Вы тут

Віртуальныя каштоўныя паперы


З 16 снеж­ня па­ча­ло­ся па­га­шэн­не дзяр­жаў­ных аб­лі­га­цый, якія на­мі­на­ва­ны ў за­меж­най ва­лю­це, для фі­зіч­ных асоб чац­вёр­та­га, пя­та­га і шос­та­га вы­пус­каў на агуль­ную су­му 50 млн до­ла­раў.

Па­га­шэн­не аб­лі­га­цый на­зва­ных вы­пус­каў і вы­пла­та пра­цэнт­на­га да­хо­ду па іх ажыц­цяў­ля­юц­ца праз фі­лі­ялы, цэнт­ры бан­каў­скіх па­слуг і ад­дзя­лен­ні Бе­ла­рус­бан­ка па ўсёй кра­і­не. Пры па­га­шэн­ні аб­лі­га­цыі ўла­даль­ні­ку вы­плач­ва­юц­ца на­мі­наль­ны кошт аб­лі­га­цыі і не атры­ма­ны ім ра­ней пра­цэнт­ны да­ход. Пас­ля за­кан­чэн­ня шас­ці­ме­сяч­на­га тэр­мі­ну (з 16 снеж­ня сё­ле­та да 15 чэр­ве­ня 2015 го­да), у ад­па­вед­нас­ці з за­ка­на­даў­ствам Бе­ла­ру­сі, усе вы­пла­ты па дзяр­жаў­ных ва­лют­ных аб­лі­га­цы­ях чац­вёр­та­га—шос­та­га вы­пус­каў ажыц­цяў­ля­юц­ца на пад­ста­ве за­явы ўла­даль­ні­ка аб­лі­га­цыі ў ад­рас Мі­ніс­тэр­ства фі­нан­саў.

У прэс-служ­бе Мін­фі­на да­дат­ко­ва па­ве­да­мі­лі, што ў су­вя­зі са зме­най стра­тэ­гіі па ажыц­цяў­лен­ні дзяр­жаў­ных па­зык на ўнут­ра­ным фі­нан­са­вым рын­ку і вы­со­кай ак­тыў­нас­цю бе­ла­рус­кіх бан­каў па раз­мя­шчэн­ні ся­род на­сель­ніц­тва аб­лі­га­цый улас­най эмі­сіі Мі­ніс­тэр­ства фі­нан­саў у блі­жэй­шы час не пла­нуе вы­пус­кі дзярж­аб­лі­га­цый для фі­зіч­ных асоб у да­ку­мен­тар­най фор­ме. На­ле­та гра­ма­дзя­нам бу­дуць пра­па­на­ва­ны дзяр­жаў­ныя аб­лі­га­цыі, якія на­мі­на­ва­ны ў за­меж­най ва­лю­це, у вы­гля­дзе за­пі­саў па ра­хун­ках (у без­да­ку­мен­тар­най фор­ме). Рас­паў­сюдж­ван­не дзяр­жаў­ных ва­лют­ных аб­лі­га­цый у без­да­ку­мен­тар­най фор­ме ся­род на­сель­ніц­тва пра­ду­гле­джа­на ад­па­вед­най па­ста­но­вай Саў­мі­на. Дак­лад­ная ін­фар­ма­цыя аб умо­вах на­быц­ця фі­зіч­ны­мі асо­ба­мі дзяр­жаў­ных ва­лют­ных аб­лі­га­цый у без­да­ку­мен­тар­най фор­ме бу­дзе апуб­лі­ка­ва­на да­дат­ко­ва пры пры­няц­ці Мі­ніс­тэр­ствам фі­нан­саў ра­шэн­ня аб раз­мя­шчэн­ні та­кіх каш­тоў­ных па­пер.

Сяр­гей КУР­КАЧ

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.