Вы тут

«Настаў час, калі да прафілактыкі павінны падключыцца ўсе»


За­ка­на­даў­чыя па­праў­кі па пы­тан­нях аба­ра­чэн­ня нар­ко­ты­каў бы­лі ўне­се­ны ў пар­ла­мент, але за­ко­на­пра­ект па­куль не пры­ня­ты. «Звяз­да» спы­та­ла ад­каз­на­га за пад­рых­тоў­ку гэ­та­га да­ку­мен­та дэ­пу­та­та Ва­сі­лія АЛЯКСЕЕНКУ, чле­на Па­ста­ян­най ка­мі­сіі Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў На­цы­я­наль­на­га схо­ду Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь па на­цы­я­наль­най бяс­пе­цы, чым Дэ­крэт «Аб не­ад­клад­ных ме­рах па су­праць­дзе­ян­ні не­за­кон­на­му аба­ра­чэн­ню нар­ко­ты­каў» ад­роз­ні­ва­ец­ца ад за­ко­на­пра­ек­та.

30-31

— Дэ­крэт — гэ­та нор­ма пра­мо­га дзе­ян­ня, ён ства­рае пра­ва­вое по­ле для не­ад­клад­най ба­раць­бы з нар­ка­ты­за­цы­яй на­шай мо­ла­дзі. За­ко­на­пра­ект «Аб уня­сен­ні да­паў­нен­няў і змя­нен­няў у не­ка­то­рыя за­ко­ны Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь па пы­тан­нях аба­ра­чэн­ня нар­ка­тыч­ных срод­каў, псі­ха­троп­ных рэ­чы­ваў, іх прэ­кур­со­раў і ана­ла­гаў» быў пад­рых­та­ва­ны і на­кі­ра­ва­ны кі­раў­ні­ку дзяр­жа­вы для атры­ман­ня да­зво­лу раз­гле­дзець гэ­ты да­ку­мент у пер­шым чы­тан­ні. Прэ­зі­дэнт пра­вёў па­шы­ра­нае па­ся­джэн­не, вы­ні­кам яко­га і стаў дэ­крэт. Та­кім чы­нам, нор­мы, пра­пі­са­ныя ў за­ко­на­пра­ек­це, ужо праз не­каль­кі дзён ус­ту­пяць сі­лу. Тым ча­сам, ра­бо­та над за­ко­на­пра­ек­там пра­цяг­нец­ца.

Га­лоў­ная мэ­та дэ­крэ­та — ства­рэн­не бяс­печ­ных умоў для раз­віц­ця на­шай мо­ла­дзі. На гэ­тай пад­ста­ве вы­зна­ча­ны кі­рун­кі дзей­нас­ці ўсіх дзяр­жаў­ных ор­га­наў, ар­га­ні­за­цый і гра­мад­скіх аб'­яд­нан­няў па су­праць­дзе­ян­ні нар­ка­ты­за­цыі гра­мад­ства. Та­ко­га па­куль не бы­ло. У дзей­ным заканадаўстве ска­за­на пра асно­вы пра­фі­лак­ты­цы пра­ва­па­ру­шэн­няў, але так маш­таб­на, глы­бо­ка і кан­крэт­на гэ­та пра­пі­са­на не бы­ло. Дэ­крэт за­паў­няе пра­бел, які іс­нуе.

І ця­пер на­шы сі­ла­выя струк­ту­ры пры­ма­юць ра­шу­чыя ме­ры па су­праць­дзе­ян­ні нар­ка­тыч­най па­гро­зе, пра­во­дзіц­ца пра­фі­лак­тыч­ная ра­бо­та ў шко­лах, не­ка­то­рыя баць­кі імк­нуц­ца па­пя­рэ­дзіць ужы­ван­не нар­ко­ты­каў іх дзець­мі. Але на­стаў час, ка­лі да пра­фі­лак­ты­кі нар­ка­ты­за­цыі па­він­ны пад­клю­чыц­ца ўсе, у пер­шую чар­гу, ар­га­ні­за­цыі, якія пра­цу­юць з мо­лад­дзю: на­ву­чаль­ныя ўста­но­вы, ін­тэр­на­ты, уста­но­вы куль­ту­ры, ахо­вы зда­роўя...

Нор­мы дэ­крэ­та ста­вяць па-за за­ко­нам сін­тэ­тыч­ныя ка­на­бі­но­і­ды — «спай­сы». Дзе­ля гэ­та­га ўво­дзіц­ца па­няц­це «ба­за­вай струк­ту­ры», што да­зво­ліць ад­ра­зу ідэн­ты­фі­ка­ваць нар­ко­тык, у якім зме­не­на фор­му­ла. Важ­на, што та­кія атрут­ныя рэ­чы­вы бу­дуць пры­зна­вац­ца нар­ко­ты­ка­мі на пра­ця­гу 2-3 дзён, пра што з'я­віц­ца ін­фар­ма­цыя на сай­це На­цы­я­наль­на­га цэнт­ра пра­ва­вых да­сле­да­ван­няў. Гэ­та­му да­па­мо­жа і доб­ра на­ла­джа­нае су­пра­цоў­ніц­тва з ін­шы­мі дзяр­жа­ва­мі. Да­рэ­чы, дзя­ку­ю­чы та­ко­му су­пра­цоў­ніц­тву ўжо сён­ня «спайс» у Бе­ла­ру­сі пад за­ба­ро­ну трап­ляе ра­ней, чым аказ­ва­ец­ца на на­шай тэ­ры­то­рыі.

Акра­мя та­го, вы­зна­ча­на кры­мі­наль­ная ад­каз­насць для пад­лет­каў ад 14 га­доў за рас­паў­сюдж­ван­не нар­ко­ты­каў. Тэр­мі­ны па­збаў­лен­ня во­лі бу­дуць пры­зна­чац­ца вя­лі­кія, бо тыя, хто рас­паў­сюдж­вае нар­ко­ты­кі, пры­раў­на­ва­ны да за­бой­цаў. Лю­бы «спайс» — не­па­збеж­ная смерць: хут­кая аль­бо па­воль­ная, праз ка­лец­тва ду­шы і це­ла. Нам трэ­ба ўсім гра­мад­ствам даць ад­пор нар­ка­ты­за­цыі, якая б'е па дэ­ма­гра­фіі і на­цы­я­наль­най бяс­пе­цы.

У дэ­крэ­це па­дзе­ле­на ад­каз­насць за ўжы­ван­не нар­ко­ты­каў у пуб­ліч­ных мес­цах і за з'яў­лен­не ў та­кіх мес­цах у нар­ка­тыч­ным ап'я­нен­ні, ка­лі на ўжы­ван­не нар­ка­тыч­ных срод­каў ня­ма да­зво­лу ўра­ча.

Уз­моц­не­на кры­мі­наль­ная ад­каз­насць за вы­раб нар­ко­ты­каў у ла­ба­ра­тор­ных умо­вах — да 20 га­доў. Сё­ле­та та­кіх ла­ба­ра­то­рый зной­дзе­на і лік­ві­да­ва­на 12, ле­тась — 10. Пра­да­вец нар­ко­ты­ку, ужы­ван­не яко­га вы­клі­ка­ла смерць, мо­жа быць асу­джа­ны да 25 га­доў па­збаў­лен­ня во­лі.

«Ан­ты­ма­ка­вы» дэ­крэт, які ўсту­піў у сі­лу год та­му, зняў праб­ле­му рас­паў­сюдж­ван­ня і ўжы­ван­ня опі­ум­на­га ма­ку ў кра­і­не. Ця­пер, пас­ля ўступ­лен­ня но­ва­га дэ­крэ­та ў дзе­ян­не, амаль усе «спай­сы» апы­нуц­ца па-за за­ко­нам. А зна­чыць, іх вы­раб, рас­паў­сюдж­ван­не, за­хоў­ван­не і ўжы­ван­не бу­дуць ква­лі­фі­ка­вац­ца як зла­чын­ства. Ста­рэй­шае па­ка­лен­не ра­зу­мее, чым па­гра­жае нар­ка­ты­за­цыя, і пад­трым­лі­вае са­мыя жорст­кія ме­ры ба­раць­бы з ёй.

Воль­га МЯДЗ­ВЕ­ДЗЕ­ВА

 

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.