Вы тут

Падарункі да навагодняй ёлкі


На Ма­гі­лёў­шчы­не пра­хо­дзяць свя­точ­ныя ме­ра­пры­ем­ствы ў рам­ках даб­ра­чын­най ак­цыі «На­шы дзе­ці».

Старт на­ва­год­нім свя­там даў Ка­ляд­ны баль у Па­ла­цы гра­ма­дзян­скіх аб­ра­даў, удзел у якім пры­ня­лі звыш 60 вы­ха­ван­цаў аб­лас­но­га ка­дэц­ка­га ву­чы­лі­шча. Пад гу­кі ча­роў­най му­зы­кі яны ра­зам з дзяў­ча­та­мі з ма­гі­лёў­скіх гім­на­зій тан­ца­ва­лі ка­ля свя­точ­най ёл­кі і ра­да­ва­лі­ся па­да­рун­кам.

Па­він­ша­ваць ка­дэ­таў за­ві­таў мі­ністр спор­ту і ту­рыз­му Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Шам­ко, які пе­ра­даў ім спар­тыў­ную фор­му і аб­мун­дзі­ра­ван­не на 120 міль­ё­наў руб­лёў. З па­жа­дан­ня­мі шчас­ця і даб­ра­бы­ту вы­сту­піў на­мес­нік стар­шы­ні Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Ва­ле­рый Ма­ла­шка. У па­да­ру­нак ад аб­лас­ной ула­ды ву­чы­лі­шча атры­ма­ла ка­бі­нет фі­зі­кі і су­час­ную элект­рон­ную дош­ку. Сер­ты­фі­кат на на­быц­цё мяк­кай мэб­лі і ла­сун­кі пе­рад­алі ка­дэ­там ма­гі­лёў­скія мыт­ні­кі. Не менш каш­тоў­ны­мі ака­за­лі­ся па­да­рун­кі ад прад­стаў­ні­коў УУС Ма­габл­вы­кан­ка­ма, аб­лас­но­га ўпраў­лен­ня Бе­ла­рус­бан­ка, ка­мі­тэ­та эка­но­мі­кі абл­вы­кан­ка­ма.

Дзі­ця­чы дом ся­мей­на­га ты­пу Міц­ке­ві­чаў у шкло­ўскай вёс­цы Мяж­нік, дзе вы­хоў­ва­ец­ца 10 дзя­цей, на­ве­да­лі су­пра­цоў­ні­кі ўпраў­лен­ня Дэ­парт­амен­та фі­нан­са­вых рас­сле­да­ван­няў КДК РБ па Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці. Дзе­ці атры­ма­лі ад Дзе­да Ма­ро­за і Сня­гур­кі са­лод­кія па­да­рун­кі, а так­са­ма LCD-тэ­ле­ві­зар і за­пра­шэн­не ў Ма­гі­лёў на на­ва­год­нюю каз­ку-мю­зікл «Ля­ту­чы ка­ра­бель», якая ад­бу­дзец­ца на сцэ­не аб­лас­но­га цэнт­ра твор­час­ці.

З він­ша­ван­ня­мі і па­да­рун­ка­мі на­ве­да­лі цэнтр ме­ды­цын­скай рэ­абі­лі­та­цыі дзя­цей-ін­ва­лі­даў з па­ра­жэн­нем ЦНС і апор­на-ру­халь­на­га апа­ра­ту кур­сан­ты і су­пра­цоў­ні­кі Ма­гі­лёў­ска­га ін­сты­ту­та МУС. Вы­ха­ван­цам цэнт­ра яны пе­рад­алі DVD-плэ­е­ры, дзі­ця­чую мэб­лю і ла­сун­кі. Дзе­ці, у сваю чар­гу, пад­рых­та­ва­лі для гас­цей кан­цэрт­ную пра­гра­му — спя­ва­лі пес­ні і чы­та­лі вер­шы.

Нэ­лі ЗІГУЛЯ.

 

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.