Вы тут

Хатняя энцыклапедыя


Ру­ле­цік з пе­ча­ні з на­чын­кай

27-51

Спат­рэ­біц­ца: пе­чань яла­віч­ная — 250 г, яй­ка — 1 шт., цы­бу­ля рэп­ча­тая — 1 шт., ма­ла­ко — 50 мл, му­ка — 3 ст. л., алей — 2 ст. л., сыр — 150 г, час­нок (на­чын­ка) — 1 зуб., ма­я­нэз (на­чын­ка) — 3 ст. л., кроп (на­чын­ка), пят­руш­ка (на­чын­ка), зя­лё­ная цы­бу­ля, соль.

Пе­чань на­рэ­заць на ка­ва­лач­кі, пра­мыць і здраб­ніць ра­зам з цы­бу­ляй у блен­да­ры.

Да­даць ма­ла­ко, яй­ка, алей, му­ку, соль, пе­рац. Спя­чы блін­цы. Для на­чын­кі змя­шаць дзёр­ты сыр, ма­я­нэз, зе­ля­ні­ну, час­нок. Блін­цы на­маз­ва­ем на­чын­кай і згорт­ва­ем тру­ба­чкай. Тру­ба­чкі за­вяз­ва­ем дву­ма пёр­ка­мі цы­бу­лі. Раз­ра­за­ем іх на дзве част­кі на­ўска­сяк.

Па­стра­ма

27-46

Спат­рэ­біц­ца: мя­са — 1-1,5 кг; ва­да — 1 л; соль — 1 ст. л; па­пры­ка са­лод­кая (ка­ва­лач­ка­мі) — 1 ст. л., спе­цыі: італь­ян­скія тра­вы — 1 ч. л.; раз­ма­рын; гар­чы­ца (фран­цуз­ская) — 1 ст. л.; мёд (або цу­кар) — 1 ст. л.; во­цат (баль­за­міч­ны ці яб­лыч­ны) — 1 ст. л.; алей — 3 ст. л.

Рэ­цэпт уні­вер­саль­ны для роз­ных ві­даў мя­са. За­ма­чыць мя­са на ноч у са­ля­вым рас­тво­ры (на 1 літр ва­ды — 1 ст. л. со­лі). Змеш­ва­ем гар­чы­цу, мёд, во­цат, алей і злу­ча­ем з су­хі­мі пры­пра­ва­мі. Атры­ма­ным со­у­сам аб­маз­ва­ем мя­са з усіх ба­коў. За­горт­ва­ем мя­са ў пер­га­мент­ную па­пе­ру і фоль­гу. Змя­шча­ем у за­га­дзя ра­за­грэ­тую да 2300 С ду­хоў­ку на 30—40 хві­лін. Вы­клю­ча­ем ду­хоў­ку і па­кі­да­ем мя­са ў ёй да поў­на­га асты­ван­ня.

За­со­ле­ная гар­бу­ша

27-47

Як вя­до­ма, гар­бу­ша — ры­ба су­ха­ва­тая, але пры та­кім спо­са­бе за­сол­кі атрым­лі­ва­ец­ца вель­мі са­ка­ві­тая!

1 туш­ку све­жа­ма­ро­жа­най гар­бу­шы раз­бі­ра­ем на фі­ле. Рэ­жам фі­ле на ка­ва­лач­кі таў­шчы­нёй не больш за 1 см. У ха­лод­най га­та­ва­най ва­дзе раз­вя­дзі­це столь­кі со­лі, каб ачы­шча­ная сы­рая буль­ба ўсплы­ва­ла. У гэ­ты рас­твор на 20 хві­лін ад­праў­ля­ем па­рэ­за­ную ры­бу. За­тым рас­твор злі­ва­ем, ры­бу апа­лоск­ва­ем ха­лод­най ва­дой і вы­клад­ва­ем на па­пя­ро­вую сур­вэт­ку, каб сыш­ла ліш­няя вад­касць. А ця­пер вы­клад­ва­ем у якую-не­будзь ёміс­тасць на­шу гар­бу­шу плас­та­мі, па­лі­ва­ем кож­ны пласт рас­лін­ным але­ем без па­ху. На­кры­ва­ем веч­кам і ста­вім на га­дзі­ну ў ха­ла­дзіль­нік. Усё, на­ша рыб­ка га­то­ва.

За­кус­ка з бак­ла­жа­наў «Паў­лі­на­вы хвост»

27-48

Спат­рэ­біц­ца: бак­ла­жа­ны — 2 шт., сыр­кі плаў­ле­ныя — 2 шт., яй­кі — 2 шт., час­нок — 3-4 зуб­кі, ма­я­нэз — 2-3 ст. л., агу­рок не­вя­лі­кі — 1 шт., пе­рац чыр­во­ны бал­гар­скі — пры­клад­на 1/4 шт., мас­лі­ны — 10—12 шт. (па­ло­ва коль­кас­ці круж­коў бак­ла­жа­наў), соль, пе­рац чор­ны мо­ла­ты, алей.

Яй­кі ва­рым укру­тую. Бак­ла­жа­ны рэ­жам кру­жоч­ка­мі таў­шчы­нёй да 1 см. Аб­смаж­ва­ем бак­ла­жа­ны на алеі з двух ба­коў. Ад­ра­зу вы­клад­ва­ем на сур­вэт­ку, каб уваб­раў­ся ліш­ні алей. Да­ём бак­ла­жа­нам астыць. Для са­ла­ты на­дзі­ра­ем на дроб­най тар­цы плаў­ле­ныя сыр­кі і ва­ра­ныя яй­кі. Час­нок вы­ціс­ка­ем праз прэс. Со­лім і пер­чым на смак, змеш­ва­ем і за­праў­ля­ем ма­я­нэ­зам. Са­лат­ная ма­са па­він­на быць да­стат­ко­ва гус­той. На адзін ка­нец круж­ка бак­ла­жа­на вы­кла­дзем кру­жо­чак агур­ка і звер­ху ма­цу­ем па­ло­ву мас­лі­ны. На су­праць­лег­лы ка­нец вы­клад­ва­ем па са­мым краі па­лос­ку пер­цу. Так упры­гож­ва­ем усе бак­ла­жа­ны і вы­клад­ва­ем іх на вя­лі­кае аваль­нае блю­да ў вы­гля­дзе паў­лі­на­ва­га хвас­та.

Мі­лыя авеч­кі

27-50

Спат­рэ­біц­ца: цук­ро­вая пуд­ра — 500 г, мёд — 2 ст.л. мас­ла — 2 ст.л. жэ­ла­цін — 10 г, ва­да — 6 ст. л., ша­ка­лад — 50 г, ва­ніль, пе­чы­ва, ка­ко­са­вая струж­ка.

За­моч­ва­ем жэ­ла­цін у ва­дзе на 30—40 хвілін. Ка­лі ён доб­ра на­бры­няе, на­гра­ва­ем яго на ва­дзя­ной лаз­ні да рас­тва­рэн­ня і асту­джа­ем. У куб­ку змеш­ва­ем мёд, рас­топ­ле­нае мас­ла і да­да­ём кры­ху асту­джа­на­га жэ­ла­ці­ну. Да су­ме­сі па­тро­ху да­да­ём цук­ро­вую пуд­ру, аку­рат­на змеш­ва­ю­чы драў­ля­най ла­пат­кай. Ка­лі ма­са ста­не до­сыць гус­той і яе мож­на бу­дзе вы­меш­ваць, вы­клад­ва­ем на пры­сы­па­ны цук­ро­вай пуд­рай стол і за­меш­ва­ем элас­тыч­нае цес­та. Ад­дзя­ля­ем част­ку і да­да­ём ту­ды рас­топ­ле­ны ша­ка­лад, яшчэ раз вы­меш­ва­ем. Фар­мі­ру­ем са свет­лай ма­сы буй­ныя ша­ры­кі. Аб­кат­ва­ем іх у ка­ко­са­вай струж­цы. З ка­рыч­не­вай ма­сы скоч­ва­ем ша­ры­кі меншым па­ме­рам. Збі­ра­ем з ша­ры­каў аве­чак і са­джа­ем іх на пе­чы­ва.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.