Вы тут

Пагражаў... мабільнаму аператару


Ка­ля дзвюх га­дзін но­чы не­вя­до­мы муж­чы­на па­тэ­ле­фа­на­ваў у да­ве­дач­на-ін­фар­ма­цый­ную служ­бу ад­на­го з ма­біль­ных апе­ра­та­раў з па­гро­за­мі. Пад­час раз­мо­вы ён аб­ра­жаў су­пра­цоў­ні­каў кам­па­ніі, у тым лі­ку абя­цаў учы­ніць па­гро­мы і вы­бу­хі ў офі­сах апе­ра­та­ра, па­ве­да­мі­ла ГУ­УС Мін­гар­вы­кан­ка­ма.

Па ча­ты­рох на­зва­ных муж­чы­нам ад­ра­сах офіс­ных па­мяш­кан­няў бы­лі на­кі­ра­ва­ны апе­ра­тыў­ныя служ­бы. У вы­ні­ку іх аб­сле­да­ван­ня ні­я­кіх вы­бу­хо­вых пры­ста­са­ван­няў і рэ­чы­ваў зной­дзе­на не бы­ло. Не­ўза­ба­ве бы­ла ўста­ноў­ле­на асо­ба та­го, хто тэ­ле­фа­на­ваў. Ім ака­заў­ся 55-га­до­вы ра­ней су­дзі­мы за лжы­вае па­ве­дам­лен­не аб не­бяс­пе­цы. За тое, што ўчы­ніў муж­чы­на, пра­ду­гле­джа­на сур'­ёз­ная ад­каз­насць: га­вор­ка мо­жа іс­ці пра сем га­доў па­збаў­лен­ня во­лі.

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.