Вы тут

Эканоміка павінна працаваць


А трэнд кант­ро­лю за цэ­на­мі за­ха­ва­ец­ца на­заў­сё­ды

Учо­ра Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пра­вёў на­ра­ду, пры­све­ча­ную ак­ту­аль­ным пы­тан­ням эка­на­міч­на­га раз­віц­ця кра­і­ны, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА.

Кі­раў­нік дзяр­жа­вы за­явіў аб нар­ма­лі­за­цыі па праб­лем­ных пы­тан­нях у раз­віц­ці эка­но­мі­кі: «Час, у які мы пра­во­дзім гэ­ту на­ра­ду, не та­кі дра­ма­тыч­ны. Больш за тое, мож­на ска­заць, што сі­ту­а­цыя па тых праб­лем­ных пы­тан­нях, якія так вост­ра ста­я­лі яшчэ ты­дзень та­му, склад­ва­ец­ца нар­маль­на», — ска­заў ён.

Як ад­зна­чыў Прэ­зі­дэнт, апош­нім ча­сам быў пры­ня­ты шэ­раг ра­шэн­няў, якія не ві­та­юц­ца асоб­ны­мі гру­па­мі кі­раў­ні­коў. «Гэ­та на­ту­раль­на: не­ка­му не па­да­ба­ец­ца па­да­ра­жэ­лая ва­лю­та; не­ка­му, што мы ўзя­лі пад кант­роль цэ­на­ўтва­рэн­не, а не­ка­му, што мы пад­трым­лі­ва­ем ай­чын­на­га вы­твор­цу». «Пры гэ­тым трэ­ба ра­зу­мець, што з усіх бед мы вы­бі­ра­лі най­мен­шую. І вы­ра­ша­ю­чы комп­лекс пы­тан­няў, мы вы­зна­чы­лі га­лоў­нае, без яко­га не мо­жа быць вы­ра­шэн­ня ін­шых. Гэ­та ста­біль­насць на ва­лют­ным рын­ку», — ска­заў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

«Пры­ня­ўшы шэ­раг ра­шэн­няў, мы ра­зу­ме­ем, што яны ма­юць пэў­ныя вы­ні­кі, у тым лі­ку, акра­мя па­зі­тыў­ных, і не­га­тыў­ныя. Га­лоў­нае ця­пер — раз­віц­цё эка­но­мі­кі, — за­явіў Прэ­зі­дэнт. — Эка­но­мі­ка па­він­на пра­ца­ваць. Усё трэ­ба ра­біць у імя ра­бо­ты пра­цоў­ных ка­лек­ты­ваў, та­му што там на­шы лю­дзі — бе­ла­рус­кі на­род, які пас­ля свят і да іх па­ві­нен прый­сці на ра­бо­чыя мес­цы, пра­ца­ваць і атрым­лі­ваць за­ра­бот­ную пла­ту. Вось уся ло­гі­ка».

Кі­раў­нік дзяр­жа­вы пад­крэс­ліў, што на сён­няш­ні дзень са­мае га­лоў­нае пы­тан­не, якое ста­іць на па­рад­ку дня, — вы­ні­кі пры­ня­тых ра­шэн­няў: «Не­га­тыў­ныя вы­ні­кі трэ­ба ўста­ра­няць, па­зі­тыў­ныя тэн­дэн­цыі — пад­трым­лі­ваць. На гэ­та я кож­ны дзень ары­ен­та­ваў урад да на­шай на­ра­ды».

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка за­па­тра­ба­ваў ад кі­раў­ніц­тва ўра­да да­ла­жыць аб тым, што зроб­ле­на за мі­ну­лы ты­дзень па ста­бі­лі­за­цыі эка­на­міч­на­га ста­но­ві­шча ў кра­і­не і вы­ра­шэн­ні па­стаў­ле­ных за­дач.

Прэ­зі­дэнт абу­ра­ны тым, што асоб­ныя чы­ноў­ні­кі ары­ен­ту­юць біз­нес на тое, што кант­роль за цэ­на­ўтва­рэн­нем у кра­і­не хут­ка бу­дзе зня­ты і яны ада­б'юць не­да­атры­ма­ную вы­га­ду. «На­шы асоб­ныя ня­год­ні­кі-чы­ноў­ні­кі ары­ен­ту­юць, як мне да­ла­жы­лі (і я пе­ра­ка­наў­ся ў гэ­тым), прад­пры­маль­ні­каў, ка­мер­сан­таў і роз­нае жул­лё, што вы, маў­ляў, па­цяр­пі­це, не­дзе 9-га, 15-га мы тут усё ад­пус­цім, вы по­тым ада­б'я­це ўсё, што вы ця­пер не атры­ма­лі, — ска­заў Прэ­зі­дэнт. — Лю­дзі прос­та про­сяц­ца... ве­да­е­це, ку­ды. Я ха­чу за­явіць пра тое, што трэнд, як мод­на сён­ня га­ва­рыць, на кант­роль за цэ­на­мі ў кра­і­не за­ха­ва­ец­ца на­заў­сё­ды».

«Мы зра­бі­лі ўсё для ста­наў­лен­ня нар­маль­на­га ганд­лю ў кра­і­не. На­ват ка­лі заўт­ра не бу­дуць больш ства­рац­ца ганд­лё­выя прад­пры­ем­ствы, на­яў­насць у нас іх і па­ся­рэд­ні­каў ней­ма­вер­ная. Мы абы­дзем­ся і без но­вых. Але тых, што функ­цы­я­ну­юць, пры­му­сім пра­ца­ваць так, як на­ле­жыць. Я ўжо ска­заў, ка­лі яны не па­чу­лі, або ва ўра­дзе не аца­ні­лі, — 2-3 пра­цэн­ты рэн­та­бель­нас­ці. Возь­мем кож­ны від та­ва­ру на кант­роль, асаб­лі­ва ім­парт­на­га», — пад­крэс­ліў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

«Ча­каць, штось­ці не­дзе пры­ха­ваць з раз­лі­кам на тое, што пас­ля 9-га-15-га вы­кі­нем і атры­ма­ем ней­ма­вер­ныя цэ­ны і яшчэ кі­шэнь больш на­б'ём, не да­во­дзіц­ца», — рэ­зю­ма­ваў кі­раў­нік дзяр­жа­вы

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка за­явіў, што мае на­мер да Но­ва­га го­да пры­няць шэ­раг важ­ных кад­ра­вых ра­шэн­няў. «Заўт­ра мы аб­мяр­ку­ем шэ­раг кад­ра­вых пы­тан­няў і пры­мем ад­па­вед­ныя ра­шэн­ні. Іх бу­дзе ня­ма­ла», — за­явіў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

 

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.