Вы тут

Кірунак вызначаны


Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка сва­і­мі кад­ра­вы­мі ра­шэн­ня­мі ўма­ца­ваў эка­на­міч­ны блок

Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі раз­гле­дзеў кад­ра­выя пы­тан­ні, па­ве­да­мі­лі ў прэс-служ­бе бе­ла­рус­ка­га лі­да­ра.

29-23

29-23

 

Кі­раў­нік дзяр­жа­вы на­зна­чыў:

КА­БЯ­КО­ВА Анд­рэя Ула­дзі­мі­ра­ві­ча — прэм'­ер-мі­ніст­рам Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь;

29-32

29-32

Ка­бя­коў Анд­рэй Ула­дзі­мі­ра­віч

 

На­ра­дзіў­ся ў 1960 го­дзе ў Маск­ве. У 1983 го­дзе скон­чыў Мас­коў­скі авія­цый­ны ін­сты­тут, у 1991-м — Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны ін­сты­тут на­род­най гас­па­дар­кі ім. В.У. Куй­бы­ша­ва, у 1991-м — Ін­сты­тут па­лі­та­ло­гіі і са­цы­яль­на­га кі­ра­ван­ня КПБ. Пра­цоў­ную дзей­насць па­чаў май­страм ме­ха­на­збо­рач­на­га цэ­ха на за­вод­зе ім. С.І. Ва­ві­ла­ва ў Мін­ску. У 1985-1988 га­дах пра­ца­ваў на за­вод­зе «Дыя­пра­ек­тар» у г. Ра­га­чо­ве, у 1988—1989 га­дах — ін­струк­тар Ра­га­чоў­ска­га гар­ка­ма КПБ. У 1991—1995 га­дах — на­чаль­нік пла­на­ва-эка­на­міч­на­га ад­дзе­ла, на­мес­нік ды­рэк­та­ра па эка­но­мі­цы — на­чаль­нік пла­на­ва-эка­на­міч­на­га ад­дзе­ла за­во­да «Дыя­пра­ек­тар».

У 1995—1996 га­дах — на­мес­нік на­чаль­ні­ка Служ­бы кант­ро­лю Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. У 1996—1998 га­дах — на­мес­нік стар­шы­ні Ка­мі­тэ­та дзяр­жаў­на­га кант­ро­лю Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. З чэр­ве­ня 1998 го­да — прэ­зі­дэнт Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га кан­цэр­на па вы­твор­час­ці і рэа­лі­за­цыі та­ва­раў лёг­кай пра­мыс­ло­вас­ці.

У 1998—2000 га­дах — стар­шы­ня Ка­мі­тэ­та дзяр­жаў­на­га кант­ро­лю. З 2000 го­да — пер­шы на­мес­нік прэм'­ер-мі­ніст­ра, з 2001 го­да — на­мес­нік прэм'­ер-мі­ніст­ра Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. У 2002—2003 га­дах — на­мес­нік прэм'­ер-мі­ніст­ра Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь — мі­ністр эка­но­мі­кі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. У 2003—2010 га­дах — на­мес­нік прэм'­ер-мі­ніст­ра Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. У 2010—2011 га­дах — на­мес­нік кі­раў­ні­ка Ад­мі­ніст­ра­цыі Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. У 2011—2012 га­дах — Над­звы­чай­ны і Паў­на­моц­ны Па­сол Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь у Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі, па­ста­ян­ны прад­стаў­нік Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь пры Еў­ра­зій­скай эка­на­міч­най су­поль­нас­ці па су­мя­шчаль­ніц­тве.

Кі­раў­нік Ад­мі­ніст­ра­цыі Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь з жніў­ня 2012 го­да.

У снеж­ні 2014-га пры­зна­ча­ны прэм'­ер-мі­ніст­рам Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

КО­СІН­ЦА Аляк­санд­ра Мі­ка­ла­е­ві­ча — кі­раў­ні­ком Ад­мі­ніст­ра­цыі Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь;

29-31

29-31

Ко­сі­нец Аляк­сандр Мі­ка­ла­е­віч

 

На­ра­дзіў­ся ў 1959 г. у в. Рос­кі Ся­лец Ар­шан­ска­га ра­ё­на Ві­цеб­скай воб­лас­ці. У 1982 г. скон­чыў Ві­цеб­скі дзяр­жаў­ны ме­ды­цын­скі ін­сты­тут, у 2007-м — ма­гіст­ра­ту­ру эка­на­міч­на­га фа­куль­тэ­та Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та. У 1980—1994 гг. пра­ца­ваў у Ві­цеб­скім дзяр­жаў­ным ме­ды­цын­скім ін­сты­ту­це: асіс­тэн­там, да­цэн­там, пра­фе­са­рам ка­фед­ры шпі­таль­най хі­рур­гіі, пра­фе­са­рам ка­фед­ры хі­рур­гіі фа­куль­тэ­та па­вы­шэн­ня ква­лі­фі­ка­цыі спе­цы­я­ліс­таў.

У 1995—1997 гг. уз­на­чаль­ваў Рэс­пуб­лі­кан­скі на­ву­ко­ва-прак­тыч­ны цэнтр «Ін­фек­цыя і хі­рур­гія». У 1997—2005 гг. — рэк­тар Ві­цеб­ска­га дзяр­жаў­на­га ор­дэ­на Друж­бы на­ро­даў ме­ды­цын­ска­га ўні­вер­сі­тэ­та. У 2005—2008 гг. — на­мес­нік прэм'­ер-мі­ніст­ра Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. Член Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі На­цы­я­наль­на­га схо­ду чац­вёр­та­га і пя­та­га склі­кан­няў.

Стар­шы­ня Ві­цеб­ска­га абл­вы­кан­ка­ма з ліс­та­па­да 2008 го­да па сне­жань 2014 го­да.

Док­тар ме­ды­цын­скіх на­вук, пра­фе­сар. За­слу­жа­ны дзе­яч на­ву­кі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. Ге­не­рал-ма­ёр за­па­су (2011).

Са снеж­ня 2014-га пры­зна­ча­ны кі­раў­ні­ком Ад­мі­ніст­ра­цыі Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі.

КА­ЛА­У­РА Паў­ла Ула­дзі­мі­ра­ві­ча — стар­шы­нёй Праў­лен­ня На­цы­я­наль­на­га бан­ка Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь;

29-14

29-14

Ка­ла­ур Па­вел Ула­дзі­мі­ра­віч

 

На­ра­дзіў­ся ў 1962 го­дзе ў Сто­лін­скім ра­ё­не Брэсц­кай воб­лас­ці.

У 1985 го­дзе скон­чыў Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны ін­сты­тут на­род­най гас­па­дар­кі ім. В.У. Куй­бы­ша­ва. Кан­ды­дат эка­на­міч­ных на­вук.

У 1985—1987 га­дах — эка­на­міст, на­мес­нік кі­раў­ні­ка, кі­раў­нік ад­дзя­лен­ня Дзярж­бан­ка СССР. У 1988—1991 — кі­раў­нік ад­дзя­лен­ня Аг­ра­прам­бан­ка СССР. У 1991—1993 га­дах — кі­раў­нік ад­дзя­лен­ня Бе­ла­грап­рам­бан­ка.

У 1993—1999 гг. — на­мес­нік стар­шы­ні праў­лен­ня На­цы­я­наль­на­га бан­ка Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. З са­ка­ві­ка 1999-га па ве­ра­сень 2010 го­да — пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні праў­лен­ня На­цы­я­наль­на­га бан­ка Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

З каст­рыч­ні­ка 2010 г. па сне­жань 2014-га — стар­шы­ня праў­лен­ня ААТ «Бел­знеш­эка­ном­банк».

У снеж­ні 2014-га пры­зна­ча­ны стар­шы­нёй Праў­лен­ня На­цы­я­наль­на­га бан­ка Бе­ла­ру­сі.

МА­ЦЮ­ШЭЎ­СКА­ГА Ва­сі­ля Ста­ні­сла­ва­ві­ча — пер­шым на­мес­ні­кам прэм'­ер-мі­ніст­ра Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь;

29-13

29-13

Ма­цю­шэў­скі Ва­сіль Ста­ні­сла­ва­віч

 

На­ра­дзіў­ся ў 1969 г. у Ор­шы. У 1991 г. скон­чыў Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны ўні­вер­сі­тэт імя У.І. Ле­ні­на па спе­цы­яль­нас­ці «Па­лі­тыч­ная эка­но­мія», у 1994 г. — ас­пі­ран­ту­ру Ін­сты­ту­та эка­но­мі­кі Ака­дэ­міі на­вук Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, кан­ды­дат эка­на­міч­ных на­вук.

Пас­ля за­кан­чэн­ня ўні­вер­сі­тэ­та пра­ца­ваў на­чаль­ні­кам ад­дзе­ла ў шмат­га­лі­но­вым на­ву­ко­ва-вы­твор­чым гас­раз­лі­ко­вым прад­пры­ем­стве (аб'­яд­нан­ні) «Фе­нікс» (з каст­рыч­ні­ка 1991 г. па май 1992 г.), на­ву­ко­вым су­пра­цоў­ні­кам у На­ву­ко­ва-да­след­чым эка­на­міч­ным ін­сты­ту­це Дзярж­эка­намп­ла­на БССР (з мая па сне­жань 1992). Са снеж­ня 1992 г. па кра­са­вік 1994 го­да зай­маў па­са­ды ата­шэ, трэ­ця­га сак­ра­та­ра ад­дзе­ла між­на­род­ных эка­на­міч­ных ад­но­сін у Мі­ніс­тэр­стве за­меж­ных спраў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. У На­цы­я­наль­ным бан­ку Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь з кра­са­ві­ка 1994 г. па ве­ра­сень 1997 го­да зай­маў па­са­ды га­лоў­на­га эка­на­міс­та, на­чаль­ні­ка ад­дзе­ла, на­мес­ні­ка на­чаль­ні­ка ўпраў­лен­ня. Пра­пра­ца­ваў­шы з ве­рас­ня 1997-га па ліс­та­пад 1998 г. у Мі­ніс­тэр­стве фі­нан­саў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь эка­на­міч­ным са­вет­ні­кам, з ліс­та­па­да 1998 г. зай­маў па­са­ду ды­рэк­та­ра дэ­парт­амен­та ў На­цы­я­наль­ным бан­ку Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

З ве­рас­ня 2001 г. — на­мес­нік стар­шы­ні праў­лен­ня На­цы­я­наль­на­га бан­ка Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. У 2010 го­дзе па­кі­нуў свой пост у су­вя­зі з пе­ра­хо­дам на пра­цу ў кі­раў­ніц­тва ААТ «БПС-Банк». Да снеж­ня 2014 го­да — стар­шы­ня праў­лен­ня ААТ «БПС-Ашчад­банк»

У снеж­ні 2014-га пры­зна­ча­ны пер­шым на­мес­ні­кам прэм'­ер-мі­ніст­ра Бе­ла­ру­сі.

СЯ­МАШ­КУ Ула­дзі­мі­ра Іль­і­ча — на­мес­ні­кам прэм'­ер-мі­ніст­ра Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь;

29-30

29-30

Ся­маш­ка Ула­дзі­мір Іль­іч

 

На­ра­дзіў­ся ў 1949 г. у г. Ка­лін­ка­ві­чы Го­мель­скай воб­лас­ці. У 1972 г. скон­чыў Бе­ла­рус­кі по­лі­тэх­ніч­ны ін­сты­тут. У 1974—1996 гг. пра­ца­ваў ін­жы­не­рам-кан­струк­та­рам, на­чаль­ні­кам КБ-44, га­лоў­ным ін­жы­не­рам вы­твор­ча-тэх­ніч­на­га комп­лек­су спе­цы­яль­на­га ма­шы­на­бу­да­ван­ня — га­лоў­ным ін­жы­не­рам ДКБМ за­во­да ім. Ф.Э. Дзяр­жын­ска­га НВА «Ін­тэ­грал».

У 1996—2000 гг. быў ге­не­раль­ным ды­рэк­та­рам Мінск­ага ВА «Га­ры­зонт», з 2000 г. — ге­не­раль­ным ды­рэк­та­рам вы­твор­ча­га рэс­пуб­лі­кан­ска­га ўні­тар­на­га прад­пры­ем­ства «За­вод «Га­ры­зонт». У 2001—2003 гг. — мі­ністр энер­ге­ты­кі, вы­ка­наў­ца аба­вяз­каў на­мес­ні­ка прэм'­ер-мі­ніст­ра.

Са снеж­ня 2003 г. — пер­шы на­мес­нік прэм'­ер-мі­ніст­ра Бе­ла­ру­сі.

Са снеж­ня 2014 го­да — на­мес­нік прэм'­ер-мі­ніст­ра Бе­ла­ру­сі.

КА­ЧА­НА­ВУ На­тал­лю Іва­наў­ну — на­мес­ні­кам прэм'­ер-мі­ніст­ра Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь;

29-29

29-29

Ка­ча­на­ва На­тал­ля Іва­наў­на

 

На­ра­дзі­ла­ся ў 1960 годзе ў г. По­лацк Ві­цеб­скай воб­лас­ці.

Скон­чы­ла На­ва­по­лац­кі по­лі­тэх­ніч­ны ін­сты­тут імя ЛКСМБ, Ака­дэ­мію кі­ра­ван­ня пры Прэ­зі­дэн­це Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

Пра­ца­ва­ла апе­ра­та­рам пуль­та кі­ра­ван­ня, ін­жы­не­рам па тэх­ні­цы бяс­пе­кі, ін­жы­не­рам вы­твор­ча-тэх­ніч­на­га ад­дзе­ла По­лац­ка­га прад­пры­ем­ства «Во­да­ка­нал», ін­жы­не­рам, вы­ка­наў­цай аба­вяз­каў на­чаль­ні­ка, вя­ду­чым ін­жы­не­рам вы­твор­ча-тэх­ніч­на­га ад­дзе­ла По­лац­ка­га вы­твор­ча­га аб'­яд­нан­ня жыл­лё­ва-ка­му­наль­най гас­па­дар­кі, на­чаль­ні­кам ад­дзе­ла жыл­лё­ва-ка­му­наль­най гас­па­дар­кі, на­мес­ні­кам стар­шы­ні па ка­пі­таль­ным бу­даў­ніц­тве і жыл­лё­ва-ка­му­наль­най гас­па­дар­цы По­лац­ка­га га­рад­ско­га вы­ка­наў­ча­га ка­мі­тэ­та. Зай­ма­ла па­са­ду стар­шы­ні На­ва­по­лац­ка­га га­рад­ско­га вы­ка­наў­ча­га ка­мі­тэ­та.

Уда­сто­е­на зван­няў «Жан­чы­на Ві­цеб­шчы­ны 2002» і «Леп­шы ін­жы­нер­на-тэх­ніч­ны ра­бот­нік по­лац­ка­га прад­пры­ем­ства «Во­да­ка­нал».

Вы­бра­на чле­нам Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі На­цы­я­наль­на­га схо­ду Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь пя­та­га склі­кан­ня ад Ві­цеб­скай воб­лас­ці (вы­лу­ча­на ад га­ра­доў По­лацк і На­ва­по­лацк). На­мес­нік стар­шы­ні Па­ста­ян­най ка­мі­сіі Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі На­цы­я­наль­на­га схо­ду Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь па за­ка­на­даў­стве і дзяр­жаў­ным бу­даў­ніц­тве.

У снеж­ні 2014-га пры­зна­ча­на на­мес­ні­кам прэм'­ер-мі­ніст­ра Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

ЖУ­РАЎ­КО­ВА Мі­ха­і­ла Ана­толь­е­ві­ча — мі­ніст­рам аду­ка­цыі;

29-12

29-12

Жу­раў­коў Мі­ха­іл Ана­толь­е­віч

 

У 1984 го­дзе скон­чыў Бел­дзярж­уні­вер­сі­тэт, за­воч­ную ас­пі­ран­ту­ру пры Бел­дзярж­уні­вер­сі­тэ­це (1984—1987).

У 1987 го­дзе аба­ра­ніў кан­ды­дац­кую ды­сер­та­цыю на атры­ман­не ву­чо­най сту­пе­ні кан­ды­да­та фі­зі­ка-ма­тэ­ма­тыч­ных на­вук. У 1993 го­дзе аба­ра­ніў док­тар­скую ды­сер­та­цыю на атры­ман­не ву­чо­най сту­пе­ні док­та­ра фі­зі­ка-ма­тэ­ма­тыч­ных на­вук. Пра­фе­сар па спе­цы­яль­нас­ці «Ме­ха­ні­ка» з кра­са­ві­ка 2000 г.

З 1984-га па 1993 г. пра­ца­ваў у на­ву­ко­ва-да­след­чым і пра­ект­ным ін­сты­ту­це гор­на-хі­міч­най пра­мыс­ло­вас­ці на па­са­дах м.н.с, с.н.с ла­ба­ра­то­рый да­сле­да­ван­няў геа­ме­ха­ніч­ных пра­цэ­саў, гор­на­га ціс­ку, да­сле­да­ван­ня зру­хаў зям­ной па­верх­ні, а за­тым за­гад­чы­ка ла­ба­ра­то­рыі фі­зіч­ных і ма­тэ­ма­тыч­ных ме­та­даў да­сле­да­ван­ня гор­ных пра­цэ­саў.

З 1993-га па 1996 г. пра­ца­ваў у РУП ВА «Бе­ла­русь­ка­лій» на па­са­дзе на­мес­ні­ка на­чаль­ні­ка служ­бы АСКП па рас­пра­цоў­цы і ўка­ра­нен­ні.

З 1996-га па 1997 г. пра­ца­ваў на па­са­дзе пра­фе­са­ра ка­фед­ры тэ­а­рэ­тыч­най ме­ха­ні­кі БНТУ.

У БДУ пра­ца­ваў з 1997 го­да пра­фе­са­рам ка­фед­ры тэ­а­рэ­тыч­най ме­ха­ні­кі і ро­ба­та­тэх­ні­кі, з 1999 го­да — за­гад­чы­кам ка­фед­ры тэ­а­рэ­тыч­най ме­ха­ні­кі і ро­ба­та­тэх­ні­кі, а з са­ка­ві­ка 2007 го­да — дэ­ка­нам ме­ха­ні­ка-ма­тэ­ма­тыч­на­га фа­куль­тэ­та.

Са сту­дзе­ня 2009 го­да — пер­шы пра­рэк­тар БДУ.

У снеж­ні 2014-га пры­зна­ча­ны мі­ніст­рам аду­ка­цыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

НА­ЛІ­ВАЙ­КУ Сяр­гея Эду­ар­да­ві­ча — мі­ніст­рам па па­дат­ках і збо­рах;

29-28

29-28

На­лі­вай­ка Сяр­гей Эду­ар­да­віч

 

На­ра­дзіў­ся ў 1973 го­дзе ў г. Баб­руй­ск Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці.

У 1995 го­дзе скон­чыў Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны эка­на­міч­ны ўні­вер­сі­тэт, у 2005-м — Ака­дэ­мію кі­ра­ван­ня пры Прэ­зі­дэн­це Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

З 1995-га па 2003 год пра­ца­ваў на роз­ных па­са­дах у ін­спек­цыі МПЗ па г. Баб­руй­ску.

З 2003-га па 2005 год — на­мес­нік кі­раў­ні­ка ад­мі­ніст­ра­цыі Ле­нін­ска­га ра­ё­на г. Баб­руй­ска.

У 2005-2010 га­дах — на­чаль­нік ін­спек­цыі Мі­ніс­тэр­ства па па­дат­ках і збо­рах па Каст­рыч­ніц­кім ра­ё­не г. Ма­гі­лё­ва.

З чэр­ве­ня 2010 го­да — пер­шы на­мес­нік мі­ніст­ра па па­дат­ках і збо­рах Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

У снеж­ні 2014-га пры­зна­ча­ны мі­ніст­рам па па­дат­ках і збо­рах Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

ВОЎ­КА Ві­та­ля Мі­хай­ла­ві­ча — мі­ніст­рам пра­мыс­ло­вас­ці;

29-35

29-35

Воўк Ві­таль Мі­хай­ла­віч

 

На­ра­дзіў­ся ў 1962 го­дзе ў г. Ка­лін­ка­ві­чы Го­мель­скай воб­лас­ці. У 1984 го­дзе скон­чыў Бе­ла­рус­кі по­лі­тэх­ніч­ны ін­сты­тут па спе­цы­яль­нас­ці «Аў­та­ма­бі­лі і трак­та­ры», а ў 2009 го­дзе — Ака­дэ­мію кі­ра­ван­ня пры Прэ­зі­дэн­це Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, атры­маў­шы спе­цы­яль­насць «Дзяр­жаў­нае кі­ра­ван­не на­цы­я­наль­най эка­но­мі­кай».

У 1984—2001 га­дах пра­ца­ваў на роз­ных па­са­дах на Мін­скім аў­та­ма­біль­ным за­вод­зе, а за­тым — на Мін­скім за­вод­зе ко­ла­вых ця­га­чоў.

У 2001—2006 га­дах з'яў­ляў­ся ге­не­раль­ным ды­рэк­та­рам ТАА «Юко­ла-Сэр­віс» і ТАА «Юко­ла-Мо­тарс».

У 2006—2010 га­дах — на­мес­нік ге­не­раль­на­га ды­рэк­та­ра вы­твор­ча­га рэс­пуб­лі­кан­ска­га ўні­тар­на­га прад­пры­ем­ства «Мін­скі за­вод ко­ла­вых ця­га­чоў» па ка­мер­цый­ных пы­тан­нях, з 2010 па 2011 год — ге­не­раль­ны ды­рэк­тар су­мес­на­га та­ва­рыст­ва з аб­ме­жа­ва­най ад­каз­нас­цю «Во­лат-Сан­цзян».

Мі­ніст­рам пра­мыс­ло­вас­ці пры­зна­ча­ны ў снеж­ні 2014 го­да.

ЗІ­НОЎ­СКА­ГА Ула­дзі­мі­ра Іва­на­ві­ча — мі­ніст­рам эка­но­мі­кі;

29-27

29-27

Зі­ноў­скі Ула­дзі­мір Іва­на­віч

 

На­ра­дзіў­ся ў 1955 г. у г.п. Ялі­за­ва Асі­по­віц­ка­га ра­ё­на Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці. У 1978 г. скон­чыў Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны ін­сты­тут на­род­най гас­па­дар­кі ім. В.У. Куй­бы­ша­ва, у 1993-м — Ака­дэ­мію кі­ра­ван­ня пры Са­ве­це Мі­ніст­раў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

У 1981—1986 гг. — стар­шы ін­жы­нер Га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня вы­лі­чаль­ных ра­бот Цэнт­раль­на­га ста­тыс­тыч­на­га ўпраў­лен­ня БССР, стар­шы, вя­ду­чы эка­на­міст упраў­лен­ня ста­тыс­ты­кі пра­мыс­ло­вас­ці ЦСУ БССР, па­моч­нік на­чаль­ні­ка ЦСУ БССР, за­тым Дзярж­ка­мі­тэ­та БССР па ста­тыс­ты­цы. У 1986—1989 гг. — на­мес­нік на­чаль­ні­ка Ста­тыс­тыч­на­га ўпраў­лен­ня Мін­скай воб­лас­ці, на­мес­нік на­чаль­ні­ка Мінск­ага аб­лас­но­га ўпраў­лен­ня ста­тыс­ты­кі. У 1989—1992 гг. — у Са­ве­це Мі­ніст­раў: стар­шы рэ­фе­рэнт сек­та­ра эка­на­міч­на­га ана­лі­зу і на­род­нагас­па­дар­чых пла­наў эка­на­міч­на­га ад­дзе­ла, вя­ду­чы спе­цы­я­ліст эка­на­міч­на­га ад­дзе­ла, вя­ду­чы спе­цы­я­ліст упраў­лен­ня эка­но­мі­кі і знеш­ніх су­вя­зяў, вя­ду­чы спе­цы­я­ліст упраў­лен­ня эка­но­мі­кі, га­лоў­ны спе­цы­я­ліст сек­та­ра праг­на­за­ван­ня і ана­лі­зу са­цы­яль­на-эка­на­міч­на­га раз­віц­ця ўпраў­лен­ня эка­но­мі­кі Кі­раў­ніц­тва спра­ва­мі Са­ве­та Мі­ніст­раў. У 1992—1998 гг. — пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні Дзяр­жаў­на­га ка­мі­тэ­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь па ста­тыс­ты­цы і ана­лі­зе, пер­шы на­мес­нік мі­ніст­ра ста­тыс­ты­кі і ана­лі­зу Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, са снеж­ня 1998 г. — мі­ністр ста­тыс­ты­кі і ана­лі­зу Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

Стар­шы­ня На­цы­я­наль­на­га ста­тыс­тыч­на­га ка­мі­тэ­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ад каст­рыч­ні­ка 2008 г.

Мі­ніст­рам эка­но­мі­кі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь пры­зна­ча­ны ў снеж­ні 2014 го­да.

ГА­Е­ВА Анд­рэя Ана­толь­е­ві­ча — стар­шы­нёй Дзяр­жаў­на­га ка­мі­тэ­та па ма­ё­мас­ці;

29-26

29-26

Га­еў Анд­рэй Ана­толь­е­віч

 

На­ра­дзіў­ся 5 лю­та­га 1977 го­да ў г. Смар­гонь Гро­дзен­скай воб­лас­ці. У 1999 го­дзе скон­чыў юры­дыч­ны фа­куль­тэт Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ўні­вер­сі­тэ­та. У 2002 го­дзе — ас­пі­ран­ту­ру Бе­ла­рус­кай дзяр­жаў­най сель­ска­гас­па­дар­чай ака­дэ­міі. У 2009 го­дзе — Ака­дэ­мію кі­ра­ван­ня пры Прэ­зі­дэн­це Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

З 1998 па 2000 год — спе­цы­я­ліст ДУП «На­цы­я­наль­нае ка­даст­ра­вае агенц­тва».

З 2000 па 2001 год — кан­суль­тант ад­дзе­ла пра­ва­во­га рэ­гу­ля­ван­ня зя­мель­ных ад­но­сін і кант­ро­лю за вы­ка­ры­стан­нем і ахо­вай зя­мель Дзяр­жаў­на­га ка­мі­тэ­та па зя­мель­ных рэ­сур­сах, геа­дэз­іі і кар­та­гра­фіі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

З 2001 па 2002 год — кан­суль­тант-юрыст юры­дыч­на­га ад­дзе­ла Ка­мі­тэ­та па зя­мель­ных рэ­сур­сах, геа­дэз­іі і кар­та­гра­фіі пры Са­ве­це Мі­ніст­раў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

З 2002 па 2003 год — на­чаль­нік юры­дыч­на­га ад­дзе­ла Ка­мі­тэ­та па зя­мель­ных рэ­сур­сах, геа­дэз­іі і кар­та­гра­фіі пры Са­ве­це Мі­ніст­раў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

У 2004 го­дзе — на­чаль­нік юры­дыч­на­га ўпраў­лен­ня Ка­мі­тэ­та па зя­мель­ных рэ­сур­сах, геа­дэз­іі і кар­та­гра­фіі пры Са­ве­це Мі­ніст­раў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

З 2004 па 2006 год — на­чаль­нік юры­дыч­на­га ад­дзе­ла Ка­мі­тэ­та па зя­мель­ных рэ­сур­сах, геа­дэз­іі і кар­та­гра­фіі пры Са­ве­це Мі­ніст­раў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

З 2006 го­да па 2012 год — на­мес­нік стар­шы­ні Дзяр­жаў­на­га ка­мі­тэ­та па ма­ё­мас­ці Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

З 2012 го­да па сне­жань 2014 го­да — ды­рэк­тар На­цы­я­наль­на­га цэнт­ра пра­ва­вой ін­фар­ма­цыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

У снеж­ні 2014-га пры­зна­ча­ны стар­шы­нёй Дзяр­жаў­на­га ка­мі­тэ­та па ма­ё­мас­ці Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

СНАП­КО­ВА Мі­ка­лая Ге­надзь­е­ві­ча — на­мес­ні­кам кі­раў­ні­ка Ад­мі­ніст­ра­цыі Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь;

29-25

29-25

СНАП­КОЎ Мі­ка­лай Ге­надзь­е­віч

 

На­ра­дзіў­ся ў 1969 г. у г. Ма­гі­лё­ў. У 1991 г. скон­чыў Бе­ла­рус­кую сель­гас­ака­дэ­мію, у 2001 г. — Ака­дэ­мію кі­ра­ван­ня пры Прэ­зі­дэн­це Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. У 1990–1994 гг. пра­ца­ваў эка­на­міс­там, стар­шым эка­на­міс­там, бух­гал­та­рам на сель­гас­прад­пры­ем­ствах Ма­гі­лёў­скай і Гро­дзен­скай аб­лас­цей, у 1994–1996 гг. — эка­на­міст, га­лоў­ны эка­на­міст, на­мес­нік кі­раў­ні­ка ў Дры­бін­скім ад­дзя­лен­ні Бе­ла­грап­рам­бан­ка, у 1996—2000 гг. — на­мес­нік стар­шы­ні па пы­тан­нях эка­но­мі­кі, ры­нач­ных ад­но­сін і пры­ва­ты­за­цыі Го­рац­ка­га рай­вы­кан­ка­ма. У 2000—2007 гг. — на­чаль­нік фі­нан­са­ва­га ўпраў­лен­ня Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма, у 2007—2009 гг. — на­мес­нік стар­шы­ні Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма. Са сту­дзе­ня 2009 го­да пра­ца­ваў на­мес­ні­кам кі­раў­ні­ка Ад­мі­ніст­ра­цыі Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

Мі­ністр эка­но­мі­кі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь са снеж­ня 2009 го­да па сне­жань 2014 го­да.

У снеж­ні 2014 пры­зна­ча­ны на­мес­ні­кам кі­раў­ні­ка Ад­мі­ніст­ра­цыі Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

БУ­ЗОЎ­СКА­ГА Іга­ра Іва­на­ві­ча — на­мес­ні­кам кі­раў­ні­ка Ад­мі­ніст­ра­цыі Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь;

29-24

29-24

БУ­ЗОЎ­СКІ Ігар Іва­на­віч

 

На­ра­дзіў­ся ў 1972 г. у в. Ка­ша­лё­ва На­ва­груд­ска­га ра­ё­на Гро­дзен­скай воб­лас­ці. Скон­чыў Мін­скае ва­ен­нае ка­манд­нае ву­чы­лі­шча, Ра­сій­скую ака­дэ­мію дзяр­жаў­най служ­бы пры Прэ­зі­дэн­це Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі.

Слу­жыў у ра­дах Уз­бро­е­ных Сіл. Пра­ца­ваў са­цы­яль­ным пе­да­го­гам — псі­хо­ла­гам, за­гад­чы­кам ад­дзе­ла са­цы­яль­на-пе­да­га­гіч­най і псі­ха­ла­гіч­най пра­цы Цэнт­ра па­за­школь­най ра­бо­ты г. На­ва­груд­ак, дру­гім сак­ра­та­ром На­ва­груд­ска­га ра­ён­на­га ка­мі­тэ­та, па­моч­ні­кам сак­ра­та­ра Цэнт­раль­на­га ка­мі­тэ­та гра­мад­ска­га аб'­яд­нан­ня «Бе­ла­рус­кі па­тры­я­тыч­ны са­юз мо­ла­дзі», ды­рэк­та­рам рэс­пуб­лі­кан­ска­га ма­ла­дзёж­на­га цэнт­ра «Юнац­тва», ды­рэк­та­рам па ар­га­ні­за­цый­ных пы­тан­нях і між­на­род­най дзей­нас­ці гра­мад­ска­га аб'­яд­нан­ня «Дзі­ця­ча-юнац­кі клуб па ха­кеі «За­ла­тая шай­ба», за­гад­чы­кам ад­дзе­ла па су­вя­зях з гра­мад­скас­цю, на­мес­ні­кам ге­не­раль­на­га ды­рэк­та­ра ды­рэк­цыі пра­ма­ці­ра­ван­ня На­цы­я­наль­най дзяр­жаў­най тэ­ле­ра­дыё­кам­па­ніі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь, дру­гім сак­ра­та­ром Цэнт­раль­на­га ка­мі­тэ­та гра­мад­ска­га аб'­яд­нан­ня «Бе­ла­рус­кі рэс­пуб­лі­кан­скі са­юз мо­ла­дзі», са­вет­ні­кам-кан­суль­тан­там, га­лоў­ным са­вет­ні­кам упраў­лен­ня па ка­ар­ды­на­цыі ідэа­ла­гіч­най ра­бо­ты га­лоў­на­га ідэа­ла­гіч­на­га ўпраў­лен­ня Ад­мі­ніст­ра­цыі Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

Пер­шы сак­ра­тар Цэнт­раль­на­га ка­мі­тэ­та гра­мад­ска­га аб'­яд­нан­ня «Бе­ла­рус­кі рэс­пуб­лі­кан­скі са­юз мо­ла­дзі».

Вы­бра­ны чле­нам Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі На­цы­я­наль­на­га схо­ду Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь пя­та­га склі­кан­ня ад г. Мінск. На­мес­нік стар­шы­ні Па­ста­ян­най ка­мі­сіі Са­ве­та Рэс­пуб­лі­кі На­цы­я­наль­на­га схо­ду Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь па аду­ка­цыі, на­ву­цы, куль­ту­ры і са­цы­яль­ным раз­віц­ці.

У снеж­ні 2014 года пры­зна­ча­ны на па­са­ду на­мес­ні­ка кі­раў­ні­ка Ад­мі­ніст­ра­цыі Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

ЛІ­СА Ана­то­ля Ва­сіль­е­ві­ча — стар­шы­нёй Брэсц­ка­га абл­вы­кан­ка­ма;

29-21

29-21

ЛІС Ана­толь Ва­сіль­е­віч

 

На­ра­дзіў­ся ў 1958 го­дзе. Скон­чыў Бе­ла­рус­кі ін­сты­тут ме­ха­ні­за­цыі сель­скай гас­па­дар­кі, Мін­скі ін­сты­тут па­лі­та­ло­гіі і са­цы­яль­на­га кі­ра­ван­ня КПБ.

У 1990–1996 га­дах пра­ца­ваў на­мес­ні­кам стар­шы­ні кал­га­са «Каст­рыч­нік» Гро­дзен­ска­га ра­ё­на. З 1996 па 2005 год уз­на­чаль­ваў На­ва­груд­скі рай­вы­кан­кам. З 2005 па 2007 год — на­мес­нік стар­шы­ні Па­ста­ян­най ка­мі­сіі Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў На­цы­я­наль­на­га схо­ду па за­ка­на­даў­стве і су­до­ва-пра­ва­вых пы­тан­нях. Да 2009 го­да з'яў­ляў­ся стар­шы­нёй Ма­зыр­ска­га рай­вы­кан­ка­ма, за­тым пра­ца­ваў на­мес­ні­кам мі­ніст­ра пры­род­ных рэ­сур­саў і ахо­вы на­ва­коль­на­га ася­род­дзя. У лю­тым 2013 го­да пры­зна­ча­ны па­моч­ні­кам Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі — га­лоў­ным ін­спек­та­рам па Го­мель­скай воб­лас­ці.

З са­ка­ві­ка 2014 го­да — на­мес­нік кі­раў­ні­ка Ад­мі­ніст­ра­цыі Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі.

У снеж­ні 2014-га пры­зна­ча­ны стар­шы­нёй Брэсц­ка­га абл­вы­кан­ка­ма.

ШАРС­ТНЁ­ВА Мі­ка­лая Мі­ка­ла­е­ві­ча — стар­шы­нёй Ві­цеб­ска­га абл­вы­кан­ка­ма;

29-20

29-20

ШАРС­ТНЁЎ Мі­ка­лай Мі­ка­ла­е­віч

 

Ро­дам з Ар­шан­ска­га ра­ё­на Ві­цеб­скай воб­лас­ці. Скон­чыў Зо­а­ін­жы­нер­ны фа­куль­тэт Ві­цеб­ска­га ве­тэ­ры­нар­на­га ін­сты­ту­та па спе­цы­яль­нас­ці «Заа­тэх­нія». Жа­на­ты, баць­ка два­іх дзя­цей — сы­на і дач­кі.

У ве­рас­ні 2014 года пры­зна­ча­ны па­моч­ні­кам Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі — га­лоў­ным ін­спек­та­рам па Ві­цеб­скай воб­лас­ці.

У снеж­ні 2014-га пры­зна­ча­ны стар­шы­нёй Ві­цеб­ска­га абл­вы­кан­ка­ма.

ДА­МА­НЕЎ­СКА­ГА Ула­дзі­мі­ра Вік­та­ра­ві­ча — стар­шы­нёй Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма;

29-19

29-19

ДА­МА­НЕЎ­СКІ Ула­дзі­мір Вік­та­ра­віч

 

На­ра­дзіў­ся ў 1960 г. у г. Дзяр­жын­ск Мін­скай воб­лас­ці. У 1983 г. скон­чыў Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны аграр­ны тэх­ніч­ны ўні­вер­сі­тэт, у 1998 — Ака­дэ­мію кі­ра­ван­ня пры Прэ­зі­дэн­це Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

Пра­цоў­ную дзей­насць па­чаў у 1982 го­дзе ін­жы­не­рам-ра­дыё­ме­ха­ні­кам Дзяр­жын­скай брой­лер­най птуш­ка­фаб­ры­кі.

У 1984–1988 га­дах пра­ца­ваў ды­рэк­та­рам стан­цыі юных тэх­ні­каў у Дзяр­жын­ску, з 1990 го­да — ін­струк­та­рам ар­га­ні­за­цый­на­га ад­дзе­ла Дзяр­жын­ска­га гар­ка­ма КПБ. На пра­ця­гу 1990–1998 гг. быў за­гад­чы­кам ад­дзе­ла па спра­вах мо­ла­дзі Дзяр­жын­ска­га га­рад­ско­га вы­ка­наў­ча­га ка­мі­тэ­та, по­тым — Дзяр­жын­ска­га ра­ён­на­га вы­ка­наў­ча­га ка­мі­тэ­та.

З 1998 па 2006 год пра­ца­ваў у Мін­скім аб­лас­ным вы­ка­наў­чым ка­мі­тэ­це на роз­ных па­са­дах: га­лоў­ны спе­цы­я­ліст упраў­лен­ня ар­га­ні­за­цый­на-кад­ра­вай ра­бо­ты, ін­спек­тар га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня кад­раў, на­мес­нік на­чаль­ні­ка ўпраў­лен­ня — за­гад­чык ар­га­ні­за­цый­на­га ад­дзе­ла га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня ар­га­ні­за­цый­на-кад­ра­вай ра­бо­ты, на­мес­нік стар­шы­ні ка­мі­тэ­та па сель­скай гас­па­дар­цы і хар­ча­ван­ня.

З 2006 го­да пра­ца­ваў ін­спек­та­рам па Мін­скай воб­лас­ці ін­спек­тар­ска­га ад­дзе­ла Апа­ра­ту Са­ве­та Мі­ніст­раў Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

Са снеж­ня 2009‑га па чэр­вень 2013 го­да — стар­шы­ня Слуц­ка­га рай­вы­кан­ка­ма.

З 2013 го­да — па­моч­нік Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь — га­лоў­ны ін­спек­тар па Гро­дзен­скай воб­лас­ці.

У снеж­ні 2014 го­да пры­зна­ча­ны стар­шы­нёй Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма.

МЯДЗ­ВЕ­ДЗЕ­ВУ Іну Вік­та­раў­ну — стар­шы­нёй На­цы­я­наль­на­га ста­тыс­тыч­на­га ка­мі­тэ­та.

Прэ­зі­дэнт так­са­ма даў зго­ду на на­зна­чэн­не:

КА­ЦЯ­РЫ­НІ­ЧА Дзміт­рыя Сця­па­на­ві­ча — ге­не­раль­ным ды­рэк­та­рам ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­рыст­ва «Мін­скі аў­та­ма­біль­ны за­вод» — кі­ру­ю­чая кам­па­нія хол­дын­га «БЕЛАЎ­ТА­МАЗ»;

ЯКАЎ­ЛЕ­ВА Аляк­сея Ула­дзі­мі­ра­ві­ча — ге­не­раль­ным ды­рэк­та­рам ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­рыст­ва «Бел­шы­на»;

ЕМЕЛЬ­Я­НО­ВІ­ЧА Іга­ра Вя­ча­сла­ва­ві­ча — ге­не­раль­ным ды­рэк­та­рам ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­рыст­ва «Кі­ру­ю­чая кам­па­нія хол­дын­га «Мін­скі ма­тор­ны за­вод»;

ЕРА­МЕ­Е­ВА Аляк­санд­ра Сі­да­ра­ві­ча — ге­не­раль­ным ды­рэк­та­рам ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­рыст­ва «Кі­ру­ю­чая кам­па­нія хол­дын­га «Баб­руй­скаг­ра­маш»;

ПРА­ТУ­РЫ Іва­на Іва­на­ві­ча — ге­не­раль­ным ды­рэк­та­рам ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­рыст­ва «Го­мель­шкло»;

СІ­ДА­РЭН­КІ Ра­і­сы Ста­ні­сла­ваў­ны — на­мес­ні­кам мі­ніст­ра аду­ка­цыі;

ЗА­БА­РОЎ­СКА­ГА Аляк­санд­ра Мі­хай­ла­ві­ча — пер­шым на­мес­ні­кам мі­ніст­ра эка­но­мі­кі.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ад­зна­чыў, што па тра­ды­цыі ў год прэ­зі­дэнц­кіх вы­ба­раў пра­во­дзіць но­выя на­зна­чэн­ні і ра­та­цыю, пе­ра­мя­шчэн­не кад­раў на ўсіх уз­роў­нях, асаб­лі­ва што да­ты­чыц­ца кад­ра­ва­га рэ­ест­ра Прэ­зі­дэн­та і ўра­да. Ён пад­крэс­ліў, што ні­я­кай «над­звы­чай­шчы­ны» ў гэ­тых на­зна­чэн­нях ня­ма.

«Я ха­цеў бы, каб да вы­ба­раў но­вы склад ура­да, вы­шэй­шых ор­га­наў ула­ды на­пру­жыў­ся і па­пра­ца­ваў, каб ні ў ка­го не бы­ло якіх-не­будзь там су­мнен­няў: маў­ляў, бу­ду, не бу­ду пра­ца­ваць. Я га­то­вы і пас­ля вы­ба­раў, ка­лі ўсё нар­маль­на скла­дзец­ца, пра­ца­ваць з та­кім скла­дам ура­да і служ­бо­вы­мі асо­ба­мі», — ска­заў Прэ­зі­дэнт.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка да­даў, што ў яго ёсць яшчэ адзін рэ­зерв кад­раў, які ён га­то­вы за­дзей­ні­чаць пас­ля вы­ба­раў, каб да­шлі­фа­ваць іс­ну­ю­чы склад ор­га­наў ула­ды, які бу­дзе зда­ваць эк­за­мен пе­рад на­ро­дам.

Прэ­зі­дэнт на­га­даў, што пра­цэс ра­та­цыі кад­раў па­чаў­ся не сён­ня і ра­ней быў на­зна­ча­ны шэ­раг служ­бо­вых асоб — у пры­ват­нас­ці, стар­шы­ні Гро­дзен­ска­га і Мінск­ага абл­вы­кан­ка­маў, Мінск­ага гар­вы­кан­ка­ма, Ка­мі­тэ­та дзяр­жаў­на­га кант­ро­лю, Дзяр­жаў­на­га мыт­на­га ка­мі­тэ­та, дзярж­сак­ра­тар Са­ве­та бяс­пе­кі і яго на­мес­нік, кі­раў­нік спраў Прэ­зі­дэн­та, мі­ніст­ры ЖКГ, ін­фар­ма­цыі, куль­ту­ры, аба­ро­ны, фі­нан­саў.

«Гэ­ты пра­цэс, як я абя­цаў, у пе­рад­вы­бар­ны год для мя­не быў важ­ней­шым», — ска­заў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ад­зна­чыў, што ад зай­ма­е­мых па­сад вы­зва­ле­ны ў су­вя­зі з пе­ра­хо­дам на ін­шую ра­бо­ту Мі­ха­іл Мяс­ні­ко­віч, На­дзея Ер­ма­ко­ва, Пётр Пра­ка­по­віч, Ана­толь То­зік, Сяр­гей Мас­ке­віч, Ула­дзі­мір Па­лу­ян, Ула­дзі­мір Цал­ко, Ге­ор­гій Куз­ня­цоў, Кан­стан­цін Су­мар.

Звяр­та­ю­чы­ся да Ула­дзі­мі­ра Ся­маш­кі, кі­раў­нік дзяр­жа­вы ад­зна­чыў, што сфе­ра яго ад­каз­нас­ці бу­дзе па­шы­ра­на.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ак­цэн­та­ваў ува­гу на на­зна­чэн­нях, якія па­він­ны ўма­ца­ваць эка­на­міч­ны блок. «Для нас са­мая вя­лі­кая не­бяс­пе­ка, ха­чу паў­та­рыц­ца — гэ­та эка­но­мі­ка. Са­мая вя­лі­кая не­бяс­пе­ка — са­мая вя­лі­кая зо­на ад­каз­нас­ці», — ад­зна­чыў Прэ­зі­дэнт.

Га­во­ра­чы аб на­зна­чэн­нях у Мі­ніс­тэр­стве аду­ка­цыі, кі­раў­нік дзяр­жа­вы вы­ка­заў над­зею, што но­выя кі­раў­ні­кі да­па­мо­гуць ра­за­брац­ца з праб­ле­ма­мі, якія іс­ну­юць у шко­ле, «зру­шаць іх з мёрт­вай кроп­кі».

Звяр­та­ю­чы­ся да мі­ніст­ра па па­дат­ках і збо­рах, Аляк­сандр Лу­кашэн­ка пад­крэс­ліў, што яго за­да­ча — знай­сці да­дат­ко­выя кі­рун­кі па­паў­нен­ня бюд­жэ­ту, але пры гэ­тым без уся­ля­кіх на­пру­жан­няў у гра­мад­стве.

Што да­ты­чыц­ца но­ва­га кі­раў­ні­ка Дзярж­кам­ма­ё­мас­ці, то Прэ­зі­дэнт па­ста­віў за­да­чу на­вес­ці жа­лез­ны па­ра­дак у гэ­тай сфе­ры. «Са­мае га­лоў­нае — улік і ад­да­ча ад той дзяр­жаў­най ма­ё­мас­ці, якую мы сён­ня ма­ем. Дзярж­кам­ма­ё­масць трэ­ба па­ста­віць на но­выя рэй­кі і аза­да­чыць іх так, як гэ­та ад­бы­ва­ец­ца ў ін­шых дзяр­жа­вах, дзе гэ­ты кі­ру­нак ужо ўста­яў­ся», — ска­заў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

Звяр­та­ю­чы­ся да мі­ніст­ра эка­но­мі­кі і яго пер­ша­га на­мес­ні­ка, Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка вы­ка­заў мер­ка­ван­не, што гэ­ты сплаў во­пы­ту і ма­ла­до­сці дасць пэў­ны вы­нік. «Яшчэ раз ха­чу на­га­даць, што вы­шэй — кі­раў­нік Нац­бан­ка, пер­шы ві­цэ-прэм'­ер і прэм'­ер — так­са­ма эка­на­міс­ты. Гэ­та 5 ча­ла­век, якія бу­дуць га­ла­вой ад­каз­ваць за сі­ту­а­цыю ў кра­і­не ў пла­не фі­нан­са­ва-эка­на­міч­на­га раз­віц­ця», — ска­заў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка вы­ка­заў над­зею, што во­пыт ра­ней­шай ра­бо­ты Мі­ка­лая Снап­ко­ва на экс­перт­ным уз­роў­ні бу­дзе за­дзей­ні­ча­ны ў поў­ным аб'­ёме ў Ад­мі­ніст­ра­цыі Прэ­зі­дэн­та.

Што да­ты­чыц­ца кі­раў­ні­коў пра­мыс­ло­вых прад­пры­ем­стваў, то Прэ­зі­дэнт за­па­тра­ба­ваў ад іх вы­ні­ко­вас­ці ў ра­бо­це, кар­ды­наль­ных змя­нен­няў на вы­твор­час­ці і вы­вя­дзен­ні іх на па­трэб­ны ўзро­вень.

Ар­гу­мен­ту­ю­чы пры­ня­тыя кад­ра­выя ра­шэн­ні, Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ад­зна­чыў, што зра­біў іх, не ча­ка­ю­чы но­ва­га го­да, для та­го каб но­выя кі­раў­ні­кі па­ду­ма­лі над тым, як пач­нуць но­вы год і ад­ра­зу ж пас­ля ка­ляд­ных свят без раз­ва­руш­ван­ня па­ча­лі дзей­ні­чаць.

«Эк­за­мен для ўсіх нас — прэ­зі­дэнц­кія вы­ба­ры. Усе па­він­ны пра­ца­ваць так, каб нам на­род у па­прок не па­ста­віў ні­вод­ную з праб­лем», — пад­крэс­ліў Прэ­зі­дэнт.

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.