дзе, асту­дзіць, па­рэ­заць тон­кі­мі лус­тач­ка­мі. Рыс ста­ран­на пра­мыць, за­ліць не­вя­лі­кай коль­кас­цю ва­ды, да­вес­ці да га­тоў­нас­ці, ад­кі­нуць на сі­та, пра­мыць ха­лод­най ва­дой. Зва­рыць яй­кі, аб­лу­піць, здраб­ніць. Ра­зы­нкі і ку­ра­гу ста­ран­на пра­мыць, за­ліць кі­пе­нем і па­ва­рыць на сла­бым аг­ні на пра­ця­гу трох хві­лін, ад­кі­нуць на сі­та, каб сцяк­ла ва­да. Гру­шы па­мыць ха­лод­най ва­дой, зняць скур­ку, па­рэ­заць на ку­бі­кі.

Злу­чыць усе пад­рых­та­ва­ныя пра­дук­ты, за­пра­віць ёгур­там, ста­ран­на пе­ра­мя­шаць. Па­клас­ці са­ла­ту не­вя­лі­кай гор­кай на блю­да, упры­го­жыць кве­тач­ка­мі з ра­зы­нак і ліс­точ­ка­мі з ку­ра­гі.

Аліўе «Кар­на­валь­нае»

Ва­ры­янт са­ла­ты аліўе з сы­рам.

Вянд­лі­на (або вэн­джа­ная ку­ры­ца) — 200 г, сыр цвёр­ды — 150 г, буль­ба ва­ра­ная — 3 шт., морк­ва ва­ра­ная (або па-ка­рэй­ску) — 100 г, яй­кі ва­ра­ныя — 5 шт., га­ро­шак зя­лё­ны кан­сер­ва­ва­ны — 200 г, агур­кі ма­ры­на­ва­ныя ці све­жыя — 2 шт., ма­я­нэз — 100–150 г, цы­бу­ля зя­лё­ная, зя­ле­ні­ва, пе­рац чор­ны мо­ла­ты, соль на смак.

Яй­кі, буль­бу, морк­ву, агур­кі па­рэ­заць на ку­бі­кі, вянд­лі­ну ці ку­ры­цу на ку­бі­кі ці са­лом­ку, цы­бу­лю дроб­на па­ся­чы. Усе пра­дук­ты злу­чыць у міс­цы, па­са­ліць, па­пер­чыць, за­пра­віць ма­я­нэ­зам. Да­даць на­тар­ка­ва­ны на буй­ной тар­цы ці дроб­на па­рэ­за­ны сыр, ста­ран­на пе­ра­мя­шаць. Па­ста­віць са­ла­ту на не­каль­кі га­дзін у ха­ла­дзіль­нік, за­тым упры­го­жыць зя­ле­ні­вам і па­да­ваць на стол.

Ка­лі вы га­то­выя да сма­ка­вых экс­пе­ры­мен­таў, ра­ім пры­га­та­ваць эк­за­тыч­ную са­ла­ту з «удзе­лам» сві­ні­ны і ана­на­са (яны вы­дат­на спа­лу­ча­юц­ца ад­но з ад­ным), ла­со­ся або мар­скіх во­да­рас­цяў.

Аліўе з ана­на­сам

Ана­нас вазь­мі­це све­жы ці кан­сер­ва­ва­ны, а ў якас­ці мяс­но­га склад­ні­ка — кар­ба­нат, ка­рэй­ку ці бу­жа­ні­ну. Па­даць та­кую са­ла­ту мож­на вель­мі эфект­на — зні­зу па­кла­дзі­це коль­цы ана­на­са, а звер­ху аку­рат­най гор­кай (пры да­па­мо­зе спе­цы­яль­най фор­мы) за­праў­ле­ны ма­я­нэ­зам мікс з мя­са і ага­род­ні­ны.

Аліўе з ла­со­сем

Для пры­га­та­ван­ня гэ­тай са­ла­ты на­рэ­жце ку­бі­ка­мі 200 г сла­ба­са­лё­на­га ла­со­ся, 1 яб­лык, 10 ва­ра­ных пе­ра­пя­лі­ных яек, 300 г буль­бы, 1 морк­ву.

Здраб­ні­це цы­бу­лі­ну і не­каль­кі кар­ні­шо­наў. Пры­га­туй­це за­праў­ку: змя­шай­це ма­я­нэз, сок лі­мо­на, бе­лы пе­рац, соль, цу­кар. Усе пра­дук­ты аку­рат­на пе­ра­мя­шай­це, за­праў­це со­у­сам.

Япон­скае з во­да­рас­ця­мі

Пры­хіль­ні­кам япон­скай кух­ні спа­да­ба­ец­ца ва­ры­янт аліўе з ха­рак­тэр­ных для Кра­і­ны ўзы­хо­дзя­ча­га сон­ца пра­дук­таў — сель­дэ­рэю, кра­ба­ва­га мя­са, мар­скіх во­да­рас­цяў, тун­ца, морк­вы, зя­лё­най цы­бу­лі, со­е­ва­га ма­я­нэ­зу і зя­лё­на­га стру­ка­ва­га га­рош­ку. Рэ­заць ін­грэ­ды­ен­ты лепш за ўсё са­лом­кай, як гэ­та ро­бяць у Япо­ніі. Вя­до­ма, та­кая са­ла­та зу­сім не па­доб­ная на «кла­січ­нае» са­вец­кае аліўе, за­тое но­выя сма­ка­выя ад­цен­ні ва­шым гас­цям бу­дуць га­ран­та­ва­ныя. Да та­го ж, яе мо­гуць сме­ла ўжы­ваць і тыя, хто по­сціць.

medium_76c893ee-b805-46df-8c22-0cf44c23f290

Для тых, хто не хо­ча пе­ра­ядаць у на­ва­год­нюю ноч, а ад лю­бі­май са­ла­ты ад­маў­ляц­ца не збі­ра­ец­ца, ра­ім пры­га­та­ваць ды­е­тыч­ны ва­ры­янт аліўе.

Аліўе з гры­ба­мі

Агур­кі ма­ры­на­ва­ныя ці са­лё­ныя — 250 г, зя­лё­ны га­ро­шак — 1 бля­шан­ка (ка­ля 350 г), гры­бы кан­сер­ва­ва­ныя (шам­пінь­ё­ны) — 350 г, буль­ба — 500 г, морк­ва — 300 г, цы­бу­ля рэп­ча­тая — 100 г, цы­бу­ля зя­лё­ная — 1 пу­чок, смя­та­на ці пос­ны ма­я­нэз.

Як ва­ры­янт, за­мест буль­бы па­кла­дзі­це кан­сер­ва­ва­ны ці блан­шы­ра­ва­ны ка­ба­чок.

24-9

Па­хмель­нае з ква­ша­най ка­пус­тай

Пер­ша­га сту­дзе­ня доб­ра пры­га­та­ваць аліўе «Па­хмель­нае». Га­ту­ец­ца са­ла­та з ва­ра­най яла­ві­чы­ны, яек, буль­бы, морк­вы, цы­бу­лі і вя­лі­кай коль­кас­ці ма­ры­на­ва­най ага­род­ні­ны: па­мі­до­раў чэ­ры, агур­коў, ка­пер­саў. Мо­жа­це па­клас­ці і кры­ху ква­ша­най ка­пус­ты. З

 

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.