Вы тут

Зніжкі на «бытоўку» да свят


На­пя­рэ­дад­ні на­ва­год­ніх свя­т ва ўсіх аб­лас­ных цэнт­рах і ста­лі­цы стар­та­ва­ла ак­цыя па пра­да­стаў­лен­ні зні­жак на ака­зан­не бы­та­вых па­слуг для ве­тэ­ра­наў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны, ма­ла­за­бяс­пе­ча­ных ка­тэ­го­ры­й гра­ма­дзян.

У ёй пры­ма­юць удзел прад­пры­ем­ствы бы­та­во­га аб­слу­гоў­ван­ня як дзяр­жаў­най, так і пры­ват­най фор­маў улас­нас­ці. Па 6 сту­дзе­ня ра­ён­ныя кам­бі­на­ты бы­та­во­га аб­слу­гоў­ван­ня, цы­руль­ні, да­мы бы­ту, праль­ні, хім­чыст­кі да­юць зніж­кі для вы­шэй­на­зва­ных ка­тэ­го­рый гра­ма­дзян на асоб­ныя ві­ды па­слуг у па­ме­ры ад 10 да 50 пра­цэн­таў, па­ве­да­мі­лі ў Мі­ніс­тэр­стве ганд­лю. У пе­рад­свя­точ­ныя дні 31 снеж­ня і 6 сту­дзе­ня прад­пры­ем­ствы бы­та­во­га аб­слу­гоў­ван­ня бу­дуць пра­ца­ваць па рэ­жы­ме ра­бо­ча­га дня.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.