Вы тут

Забараніць або абмежаваць?


Хто і як па­ві­нен кант­ра­ля­ваць, якую ін­фар­ма­цыю дзі­ця атрым­лі­вае праз кам­п'ю­тар і ін­тэр­нэт?

Аляк­сей ПЯ­КАР­СКІ, гра­фіч­ны ды­зай­нер:

— Па­коль­кі мая пра­ца і на­огул усё жыц­цё цес­на звя­за­ны з кам­п'ю­та­ра­м, лі­чу, што не маю ні­я­ка­га пра­ва за­ба­ра­няць ста­сун­кі з кам­п'ю­та­рам свай­му сы­ну. Тым больш, за­над­та мно­га ча­су ён з тэх­ні­кай не ба­віць, у ад­сут­насць мя­не ці жон­кі кам­п'ю­тар не ўклю­чае, а муль­ці­кі або філь­мы ў се­ці­ве гля­дзіць ра­зам з ба­бу­ляй. Так што ў гэ­тым сэн­се мы мо­жам быць спа­кой­ны­мі. Я на­ват рад, што сын пра­яў­ляе та­кую ці­ка­васць і пэў­ныя здоль­нас­ці: хоць яму ўся­го 5 га­доў, ён ужо ўмее гу­ляць у «тан­кі» і ча­сам за­хо­дзяць у гуль­ню з май­го акаў­нта. Жон­ка, праў­да, вы­сту­пае су­праць гэ­та­га, бо лі­чыць, што та­кія гуль­ні пра­ва­ку­юць агрэ­сію, але я не згод­ны: які час — та­кія і гуль­ні. Прос­та ў на­шым дзя­цін­стве мы гу­ля­лі ў «вай­нуш­ку» на ву­лі­цах, а ця­пе­раш­нія дзе­ці і пад­лет­кі ва­ю­юць у вір­ту­аль­ным се­ці­ве. За­тое су­праць роз­ных сай­таў з раз­ві­ва­ю­чы­мі і на­ву­чаль­ны­мі пра­гра­ма­мі для дзя­цей яна ні­чо­га не мае.

На­тал­ля ГРЫ­ГОР'­Е­ВА, хат­няя гас­па­ды­ня:

— Свай­го ста­рэй­ша­га сы­на я ву­чы­ла ка­рыс­тац­ца ін­тэр­нэ­там пры­клад­на з дзе­ся­ці га­доў. З са­ма­га па­чат­ку ў мя­не бы­ла па­зі­цыя, што ін­тэр­нэт — гэ­та пра­ца, а не за­баў­ка. Мы ра­зам рых­та­ва­лі яго хат­няе за­дан­не, ка­рыс­та­ю­чы­ся ін­тэр­нэ­там, і та­кім чы­нам я ад­на­ча­со­ва кант­ра­ля­ва­ла ўсю ін­фар­ма­цыю, якую мог уба­чыць мой сын. Быў мо­мант, ка­лі яго ад­на­клас­ні­кі яму па­ра­і­лі ней­кія гуль­ні ў се­ці­ве. Я та­ды ад­ра­зу ска­за­ла, што ён бу­дзе гу­ляць, але спа­чат­ку я як ма­ці па­він­на са­ма пе­ра­ка­нац­ца ў тым, што гэ­тыя гуль­ні бяс­печ­ныя для яго.

Праз пэў­ны час ужо не бы­ло маг­чы­мас­ці заў­сё­ды са­чыць, на якіх сай­тах ён ба­віць час. І ён, ча­сам, зна­хо­дзіў ста­рон­кі, дзе за гуль­ню ці му­зы­ку зды­ма­лі гро­шы з тэ­ле­фо­на. На та­кія сай­ты ён трап­ляў не­каль­кі ра­зоў. І за гэ­та быў па­збаў­ле­ны на не­ка­то­ры час маг­чы­мас­ці гу­ляць у кам­п'ю­тар­ныя гуль­ні. Ка­лі ж стаў больш да­рос­лым і мог за­ха­піц­ца ней­кі­мі спа­сыл­ка­мі, то мы ўвя­лі пра­ві­ла, па якім на пад­рых­тоў­ку хат­ня­га за­дан­ня ў ін­тэр­нэ­це па­він­на бы­ло пай­сці не больш за паў­га­дзі­ны. Та­кім чы­нам, у яго не бы­ло ча­су пе­ра­хо­дзіць па ней­кіх не­па­трэб­ных спа­сыл­ках. Я ўпэў­не­на, што баць­кі па­ві­ны кант­ра­ля­ваць сва­іх дзя­цей, якія ўжо ка­рыс­та­юц­ца ін­тэр­нэ­там. І ка­лі дзе­ці ста­нуць да­рос­лы­мі і больш ад­каз­ны­мі, у іх сфар­мі­ру­ец­ца свой аса­біс­ты, унут­ра­ны кант­роль, які да­па­мо­жа ім філь­тра­ваць па­ток ін­фар­ма­цыі з ін­тэр­нэ­ту.

 

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.