Вы тут

У пашане — ініцыятыўныя і дзейныя


На па­за­чар­го­вай вось­май се­сіі Ма­гі­лёў­ска­га аб­лас­но­га Са­ве­та дэ­пу­та­таў бы­ла ад­на­га­лос­на за­цвер­джа­на кан­ды­да­ту­ра но­ва­га старшыні аблвыканкама Ула­дзі­мі­ра Да­ма­неў­ска­га.

29-34

29-34

 

— Гэ­та ча­ла­век, які прай­шоў шко­лу жыц­ця і год­на пра­явіў ся­бе ў пар­тый­най, кад­ра­вай пра­цы, аг­ра­пра­мыс­ло­вым і эка­на­міч­ным сег­мен­тах, — прад­ста­віў Ула­дзі­мі­ра Да­ма­неў­ска­га на­мес­нік прэм'­ер-мі­ніст­ра Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Мі­ха­іл Ру­сы. Ён так­са­ма вы­ка­заў упэў­не­насць, што но­вы стар­шы­ня Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма, як ча­ла­век прын­цы­по­вы і пра­ца­ві­ты, за­бяс­пе­чыць ста­ноў­чую ды­на­мі­ку ў раз­віц­ці рэ­гі­ё­на.

Ула­дзі­мір Да­ма­неў­скі па­дзя­ка­ваў усім за ака­за­ную пад­трым­ку і ад­зна­чыў, што раз­гля­дае ра­шэн­не кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы як вы­со­кі да­вер, які на­клад­вае на яго вя­лі­кую ад­каз­насць.

Но­вы стар­шы­ня Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма пад­крэс­ліў, што бе­раж­лі­ва ста­віц­ца да кад­раў, ша­нуе іні­цы­я­тыў­ных і дзей­ных лю­дзей. Вы­ні­кам і кры­тэ­ры­ем для ацэн­кі пра­цы ён ба­чыць эфек­тыў­нае ра­шэн­не па­стаў­ле­ных пе­рад воб­лас­цю за­дач.

Но­ва­му гу­бер­на­та­ру 54 га­ды. На па­са­дзе стар­шы­ні Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма ён змя­ніў Пят­ра Руд­ні­ка, які ўзна­ча­ліў ААТ «Ма­гі­лёў­хім­ва­лак­но».

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ.

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.