Вы тут

У сад, да… Дзеда Мароза!


З 25 снеж­ня па 7 сту­дзе­ня ма­лень­кіх мін­чан і гас­цей ста­лі­цы ча­кае ў гос­ці Дзед Ма­роз, які «пра­пі­саў­ся» ў Цэнт­раль­ным ба­та­ніч­ным са­дзе НАН Бе­ла­ру­сі.

У трэ­ці раз «Ся­дзі­ба Дзе­да Ма­ро­за», ад­кры­тая ў Ба­та­ніч­ным са­дзе пры пад­трым­цы ін­фар­ма­цый­на­га пар­та­ла prazdnіk.by, за­пра­шае дзя­цей і баць­коў пра­вес­ці свя­точ­ныя дні (акра­мя 31 снеж­ня і 1 сту­дзе­ня) у кам­па­ніі Дзе­да Ма­ро­за і Сня­гур­кі.

Ся­дзі­ба па­чы­нае сваю пра­цу з 11 га­дзін ра­ні­цы і ча­кае ах­вот­ных па­ва­дзіць ка­ра­го­ды ва­кол ёл­кі, па­тан­ца­ваць на на­ва­год­няй дыс­ка­тэ­цы (з 15 да 16 га­дзін), паў­дзель­ні­чаць у гуль­нях і па­ка­тац­ца на сім­ва­ле ады­хо­дзя­ча­га го­да — ка­ні. Што­дня мін­чан і гас­цей ста­лі­цы а 13 га­дзі­не ча­кае так­са­ма ад­мыс­ло­вае прад­стаў­лен­не, а 7 сту­дзе­ня, на Ка­ля­ды, рых­ту­ец­ца вя­лі­кая шоу-пра­гра­ма з удзе­лам вя­до­мых ар­тыс­таў, не­она­вым шоу Dіamond і мност­вам вя­сё­лых кон­кур­саў з пры­за­мі. Кошт ува­ход­ных бі­ле­таў — 50 ты­сяч бе­ла­рус­кіх руб­лёў.

Вік­то­рыя ЦЕ­ЛЯ­ШУК

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.