Вы тут

«Ведомости»: Аляксандр Лукашэнка — палiтык года


Ра­сiй­скае вы­дан­не «Ведомости» ў спе­цы­яль­ным пра­ек­це «Пер­со­на го­да» на­зва­ла Прэ­зi­дэн­та Бе­ла­ру­сi Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­ку па­лi­ты­кам го­да, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА.

Прэ­зi­дэнт Бе­ла­ру­сi ў 2014 го­дзе пра­явiў ся­бе над­звы­чай уме­лым дып­ла­ма­там i гас­па­дар­чым дзея­чам, з са­ма­га па­чат­ку па­дзей у Кi­е­ве за­няў уз­ва­жа­ную па­зi­цыю, ад­зна­чае вы­дан­не.

«У вы­нi­ку Мiнск стаў га­лоў­най пля­цоў­кай для мiр­на­га ўрэ­гу­ля­ван­ня, мiн­скi фар­мат — адзi­на маг­чы­мым, па пры­знан­нi ўсiх за­цi­каў­ле­ных ба­коў, для пра­ця­гу пе­ра­мо­ў, а сам Лу­ка­шэн­ка — цi не га­лоў­ным мi­ра­твор­цам у Еў­ро­пе», — га­во­рыц­ца ў па­ве­дам­лен­нi.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.