Вы тут

Галоўны клопат дзяржавы


Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лука­шэн­ка на­ве­даў дом-ін­тэр­нат для пен­сі­я­не­раў і ін­ва­лі­даў, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА. У ін­тэр­на­це пра­жы­вае 391 гра­ма­дзя­нін, з якіх 312 (больш за 90 пра­цэн­таў) зна­хо­дзяц­ца на па­сцель­ным рэ­жы­ме.

30-24

«Пад Но­вы год не толь­кі я, але і мае дзе­ці, і сем'і дзя­цей пры­яз­джа­ем у дзі­ця­чыя да­мы, да­мы-ін­тэр­на­ты, да па­жы­лых лю­дзей. І не толь­кі пад Но­вы год: у ма­ім прэ­зі­дэнц­кім жыц­ці гэ­та прак­ты­ка, — ад­зна­чыў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка. — Дзе­ці і ста­рыя — гэ­та га­лоў­ны кло­пат дзяр­жа­вы».

Пе­рад па­жы­лы­мі людзь­мі і ін­ва­лі­да­мі, якія пра­жы­ва­юць у до­ме-ін­тэр­на­це, з му­зыч­най каз­кай «Цу­ды на Ка­ля­ды» вы­сту­пі­лі вуч­ні Аст­ра­шыц­ка-Га­ра­доц­кай агуль­на­аду­ка­цый­най ся­рэд­няй шко­лы. Кі­раў­нік дзяр­жа­вы пад­крэс­ліў, што ме­на­ві­та гэ­тым дзе­цям прый­шла ідэя вы­сту­піць са свя­точ­ным спек­так­лем.

Кі­раў­нік краіны азна­ё­міў­ся з умо­ва­мі пра­жы­ван­ня ў до­ме-ін­тэр­на­це, на­ве­даў ста­ло­вую і ак­та­вую за­лы. Прэ­зі­дэнт па­да­рыў па­жы­лым лю­дзям і ін­ва­лі­дам до­ма-ін­тэр­на­та па­са­жыр­скі мік­ра­аў­то­бус. У ад­каз бе­ла­рус­кі лі­дар атры­маў у якас­ці на­ва­год­ня­га па­да­рун­ка звя­за­ныя ін­тэр­на­цкі­мі жан­чы­на­мі шап­ку, ша­лік, шкар­пэт­кі і ру­ка­ві­цы.

У час на­вед­ван­ня до­ма-ін­тэр­на­та для пен­сі­я­не­раў і ін­ва­лі­даў мі­ністр пра­цы і са­цы­яль­най аба­ро­ны Ма­ры­я­на Шчот­кі­на да­ла­жы­ла Прэ­зі­дэн­ту аб раз­віц­ці сіс­тэ­мы са­цы­яль­на­га раз­віц­ця кра­і­ны і аб вы­ка­нан­ні яго да­ру­чэн­няў, да­дзе­ных у сту­дзе­ні мі­ну­ла­га го­да.

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.