Вы тут

Павел Калаур: «Захаваць і развіць рэсурсную базу банкаў»


Пры­яры­тэт­най за­да­чай з'яў­ля­ец­ца за­бес­пя­чэн­не фі­нан­са­вай ста­біль­нас­ці Бе­ла­ру­сі. Та­кую дум­ку вы­ка­заў жур­на­ліс­там Па­вел Ка­ла­ур, на­зна­ча­ны стар­шы­нёй праў­лен­ня На­цы­я­наль­на­га бан­ка.

Па­вод­ле слоў но­ва­га кі­раў­ні­ка Нац­бан­ка, пер­ша­чар­го­вай з'яў­ля­ец­ца рэа­лі­за­цыя да­лей­шых за­ха­даў па пад­тры­ман­ні ста­біль­нас­ці на ва­лют­ным рын­ку, за­бес­пя­чэн­не ва­лют­на-аб­мен­ных апе­ра­цый.

«Вель­мі важ­на ў цэ­лым за­ха­ваць і раз­віць рэ­сурс­ную ба­зу для бан­каў, каб у та­кі ня­прос­ты час мож­на бы­ло пад­тры­маць рэ­аль­ны сек­тар эка­но­мі­кі», — ска­заў Па­вел Ка­ла­ур.

Ён так­са­ма лі­чыць, што ў ця­пе­раш­ніх умо­вах трэ­ба бу­дзе шу­каць якія-не­будзь ба­лан­су­ю­чыя і кам­пра­міс­ныя ра­шэн­ні.

 

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.