Вы тут

Дом, дзе паселіцца радасць


У Дзят­ла­ве ад­крыў­ся 22‑гі па лі­ку дом ся­мей­на­га ты­пу ў Гро­дзен­скай воб­лас­ці.

27-57

Як за­зна­чыў стар­шы­ня Гро­дзен­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Ула­дзі­мір Краў­цоў, які ўдзель­ні­чаў у цы­ры­мо­ніі ад­крыц­ця, пад­трым­ка дзя­цей — пры­яры­тэт са­цы­яль­най аба­ро­ны ў воб­лас­ці і кра­і­не, асаб­лі­ва дзя­цей-сі­рот і тых, што за­ста­лі­ся без апе­кі баць­коў. У рэ­гі­ё­не ўзя­ты ары­ен­цір на пе­ра­важ­нае вы­ха­ван­не та­кіх дзя­цей (іх сён­ня на­ліч­ва­ец­ца 1,5 ты­ся­чы) у апя­кун­скіх сем'­ях, да­мах ся­мей­на­га ты­пу. «Вы­ха­ван­не ва ўмо­вах сям'і — гэ­та леп­шае, што мы мо­жам для іх зра­біць», — лі­чыць Ула­дзі­мір Краў­цоў. Гэ­тая пра­ца да­зва­ляе ска­ра­чаць коль­касць дзя­цей у дзі­ця­чых да­мах і па­сту­по­ва ад­маў­ляц­ца ад та­кіх уста­ноў.

На­ле­та на Гро­дзен­шчы­не пла­ну­ец­ца ад­крыць яшчэ два дзі­ця­чыя да­мы ся­мей­на­га тыпу.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.