Вы тут

Запатрабаваныя меры


Стар­шы­ня Па­ста­ян­най ка­мі­сіі Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў па на­цы­я­наль­най бяс­пе­цы Ва­ле­рый ГАЙ­ДУ­КЕ­ВІЧ:

— Ад­на з са­мых га­лоў­ных нор­маў дэ­крэ­та да­ты­чыц­ца апе­ра­тыў­на­га ўклю­чэн­ня ў спі­сы нар­ка­тыч­ных срод­каў но­вых рэ­чы­ваў: ця­пер гэ­тая пра­цэ­ду­ра зай­мае ка­ля ме­ся­ца, а з 1 сту­дзе­ня для яе спат­рэ­біц­ца не­каль­кі дзён. Гэ­та не­аб­ход­на, бо сён­ня мы не па­спя­ва­ем за нар­ка­дзял­ка­мі — яны дзей­ні­ча­юць больш хут­ка. Дру­гая на­ва­цыя — больш жорст­кая ад­каз­насць асоб, якія рас­паў­сюдж­ва­юць нар­ко­ты­кі ня­поў­на­га­до­вым. Па­вя­ліч­ва­юць тэр­мі­ны па­збаў­лен­ня во­лі і для тых, хто вы­раб­ляе нар­ка­тыч­ныя срод­кі, вы­ка­рыс­тоў­ва­ю­чы ла­ба­ра­тор­нае аб­ста­ля­ван­не. Гэ­тыя ме­ры вель­мі за­па­тра­ба­ва­ныя, бо ця­пер вель­мі шмат мо­ла­дзі ахоп­ле­на гэ­тай за­ра­зай. Дэ­крэт да­зва­ляе пры­мя­ніць та­кія за­ха­ды апе­ра­тыў­на, паз­ней яны ўвой­дуць у за­кон.

На­мес­нік стар­шы­ні Па­ста­ян­най ка­мі­сіі Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў па ахо­ве зда­роўя, фі­зіч­най куль­ту­ры, ся­мей­най і ма­ла­дзёж­най па­лі­ты­цы Ва­дзім ДЗЕ­ВЯ­ТОЎ­СКІ:

— Я ра­ды, што аса­біс­та да­лу­чыў­ся да пра­соў­ван­ня не­каль­кіх нор­маў, якія ўвай­шлі ў дэ­крэт. Ад­на з іх да­ты­чыц­ца ўза­е­ма­дзе­ян­ня трох ве­дам­стваў — МУС, Мі­ніс­тэр­ства ахо­вы зда­роўя і Дзяр­жаў­на­га ка­мі­тэ­та су­до­вых экс­пер­тыз — дзе­ля мак­сі­маль­на хут­ка­га ўклю­чэн­ня ў спіс за­ба­ро­не­ных рэ­чы­ваў но­вых зной­дзе­ных нар­ка­тыч­ных срод­каў. Гэ­ты ме­ха­нізм — вель­мі эфек­тыў­ная ме­ра па су­праць­дзе­ян­ні рас­паў­сюдж­ван­ню нар­ко­ты­каў. Ця­пер дзяр­жаў­ным ор­га­нам спат­рэ­біц­ца не больш за 2 дні, каб па­ста­віць гэ­тае рэ­чы­ва па-за за­ко­нам.

Не менш важ­нае па­ка­ран­не за пра­да­стаў­лен­не свай­го жыл­ля для вы­ра­бу нар­ко­ты­каў. Да­стат­ко­ва бу­дзе знай­сці пры­кме­ты та­го, што ў па­мяш­кан­ні вы­раб­ля­лі­ся нар­ко­ты­кі, каб чалавек панёс сур'­ёз­нае па­ка­ран­не.

Дэ­крэт па­ска­рае тэмп за­ка­на­даў­чай ра­бо­ты. У яго ўвай­шлі на­пра­цоў­кі, якія бы­лі пад­рых­та­ва­ны ў ра­бо­чых гру­пах у пар­ла­мен­це. Знач­ныя да­паў­нен­ні ад­бы­лі­ся пас­ля на­ра­ды ў Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі. Ад­па­вед­ны за­ко­на­пра­ект раз­гля­да­ец­ца ў Па­ла­це прад­стаў­ні­коў ужо на пра­ця­гу го­да. Не­ка­то­рыя сур'­ёз­ныя пра­па­но­вы па­сту­пі­лі гэ­тай вяс­ной, але ў вяс­но­вую се­сію мы не па­спе­лі вы­нес­ці да­ку­мент на пер­шае чы­тан­не. У між­се­сій­ны пе­ры­яд мы да­пра­ца­ва­лі да­ку­мент да та­кой сту­пе­ні, каб яго мож­на бы­ло раз­гля­даць у двух чы­тан­нях. Ад­нак і на гэ­ты раз мы не раз­гле­дзе­лі яго. Та­му дэ­крэт — гэ­та ме­ра хут­ка­га пры­няц­ця ўжо пад­рых­та­ва­ных ан­ты­нар­ка­тыч­ных нор­маў.

Дэ­крэт бу­дзе ха­лод­ным ду­шам для тых, хто абы­хо­дзіць за­ка­на­даў­ства, каб за­ра­біць на зда­роўі і жыц­ці ін­шых лю­дзей. А так­са­ма для тых, хто га­то­вы 5-6 га­доў ад­ся­дзець, а по­тым пра­цяг­ваць сваю чор­ную спра­ву. Ця­пер рас­паў­сюдж­валь­ні­кі ў вы­пад­ку чы­ёй­сьці смер­ці ад спа­жы­ван­ня нар­ко­ты­каў мо­гуць быць па­збаў­ле­ны во­лі тэр­мі­нам да 25 га­доў.

Але са­мае га­лоў­нае — мы па­він­ны ства­рыць та­кія ўмо­вы, каб ма­ла­ды ча­ла­век і не ду­маў пра нар­ко­ты­кі. Каб яму бы­ло што губ­ляць, каб ён не ха­цеў гэ­та­га губ­ляць. Нар­ко­ты­кі спа­жы­ва­юць лю­дзі, якія ні­ко­му не па­трэб­ны, якія не ма­юць маг­чы­мас­ці ся­бе пра­явіць. Іх зна­хо­дзяць мар­ке­то­ла­гі, якія пра­па­ноў­ва­юць за­поў­ніць ду­шэў­ную пус­та­ту хі­міч­ным за­да­валь­нен­нем.

Член Па­ста­ян­най ка­мі­сіі Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў па ахо­ве зда­роўя, фі­зіч­най куль­ту­ры, ся­мей­най і ма­ла­дзёжнай па­лі­ты­цы, стар­шы­ня Бе­ла­рус­кай аса­цы­я­цыі ўра­чоў Дзміт­рый ШАЎ­ЦОЎ:

— Як дэ­пу­тат, урач і гра­ма­дзя­нін я толь­кі «за» ўзмац­нен­не ад­каз­нас­ці ў спра­ве ба­раць­бы з рас­паў­сюдж­ван­нем і за­хоў­ван­нем нар­ко­ты­каў. Мы ба­чым, што за­ба­ро­не­ныя рэ­чы­вы вель­мі ак­тыў­на ўка­ра­ня­юц­ца ў ма­ла­дзёжным ася­род­дзі, у тым лі­ку ў шко­лах. Раз­мо­ва пры гэ­тым ідзе пра вель­мі сур'­ёз­ныя, не­зва­рот­ныя на­ступ­ствы. На­ват ад­на­ра­зо­вае спа­жы­ван­не ку­рыль­ных су­ме­сяў аказ­вае вель­мі моц­ны не­га­тыў­ны ўплыў на зда­роўе, а ча­сам на­огул ад­ні­мае жыц­цё. Вель­мі і вель­мі жорст­ка трэ­ба рэ­ага­ваць на ўцяг­ван­не ня­поў­на­га­до­вых у рас­паў­сюдж­ван­не нар­ка­тыч­ных рэ­чы­ваў, на іх за­ха­ван­не і вы­раб.

Ва­ляр'­ян ШКЛЕН­НІК, Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА, Святлана БАРЫСЕНКА.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.