Вы тут

Даехаць на святы — без праблем


У су­вя­зі з пра­вя­дзен­нем Ка­ляд­на­га тур­ні­ру ама­та­раў ха­кея на прыз Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь у «Чы­жоў­ка-Арэ­не» дзяр­жаў­нае прад­пры­ем­ства «Мінск­транс» па­кла­па­ці­ла­ся, каб ба­лель­шчы­кі без праб­лем даб­ра­лі­ся да ля­до­вай арэ­ны.

4 сту­дзе­ня ў пе­ры­яд з 14 да 22 га­дзін за кошт рэ­зер­во­вых аў­то­бу­саў пры не­аб­ход­нас­ці мо­жа быць ска­ро­ча­ны ін­тэр­вал на марш­ру­тах, якія аб­слу­гоў­ва­юць мік­ра­ра­ён «Чы­жоў­ка». 7 сту­дзе­ня ў пе­ры­яд з 11 да 13 і з 15 да 19 га­дзін, а так­са­ма пас­ля за­кан­чэн­ня мат­чаў бу­дзе ар­га­ні­за­ва­на ра­бо­та тра­лей­бус­на­га і аў­то­бус­на­га марш­ру­таў №926 «Ст. м. «Аў­та­за­вод­ская» — «Чы­жоў­ка-Арэ­на». Ад­на­ча­со­ва бу­дуць змен­ша­ны ін­тэр­ва­лы ру­ху на тра­лей­бус­ным марш­ру­це №49.

4 сту­дзе­ня ра­бо­та аў­то­бус­на­га марш­ру­ту №1 ар­га­ні­зу­ец­ца так­са­ма з мі­ні­маль­ным ін­тэр­ва­лам. Для вы­ва­зу гле­да­чоў пас­ля за­кан­чэн­ня мат­чаў на пры­пы­нач­ныя пунк­ты «Па­лац спор­ту» і «За­мчы­шча» бу­дуць па­да­дзе­ны да­дат­ко­выя аў­то­бу­сы па марш­ру­тах №№69, 73, 91, 163. 5-6 сту­дзе­ня на гэ­тыя ж пры­пын­кі на­кі­ру­юць, акра­мя вы­шэй­пе­ра­лі­ча­ных, і да­дат­ко­выя аў­то­бу­сы па марш­ру­це №1.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.