Вы тут

Хуткаплыннасць «Часу»


Бе­ла­русь на «Еў­ра­ба­чан­ні-2015» прад­ста­віць ду­эт скрып­кі і го­ла­су

У ноч на мі­ну­лую су­бо­ту ад­бы­ла­ся ма­лень­кая сен­са­цыя: фа­ва­рыт на­цы­я­наль­на­га ад­бо­ру на «Еў­ра­ба­чан­не» — са­бра­ны Аляк­санд­рам Ры­ба­ком дзя­во­чы гурт «Міл­кі», у пе­ра­мо­зе яко­га мно­гія, у тым лі­ку і сам зна­ка­мі­ты ку­ра­тар, бы­лі ўпэў­не­ны, не ўвай­шоў на­ват у трой­ку лі­да­раў. Па­вод­ле су­мес­на­га ра­шэн­ня гле­да­чоў і пра­фе­сій­на­га жу­ры на­шу кра­і­ну на юбі­лей­ным кон­кур­се ў Ве­не прад­ста­віць ду­эт спе­ва­ка Юза­ры і скры­пач­кі Май­му­ны. Іх анг­ла­моў­ную кам­па­зі­цыю «Tіme» («Час») гле­да­чы па­ста­ві­лі на 3-е мес­ца, а жу­ры — на пер­шае (76 ба­лаў ад 7 суд­дзяў). Але ме­на­ві­та мер­ка­ван­не му­зыч­ных пра­фе­сі­я­на­лаў ака­за­ла­ся вы­ра­шаль­ным.

30-14

Кры­ху ўсту­пі­лі пе­ра­мож­цам спя­вач­кі Анас­та­сія Ма­ла­шке­віч і Гю­неш: яны раз­мяс­ці­лі­ся на 2-м і 3-м мес­цах ад­па­вед­на. А вось гурт «Міл­кі», які ў рэй­тын­гу гле­да­чоў стаў дру­гім, а па­вод­ле вер­сіі жу­ры — у леп­шым вы­пад­ку чац­вёр­тым-пя­тым, у вы­ні­ку апы­нуў­ся толь­кі на чац­вёр­тым мес­цы. Уся­го ж у сё­лет­нім фі­на­ле на­цы­я­наль­на­га ад­бо­ру вы­сту­пі­лі 15 ар­тыс­таў і ка­лек­ты­ваў. Для ка­гось­ці з іх, як для пе­ра­мож­цы гля­дац­ка­га га­ла­са­ван­ня — брэсц­ка­га гур­та «Muzzart», гэ­тае шоу ста­ла пра­ры­вам і цу­доў­най маг­чы­мас­цю па­ка­заць ся­бе шы­ро­кай пуб­лі­цы. Хтось­ці, на­ад­ва­рот, апы­нуў­ся ў аў­тсай­да­рах — зрэш­ты, як заўж­ды бы­вае ў кон­кур­сах.

Па­куль пры­ма­лі пер­шыя він­ша­ван­ні ві­да­воч­на раз­губ­ле­ныя Юрый На­ўроц­кі (так па паш­пар­це за­вуць спе­ва­ка Юза­ры) і Май­му­на (з араб­скай пе­ра­кла­да­ец­ца як «бла­сла­вё­ная»; гэ­та са­праўд­нае імя скры­пач­кі), па­крыў­джа­ны Аляк­сандр Ры­бак на эмо­цы­ях за­пі­саў і вы­клаў у се­ці­ва ві­дэа­зва­рот да ўсіх пры­хіль­ні­каў — сва­іх і кон­кур­су на­огул. «Кож­ны год пры су­стрэ­чы бе­ла­рус­кая дэ­ле­га­цыя пра­сі­ла ў мя­не на­пі­саць пес­ню, якая мо­жа пе­ра­маг­чы на «Еў­ра­ба­чан­ні». І вось я на­пі­саў... Па­тра­ціў час, шмат гро­шай, знай­шоў уні­каль­ных та­ле­на­ві­тых дзяў­чат і на­пі­саў ім пес­ню пра чыс­тую, шчы­рую Бе­ла­русь... — з го­рыч­чу і ледзь не са сля­за­мі кан­ста­туе ў зва­ро­це Ры­бак. — Паў­сюль у Еў­ро­пе нас пад­трым­лі­ва­юць экс­пер­ты, фа­на­ты «Еў­ра­ба­чан­ня», а тут жу­ры вы­ра­шы­ла ўсё пра­ва­ліць. Я ба­чыў гэ­тае жу­ры, з усі­мі су­стра­каў­ся. Мне ка­за­лі: «Заўж­ды бу­дзем ця­бе пад­трым­лі­ваць» — і вось так пад­тры­ма­лі. Спа­дзя­ю­ся, што больш ні­ко­лі ў жыц­ці гэ­тае жу­ры не ўба­чу, бо вель­мі цяж­ка бу­дзе ра­біць вы­гляд, што я рад і мне хо­чац­ца ўсмі­хац­ца».

...З Са­шам мы зна­ё­мы аса­біс­та — упер­шы­ню су­стрэ­лі­ся ў 2009 го­дзе, яшчэ да та­го, як ён стаў пе­ра­мож­цам «Еў­ра­ба­чан­ня». І ў мя­не скла­ла­ся ўра­жан­не, што за пяць га­доў нар­веж­скі ар­тыст бе­ла­рус­ка­га па­хо­джан­ня амаль не змя­ніў­ся — за­стаў­ся гэт­кім Пі­тэ­рам Пэ­нам ад му­зы­кі, які ро­біць усё шчы­ра, ад ду­шы, аб­са­лют­на ве­рыць у абра­ную спра­ву і ба­чыць у лю­дзях най­перш леп­шы бок. Та­му гэ­та аб­са­лют­на не той вы­па­дак, ка­лі кар­ціць па­зла­рад­ні­чаць і па­кпіць з ня­ўда­чы. Але, з ін­ша­га бо­ку, шоу-біз­нес — та­кое по­ле, на якім вель­мі важ­на як ма­га ра­ней на­ву­чыц­ца тры­маць удар, бо ні­я­кі пос­пех не пры­хо­дзіць ад­ра­зу і на­заўж­ды, бо лю­боў пуб­лі­кі час­та суб'­ек­тыў­ная і мі­ма­лёт­ная... І ка­му, як не пе­ра­мож­цу «Еў­ра­ба­чан­ня», пра гэ­та вар­та па­мя­таць!

Для па­раў­на­ння: спя­вач­ка Гю­неш удзель­ні­ча­ла ў на­цы­я­наль­ным ад­бо­ры на «Еў­ра­ба­чан­не» шэсць ра­зоў і кож­ны раз ста­на­ві­ла­ся ў леп­шым вы­пад­ку дру­гой. Што мо­жа быць больш крыўд­ным? Але яна тры­ма­ла ўдар, як стой­кі ала­вя­ны сал­да­цік, чым і за­слу­жы­ла не толь­кі гля­дац­кія сім­па­тыі, але і па­ва­гу пра­фе­сі­я­на­лаў. Та­му ж Юза­ры па­шан­ца­ва­ла з трэ­цяй спро­бы — ма­быць, на гэ­ты раз прос­та ўсе зор­кі сыш­лі­ся. На­прык­лад, аса­біс­та мне яго кам­па­зі­цыя з кры­ху фу­ту­рыс­тыч­ным, кры­ху скан­ды­наў­скім, кры­ху ін­тэр­на­цы­я­наль­ным ка­ла­ры­там спа­да­ба­ла­ся больш, чым сы­ра­ва­тыя пры­пеў­кі «Мі­лак», у якіх слоў­цы «дзяў­кі» і «хлап­цы» вы­гля­да­лі, быц­цам адзен­не з чу­жо­га пля­ча... Ка­лі мер­ка­ваць па тым, што трое чле­наў жу­ры, у тым лі­ку яго стар­шы­ня, кі­раў­нік Бел­тэ­ле­ра­дыё­кам­па­ніі Ге­надзь Да­вы­дзька, па­ста­ві­лі Юза­ры і Май­му­не 12 ба­лаў, так па­да­ло­ся не мне ад­ной. А ка­лі мер­ка­ваць па рэ­корд­на ніз­кай ак­тыў­нас­ці гля­дац­ка­га га­ла­са­ван­ня, сё­ле­та мно­гім на­огул ня­ма спра­вы да «Еў­ра­ба­чан­ня» і на­шых у ім удзель­ні­каў — сум­на, але факт...

Што да­лей? Мож­на па­спра­ба­ваць гуч­на апра­тэс­та­ваць вы­ні­кі (для бе­ла­рус­ка­га на­цы­я­наль­на­га ад­бо­ру гэ­та ўжо амаль тра­ды­цыя) і пе­ра­сва­рыц­ца з ка­ле­га­мі па цэ­ху. А мож­на зра­біць пэў­ныя вы­сно­вы і пра­цяг­ваць пра­ца­ваць, каб па­цвер­дзіць не на сло­вах, а на спра­ве сваю «са­масць». На сён­ня вы­бар зроб­ле­ны. На­коль­кі ён ака­заў­ся ўда­лым і як пра­гу­чыць «Час» — па­ка­жа, да­руй­це за ка­лам­бур, час. А па­куль што — шоу па­він­на пра­цяг­вац­ца!

Вік­то­рыя ЦЕ­ЛЯ­ШУК

Да­вед­ка «Звяз­ды»

Юза­ры (Юрый На­ўроц­кі) — 23-га­до­вы спя­вак з сям'і па­том­ных му­зы­кан­таў, сын Га­лі­ны Гра­мо­віч (са­ліст­ка На­цы­я­наль­на­га ака­дэ­міч­на­га кан­цэрт­на­га ар­кест­ра пад кі­раў­ніц­твам Мі­ха­і­ла Фін­бер­га), вы­пуск­нік джа­за­ва­га ад­дзя­лен­ня Санкт-Пе­цяр­бург­ска­га ўні­вер­сі­тэ­та куль­ту­ры і мас­тац­тваў, лаў­рэ­ат між­на­род­на­га кон­кур­су ма­ла­дых вы­ка­наў­цаў «Но­вая хва­ля-2011», удзель­нік «Еў­ра­ба­чан­ня-2011» (у якас­ці бэк-ва­ка­ліс­та бе­ла­рус­кай прад­стаў­ні­цы На­стас­сі Він­ні­ка­вай), аран­жы­роў­шчык кон­курс­най пес­ні дзі­ця­ча­га «Еў­ра­ба­чан­ня-2014».

Май­му­на Ама­ду Му­раш­ка (Дзі­ко) — 34-га­до­вая скры­пач­ка Прэ­зі­дэнц­ка­га ар­кест­ра пад кі­раў­ніц­твам Вік­та­ра Ба­ба­ры­кі­на, вы­пуск­ні­ца Бе­ла­рус­кай ака­дэ­міі му­зы­кі, лаў­рэ­ат і пры­зёр мно­гіх між­на­род­ных му­зыч­ных кон­кур­саў. У яе жы­лах пе­ра­мя­ша­лі­ся бе­ла­рус­кая, укра­ін­ская, аф­ры­кан­ская і іс­пан­ская кроў, а ў му­зы­цы — кла­сі­ка і мод­ны стыль «кра­со­вер». Двой­чы ма­ма.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.