Вы тут

Няхай нам шчасціць!


Но­вы год ужо не тое што ў да­ро­зе — ён ужо на па­ро­зе, ча­кае толь­кі за­па­вет­ных два­нац­ца­ці ўда­раў га­дзін­ні­ка, каб пад ра­дас­ныя вок­лі­чы, па­жа­дан­ні даб­ра і шчас­ця, звон ке­лі­хаў увай­сці ў кож­ны дом. Спа­дзя­ём­ся, што вы, на­шы ша­ноў­ныя чы­та­чы, су­стрэ­не­це яго ме­на­ві­та так, як ма­ры­лі і ха­це­лі, — з сям'­ёй, з ка­ха­ны­мі, з сяб­ра­мі, у ці­хім утуль­ным до­ме або ў шум­най кам­па­ніі. Га­лоў­нае, каб по­бач з ва­мі ў гэ­тыя хві­лі­ны бы­лі са­мыя бліз­кія, са­мыя род­ныя лю­дзі, бо, ка­жуць, з кім Но­вы год су­стрэ­неш, з тым яго і пра­вя­дзеш.

31-49

А па­коль­кі вы чы­та­е­це гэ­тыя рад­кі, мы це­шым ся­бе на­дзе­яй, што і «Звяз­да» бу­дзе пры­сут­ні­чаць на ва­шым свя­це. І што ў Но­вым го­дзе на ста­рон­ках га­зе­ты ў нас з ва­мі бу­дуць но­выя цёп­лыя су­стрэ­чы, шчы­рыя раз­мо­вы, мы ра­зам бу­дзем шу­каць і зна­хо­дзіць ад­ка­зы на ак­ту­аль­ныя пы­тан­ні, аб­мяр­коў­ваць хва­лю­ю­чыя тэ­мы, дзя­ліц­ца доб­ры­мі на­ві­на­мі.

Мы вас лю­бім, мы пра­цу­ем для вас. Мы зы­чым усім сва­ім чы­та­чам зда­роўя, ся­мей­на­га даб­ра­бы­ту, на­тхнен­ня на доб­рыя спра­вы. Сон­ца ў ва­шы вок­ны, цяп­ла на­ват у са­мую сцю­жу! Хай 2015-ы ста­не го­дам па­трэб­ных на­быт­каў і здзяйс­нен­ня жа­дан­няў.

Су­стрэ­нем­ся ў на­ступ­ным го­дзе (а дак­лад­ней, праз два дні).

Ва­шы звяз­доў­цы.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.