Вы тут

Дзед Мароз у пагонах


На­ва­год­ні на­строй у гэ­тыя дні нам уз­ды­ма­юць і ма­гі­лёў­скія дзярж­ін­спек­та­ры. Пе­ра­апра­нуў­шы­ся ў кас­цю­мы ка­зач­ных ге­ро­яў, яны ра­зам з Ма­гі­лёў­скай фаб­ры­кай ма­ро­жа­на­га і прад­стаў­ні­ка­мі бе­ла­рус­ка­га та­ва­рыст­ва аў­та­мо­та­ама­та­раў пра­вя­лі пра­фі­лак­тыч­ную ак­цыю «Пра­цоў­ны дзень Дзе­да Ма­ро­за, Сня­гур­кі і Лё­вы ў ДАІ».

Як па­ве­да­мі­ла ін­спек­тар ДАІ УУС Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма Воль­га Вяр­шуб­ская, на­ва­год­ні па­труль він­ша­ваў ва­дзі­це­ляў са свя­та­мі і на­гад­ваў аб не­аб­ход­нас­ці вы­кон­ваць пра­ві­лы да­рож­на­га ру­ху. Дыс­цып­лі­на­ва­ныя аў­та­ма­бі­ліс­ты атры­ма­лі ў па­да­ру­нак ад Дзе­да Ма­ро­за і Сня­гур­кі аў­та­кас­ме­ты­ку, а пе­ша­хо­ды — ла­сун­кі і свят­ло­ад­бі­валь­ныя эле­мен­ты.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.