Вы тут

Разбірацца будуць разам


По­шу­кам ві­на­ва­тых у сі­ту­а­цыі з па­стаў­ка­мі бе­ла­рус­кай пра­дук­цыі зой­муц­ца след­чыя ор­га­ны Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі

Ад­па­вед­ныя да­ру­чэн­ні бы­лі да­дзе­ны прэ­зі­дэн­та­мі Аляк­санд­рам Лу­ка­шэн­кам і Ула­дзі­мі­рам Пу­ці­ным, па­ве­да­міў па­моч­нік Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Радзь­коў.

Па­вод­ле яго слоў, ка­лі ад­па­вед­ная тэ­ма аб­мяр­коў­ва­ла­ся прэ­зі­дэн­та­мі Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі ў Маск­ве, то ра­сій­скі лі­дар ад­зна­чыў, што гэ­тыя ра­шэн­ні пры­ма­лі­ся без яго ве­да­ма. «Та­му за­пра­сі­лі і кі­раў­ні­ка ра­сій­скай мыт­ні, Да­нквер­та (кі­раў­нік Рас­сель­гас­на­гля­да Сяр­гей Да­нкверт. — За­ўва­га БЕЛ­ТА). І яны спра­ба­ва­лі апраў­дац­ца. Але як мож­на апраў­дац­ца Рас­сель­гас­на­гля­ду, ка­лі па ней­кіх па­ру­шэн­нях вы ад­ра­зу за­кры­ва­еце 21 прад­пры­ем­ства, а по­тым па­чы­на­е­це пра­вя­раць... А там, аказ­ва­ец­ца, нар­маль­ная вы­твор­часць еў­ра­пей­ска­га ўзроў­ню з усі­мі стан­дар­та­мі, з доб­рай пра­дук­цы­яй. Бу­дуць раз­бі­рац­ца, аж да кры­мі­наль­ных спраў», — ска­заў па­моч­нік Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі.

Аляк­сандр Радзь­коў пад­крэс­ліў, што Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі заў­сё­ды пас­ля­доў­на вы­сту­паў за раз­віц­цё ін­тэ­гра­цыі на пост­са­вец­кай пра­сто­ры ў роз­ных фар­ма­тах, хоць фар­мі­ра­ван­не са­юз­ных струк­тур пра­хо­дзі­ла не без праб­лем. Цяж­кас­ці ўзні­ка­лі ў тым лі­ку па пры­чы­не роз­ных па­ды­хо­даў да фар­мі­ра­ван­ня ры­нач­най эка­но­мі­кі, вы­ка­ры­стан­ня тых ці ін­шых спо­са­баў гас­па­да­ран­ня. Як вы­нік, раз-по­раз уз­ні­ка­лі ганд­лё­выя вой­ны, пы­тан­ні тран­зі­ту, мыт­ных пош­лін.

«Хо­ча­це з на­мі пра­ца­ваць на роў­ных, так, каб гэ­та бы­ло ўза­е­ма­вы­гад­на, мы згод­ны і на Са­юз­ную дзяр­жа­ву, і на Мыт­ны са­юз, і на ЕА­ЭС, але так, каб гэ­та бы­ло сум­лен­на», — пад­крэс­ліў ён.

«Наш Прэ­зі­дэнт ні­ко­лі не па­сту­піц­ца ін­та­рэ­са­мі бе­ла­рус­ка­га на­ро­да. Ме­на­ві­та та­му ён на­род­ны прэ­зі­дэнт — яму ве­раць, яго пад­трым­лі­ва­юць, ра­зу­ме­ю­чы, што трэ­ба мець моц­ную асо­бу, якая мо­жа і кра­і­ну раз­ві­ваць, і на са­мым вы­со­кім уз­роў­ні ад­стой­ваць ін­та­рэ­сы кож­на­га ча­ла­ве­ка ў Бе­ла­ру­сі, і яшчэ да­па­маг­чы сур'­ёз­на су­се­дзям», — ска­заў Аляк­сандр Радзь­коў.

Ра­зам з тым, ён вы­ка­заў упэў­не­насць, што праб­лем­ныя пы­тан­ні ўдас­ца ўрэ­гу­ля­ваць, у тым лі­ку дзя­ку­ю­чы да­вя­раль­ным ад­но­сі­нам па­між прэ­зі­дэн­та­мі Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.