Вы тут

Эфектыўная эканоміка...


Гэ­та асноў­ныя прын­цы­пы пра­цы аб­ноў­ле­на­га ўра­да

Як вя­до­ма, Прэ­зі­дэнт Бе­ла­ру­сі Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка дня­мі пры­няў шэ­раг кад­ра­вых ра­шэн­няў. Асаб­лі­вае зна­чэн­не на­да­дзе­на ўма­ца­ван­ню эка­на­міч­на­га бло­ка. Ме­на­ві­та та­му склад кі­раў­ніц­тва Са­ве­та Мі­ніст­раў аб­ноў­ле­ны больш чым на­па­ло­ву. «Бу­дзе нар­маль­на пра­ца­ваць эка­но­мі­ка — бу­дуць і фі­нан­сы, і ва­лю­та, а зна­чыць, і ста­біль­насць у на­шым гра­мад­стве. І на­род ні­ко­лі не прад'­явіць нам за­ліш­ніх прэ­тэн­зій», — ска­заў кі­раў­нік дзяр­жа­вы, прад­стаў­ля­ю­чы но­ва­га прэм'­ер-мі­ніст­ра Анд­рэя Ка­бя­ко­ва.

Усё не вы­пад­ко­ва

Прэ­зі­дэнт па­ве­да­міў, што за­доў­га да кан­чат­ко­ва­га ра­шэн­ня ад яго бы­ла на­кі­ра­ва­на прось­ба прэм'­ер-мі­ніст­ру і ін­шым служ­бо­вым асо­бам прад­ста­віць сваё ба­чан­не скла­ду ўра­да, та­му кад­ра­выя ра­шэн­ні пры­ма­лі не вы­пад­ко­ва. Да­рэ­чы, кан­ды­да­ту­ру Анд­рэя Ка­бя­ко­ва пра­па­на­ваў Мі­ха­іл Мяс­ні­ко­віч, і не толь­кі ён.

«Анд­рэй Ула­дзі­мі­ра­віч для вас ча­ла­век не но­вы. У яго вя­лі­кі во­пыт эка­на­міч­най, дып­ла­ма­тыч­най і кі­раў­ні­чай дзей­нас­ці. Дзе­ся­ці­га­до­вы стаж у якас­ці на­мес­ні­ка прэм'­ер-мі­ніст­ра, апош­нія тры га­ды ён уз­на­чаль­ваў Ад­мі­ніст­ра­цыю Прэ­зі­дэн­та. Пра­ца гэ­та вель­мі цяж­кая. Та­му, на­пэў­на, той, хто прай­шоў праз гэ­тую па­са­ду, здоль­ны пра­ца­ваць на лю­бой па­са­дзе ў на­шай кра­і­не. Ад­нак ва ўра­дзе не бу­дзе пра­сцей, — па­пя­рэ­дзіў кі­раў­нік дзяр­жа­вы. — У блі­жэй­шы час но­вы прэм'­ер-мі­ністр бу­дзе прад­стаў­ле­ны дэ­пу­тац­ка­му кор­пу­су. Згод­на з Кан­сты­ту­цы­яй, ён на пра­ця­гу двух ме­ся­цаў па­ві­нен прад­ста­віць пар­ла­мен­ту пра­гра­му дзей­нас­ці ўра­да». Акра­мя та­го, Прэ­зі­дэнт ад­зна­чыў, што з Анд­рэя Ка­бя­ко­ва не зды­ма­ец­ца за­да­ча пад­рых­тоў­кі пра­па­ноў па да­лей­шай ап­ты­мі­за­цыі ор­га­наў дзярж­кі­ра­ван­ня. «Нам не­аб­ход­на ра­шу­ча па­зба­віць дзярж­ор­га­ны ад дуб­лю­ю­чых і не­ўлас­ці­вых ім функ­цый. Вы­ка­рыс­тоў­вай­це між­на­род­ны до­свед і зы­ходзь­це, са­мае га­лоў­нае, з на­шай сі­ту­а­цыі, на­ша­га жыц­ця. Ні­хто не мо­жа па­ста­віць пы­тан­не па­вы­шэн­ня зар­пла­ты дзярж­слу­жа­чым без ап­ты­мі­за­цыі пад­па­рад­ка­ва­ных вам струк­тур», — пад­крэс­ліў Прэ­зі­дэнт.

Доб­ры старт

«Ска­жу пра­ма: ча­су на раз­ва­руш­ван­не ня­ма. Аб­ноў­ле­ны ўрад па­ві­нен узяць доб­ры старт ужо з пер­шых дзён сва­ёй пра­цы, — ад­зна­чыў кі­раў­нік дзяр­жа­вы. — Ня­прос­тая сі­ту­а­цыя ў све­це, а на­ша эка­но­мі­ка, на жаль, вель­мі за­леж­ная ад знеш­ніх рын­каў. У той жа час у нас ха­пае і ўнут­ра­ных праб­лем, эле­мен­тар­най бяз­лад­нас­ці і раз­гіль­дзяй­ства, што ўплы­вае на тэх­на­ла­гіч­ную дыс­цып­лі­ну. Та­му мы перш за ўсё па­він­ны на­вес­ці ў ся­бе па­ра­дак, каб мі­ні­мі­за­ваць той не­га­тыў­ны ўплыў, які на нас аказ­ва­ец­ца звон­ку».

Ёсць не­каль­кі пер­ша­чар­го­вых за­дач, ра­шэн­ня якіх ча­кае Прэ­зі­дэнт. Па-пер­шае — за­бес­пя­чэн­не нар­маль­най пра­цы прад­пры­ем­стваў і ар­га­ні­за­цый. «Вель­мі важ­на за­ха­ваць пра­цоў­ныя ка­лек­ты­вы і ра­бо­чыя мес­цы. Эка­но­мі­ка па­він­на пра­ца­ваць эфек­тыў­на». Па­вод­ле слоў Аляк­санд­ра Лука­шэн­кі, гэ­та цяж­кае вы­пра­ба­ван­не. «Каб яго з год­нас­цю вы­тры­маць, ёсць усё не­аб­ход­нае. Апе­ра­тыў­на ство­ра­на нар­ма­тыў­ная пра­ва­вая ба­за. Пры­ня­ты ад­па­вед­ныя ра­шэн­ні на ўзроў­ні кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы. Пад­пі­са­ны Дэ­крэт № 5 «Аб уз­мац­нен­ні па­тра­ба­ван­няў да кі­раў­ніц­кіх кад­раў і ра­бот­ні­каў ар­га­ні­за­цый». Пад­крэс­лі­ваю, што ўсім кі­раў­ні­кам да­дзе­ны да­дат­ко­выя пра­вы і ўсе маг­чы­мас­ці спра­вяд­лі­ва па­тра­ба­ваць ад пад­на­ча­ле­ных вы­ні­каў, за­ах­воч­ваць тых, хто пра­цуе сум­лен­на, і ка­раць гуль­та­ёў і па­ру­шаль­ні­каў пра­цоў­най дыс­цып­лі­ны. Ні­ко­лі яшчэ кі­раў­нік не меў та­кіх паў­на­моц­тваў, якія ён мае сён­ня. Але ад­на­ча­со­ва ўзмац­ня­ец­ца ад­каз­насць кі­раў­ні­коў за вы­нік. Яны ня­суць аса­біс­тую ад­каз­насць за ўсё. Ме­на­ві­та яны са­мі па­він­ны ва­ру­шыц­ца і за­раб­ляць гро­шы. А за­да­ча ўра­да — ар­га­ні­за­цыя і жорст­кі кант­роль».

Ды­вер­сі­фі­ка­цыя

Дру­гі на­пра­мак — ды­вер­сі­фі­ка­цыя экс­пар­ту. «Ні­хто не ство­рыць нам цяп­ліч­ных умоў. Каб па­спя­хо­ва пра­соў­ваць на­шу пра­дук­цыю, трэ­ба зні­жаць яе са­бе­кошт, па­вы­шаць якасць, шу­каць і зна­хо­дзіць но­выя рын­кі збы­ту», — ска­заў Прэ­зі­дэнт. У той жа час ён пад­крэс­ліў, што ды­вер­сі­фі­ка­цыя ні ў якім вы­пад­ку не азна­чае сы­ход з ра­сій­ска­га рын­ку. «Але пра­ца­ваць там трэ­ба на па­ра­дак больш эфек­тыў­на, энер­гіч­ней зай­маць та­вар­ныя ні­шы. І пер­ша­рад­ная за­да­ча ўра­да — пад­тры­маць экс­пар­цё­раў». На­ват па­соль­ствы па­він­ны зай­мац­ца перш за ўсё ганд­лем, лі­чыць Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка. Ён рас­тлу­ма­чыў, што, аба­пі­ра­ю­чы­ся на па­соль­ствы, мож­на ба­чыць, на што кан­крэт­на ёсць по­пыт на рын­ку та­го ці ін­ша­га рэ­гі­ё­на.

Яшчэ ад­на за­да­ча — па­ра­дак на спа­жы­вец­кім рын­ку. Кі­раў­нік дзяр­жа­вы яшчэ раз на­га­даў, што кант­роль за цэ­на­мі бу­дзе па­ста­ян­ным і сіс­тэм­ным.

Пры гэ­тым ура­ду, акра­мя ра­шэн­ня бя­гу­чых за­дач, трэ­ба сур'­ёз­на па­пра­ца­ваць над пад­рых­тоў­кай пла­наў на ся­рэд­не­тэр­мі­но­вую перс­пек­ты­ву, у пер­шую чар­гу над пра­ек­там пра­гра­мы са­цы­яль­на-эка­на­міч­на­га раз­віц­ця Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь на 2016–2020 га­ды. Гэ­тую пра­гра­му трэ­ба бу­дзе не прос­та рас­пра­ца­ваць, але і аба­ра­ніць на чар­го­вым Усе­бе­ла­рус­кім на­род­ным схо­дзе.

«Ва ўрад на­кі­ра­ва­ны лю­дзі ра­шу­чыя, да­свед­ча­ныя, праг­ма­тыч­ныя, якія доб­ра ве­да­юць праб­ле­мы і ідуць ад жыц­ця, — пад­крэс­ліў кі­раў­нік дзяр­жа­вы. — Та­му ча­каю ад вас кан­струк­тыў­ных пра­рыў­ных ідэй для па­вы­шэн­ня эфек­тыў­нас­ці на­шай эка­но­мі­кі».

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на­га­даў, што ў на­ступ­ным го­дзе трэ­ба бу­дзе тры­маць ад­каз­ны іс­пыт пе­рад на­ро­дам. «Шмат што за­ле­жыць ад вас, ад умен­ня ма­бі­лі­за­ваць усе рэ­сур­сы на да­сяг­нен­не па­стаў­ле­ных мэ­таў, — ска­заў Прэ­зі­дэнт. — Усе па­він­ны пра­ца­ваць так, каб нам на­род не па­ста­віў у па­прок ні­вод­най з сур'­ёз­ных праб­лем. Нам трэ­ба за­ка­саць ру­ка­вы і пра­ца­ваць».

Спра­вяд­лі­васць, а не гро­шы

Асноў­най за­да­чай са­цы­яль­на-эка­на­міч­най па­лі­ты­кі Бе­ла­ру­сі заў­сё­ды быў, ёсць і бу­дзе кло­пат пра ча­ла­ве­ка. Аляк­сандр Лу-
­ка­шэн­ка пад­крэс­ліў, што ства­рэн­не кам­форт­ных умоў для жыц­ця­дзей­нас­ці лю­дзей — гэ­та і ёсць най­вы­шэй­шая мэ­та бе­ла­рус­кай дзяр­жа­вы. «І яшчэ па­мя­тай­це: не па­трэб­ны ча­ла­ве­ку ні­я­кія пад­ач­кі, ка­лі ён па­крыў­джа­ны, і не па­трэб­ны ні­я­кія гро­шы, ка­лі ня­ма спра­вяд­лі­вас­ці, ка­лі ча­ла­век на пра­цоў­ным мес­цы па­крыў­джа­ны, — лі­чыць Прэ­зі­дэнт. — Гэ­та га­лоў­нае пра­ва ча­ла­ве­ка — пра­ца­ваць, і ка­лі доб­ра ад­пра­ца­ваў — па­чуў па­дзя­ку ад кі­раў­ні­ка. Мы ні ў якім вы­пад­ку не па­він­ны на­хі­ляць ча­ла­ве­ка і да­пус­каць здзе­каў з яго». Па­вод­ле слоў Прэ­зі­дэн­та, ча­ла­век па­ві­нен га­на­рыц­ца тым, што жы­ве ў гэ­тай кра­і­не.

Ся­род ві­цэ-прэм'­е­раў — жан­чы­на

Акра­мя Анд­рэя Ка­бя­ко­ва, у скла­дзе кі­раў­ніц­тва ўра­да з'я­ві­лі­ся яшчэ два ча­ла­ве­кі. Ва­сіль Ма­цю­шэў­скі, пры­зна­ча­ны на па­са­ду пер­ша­га на­мес­ні­ка прэм'­ер-мі­ніст­ра, апош­нія ча­ты­ры га­ды кі­ра­ваў ААТ «БПС-Ашчад­банк». Ад яго ча­ка­юць эфек­тыў­най пра­цы фі­нан­са­ва-эка­на­міч­на­га бло­ка ўра­да з моц­ным дзяр­жаў­ным сек­та­рам і пры­цяг­нен­ня пры­ват­на­га ка­пі­та­лу. Акра­мя та­го, па­він­на быць на­ла­джа­на эфек­тыў­нае ўза­е­ма­дзе­ян­не з На­цы­я­наль­ным бан­кам. А так­са­ма но­вы пер­шы на­мес­нік прэм'­е­ра бу­дзе ад­каз­ваць за ін­тэ­гра­цый­ныя пра­цэ­сы.

На­тал­ля Ка­ча­на­ва, якая ста­ла на­мес­ні­кам прэм'­ер-мі­ніст­ра, бы­ла стар­шы­нёй На­ва­по­лац­ка­га гар­вы­кан­ка­ма. Ця­пер ста­не ку­ры­ра­ваць раз­віц­цё са­цы­яль­най сфе­ры. «Яна доб­ра ве­дае за­па­тра­ба­ван­ні лю­дзей. Вель­мі раз­ліч­ваю на яе спрак­ты­ка­ва­насць, во­пыт, жыц­цё­вую муд­расць і жа­но­чую прак­тыч­насць» — ска­заў Прэ­зі­дэнт.

Ад­нак эфек­тыў­най пра­цы кі­раў­нік дзяр­жа­вы ча­кае і ад ста­рой ка­ман­ды на­мес­ні­каў прэм'­е­ра. Ула­дзі­мір Ся­маш­ка, Ана­толь Ка­лі­нін і Мі­ха­іл Ру­сы пра­цяг­нуць сваю дзей­насць.

• • •

Прэ­зі­дэнт ад­ка­заў так­са­ма на пы­тан­ні жур­на­ліс­таў, паведамляе БЕЛТА

…аб пе­ра­га­во­рах з Пу­ці­ным пра па­стаў­кі бе­ла­рус­кай пра­дук­цыі

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка рас­ка­заў пра вы­ні­кі ня­даў­ніх пе­ра­моў з Ула­дзі­мі­рам Пу­ці­ным, пад­час якіх га­вор­ка іш­ла ў тым лі­ку аб праб­ле­мах з па­стаў­ка­мі бе­ла­рус­кай пра­дук­цыі. «Тое, што гэ­та­га не паў­то­рыц­ца, та­ко­га, на­пэў­на, не мо­жа быць. Гэ­та толь­кі ў каз­цы мо­жа зда­рыц­ца, што ў нас на­да­лей не бу­дзе ней­кіх спрэ­чак», — ад­зна­чыў бе­ла­рус­кі лі­дар. Раз­мо­ва атры­ма­ла­ся жорст­кая, але гра­ніч­на дзе­ла­вая, па­ве­да­міў Прэ­зі­дэнт.

Спрэч­кі бу­дуць уз­ні­каць з‑за су­тык­нен­ня з ін­та­рэ­са­мі ра­сій­скіх вы­твор­цаў, якія ба­чаць у бе­ла­рус­кіх пер­ша­чар­го­вых кан­ку­рэн­таў, лі­чыць Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка. «Яны не мо­гуць з на­мі кан­ку­рыра­ваць ні па якас­ці, ні па ца­не, ні па на­шай ар­га­ні­за­ва­нас­ці. Та­му ўжы­ва­юць та­кія ад­мі­ніст­ра­цый­ныя, ча­сам бан­дыц­кія ме­та­ды. Мы да гэ­та­га га­то­выя. Мы лю­дзі за­гар­та­ва­ныя», — пад­крэс­ліў Прэ­зі­дэнт.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ўпэў­не­ны, што фар­мат Са­юз­най дзяр­жа­вы ва ўза­е­ма­ад­но­сі­нах Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі ся­бе ні ў якім ра­зе не вы­чар­паў. «У Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе дай Бог нам яшчэ да­сяг­нуць той глы­бі­ні ін­тэ­гра­цыі, як у нас з Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цы­яй», — кан­ста­та­ваў бе­ла­рус­кі лі­дар.

…аб бе­ла­рус­кіх ва­ен­ных у якас­ці мі­ра­твор­цаў

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пра­ка­мен­та­ваў зда­гад­кі, якія рас­паў­сюдж­ва­юц­ца не­ка­то­ры­мі СМІ, пра на­ме­ры вы­ка­рыс­тоў­ваць бе­ла­рус­кіх вай­скоў­цаў у якас­ці мі­ра­твор­цаў. «Ка­лі на­шы вай­скоў­цы ў якас­ці мі­ра­твор­цаў ку­дысьці па­едуць, то я пер­шы ту­ды па­еду, каб яны ве­да­лі. І мой ста­рэй­шы сын, які сён­ня зай­ма­ец­ца гэ­ты­мі праб­ле­ма­мі, так­са­ма там бу­дзе», — пад­крэс­ліў кі­раў­нік дзяр­жа­вы. «Я ні­ко­га не збі­раў­ся ні­ку­ды на­кі­роў­ваць, а мя­не ўжо пад­вяр­га­юць ней­кай кры­ты­цы», — да­даў Прэ­зі­дэнт.

Кі­раў­нік дзяр­жа­вы за­кра­нуў тэ­му кан­флік­ту ва Укра­і­не: «Гэ­та не чу­жы кан­флікт. Гэ­та ка­ля на­ша­га па­ро­га. Мы па­він­ны па­ста­рац­ца зра­біць мак­сі­мум для та­го, каб пры­ту­шыць гэ­ты кан­флікт».

Сі­ту­а­цыя ва Укра­і­не аб­мяр­коў­ва­ла­ся пад­час су­стрэ­чы бе­ла­рус­ка­га лі­да­ра з Прэ­зі­дэн­там Укра­і­ны Пят­ром Па­ра­шэн­кам. «Га­лоў­ная праб­ле­ма, ка­лі мець на ўва­зе тыя пе­ра­мо­вы, якія вя­лі з Прэ­зі­дэн­там Укра­і­ны, — раз­вя­дзен­не ба­коў. Ёсць су­тык­нен­не ўкра­ін­скай ар­міі і апа­лчэн­цаў. Трэ­ба іх раз­вес­ці мі­ні­мум на 30 кі­ла­мет­раў. І вось гэ­тую зо­ну трэ­ба пра­кант­ра­ля­ваць, каб не бы­ло гэ­тых су­тык­нен­няў, ад­вес­ці цяж­кую зброю», — ска­заў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

…аб рэй­тын­гах

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка спа­кой­на і з гу­ма­рам ста­віц­ца да та­го, што СМІ ўклю­ча­юць яго ў рэй­тын­гі па­пу­ляр­нас­ці па­лі­ты­каў. Прэ­зі­дэнт ад­зна­чыў, яму пры­ем­на, што «ў ім уба­чы­лі не дык­та­та­ра, а, ві­даць, нар­маль­на­га ча­ла­ве­ка. У ад­ва­рот­ным вы­пад­ку не бы­ло б гэ­тых за­яў». Кі­раў­нік дзяр­жа­вы рас­ка­заў, што ста­віц­ца да гэ­та­га з не­ка­то­рай іро­ні­яй. «Гэ­та ка­зус ней­кі. Гэ­та­га не па­він­на бы­ло быць. Як? Учо­ра страш­ны ча­ла­век, а сён­ня — са­мы па­пу­ляр­ны». «Дзя­куй тым лю­дзям, якія нас уба­чы­лі, гэ­та ка­рысць для Бе­ла­ру­сі перш за ўсё», — да­даў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

Ула­дзі­слаў КУ­ЛЕ­ЦКІ.

 

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.