Вы тут

Дэпутаты падарылі Новы год


Ма­гі­лёў­скія дзе­ці пра­цяг­ва­юць атрым­лі­ваць сюр­пры­зы ў рам­ках ак­цыі «На­шы дзе­ці». Юных па­цы­ен­таў Ма­гі­лёў­скай баль­ні­цы №1 на­ве­да­лі дэ­пу­та­ты Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў На­цы­я­наль­на­га схо­ду Бе­ла­ру­сі Люд­мі­ла Ста­рас­ці­на і Ігар Стан­ке­віч.

31-53

 

Пе­ра­апра­нуў­шы­ся Дзе­дам Ма­ро­зам і Сня­гур­кай, яны прай­шлі­ся па па­ла­тах ін­фек­цый­на­га, апё­ка­ва­га і ра­дзіль­на­га ад­дзя­лен­няў. Дзе­ці атры­ма­лі ад іх кніж­кі, цац­кі, кан­цы­ляр­скія пры­ла­ды і ла­сун­кі ад фаб­ры­кі «Спар­так».

— Кож­на­му ча­ла­ве­ку пры­ем­на пры­маць па­да­рун­кі, асаб­лі­ва дзе­цям. І каб яны не су­ма­ва­лі ў гэ­тае ча­роў­нае свя­та без сям'і і ёл­кі, мы вы­ра­шы­лі хоць кры­шач­ку ўзняць ім на­строй, — ад­зна­чыў на­мес­нік стар­шы­ні Па­ста­ян­най ка­мі­сіі па пра­цы і са­цы­яль­ных пы­тан­нях Ігар Стан­ке­віч. — Спа­дзя­ём­ся, што гэ­та так­са­ма па­ско­рыць іх вы­зда­раў­лен­не.

— Ак­цыя «На­шы дзе­ці» кра­нае сва­ёй цеп­лы­нёй і да­бры­нёй, імк­нен­нем па­да­рыць лю­боў і пя­шчо­ту, — да­да­ла член Па­ста­ян­най ка­мі­сіі па аду­ка­цыі, куль­ту­ры і на­ву­цы Люд­мі­ла Ста­рас­ці­на. — І вель­мі доб­ра, што з кож­ным го­дам удзель­ні­каў гэ­тай ак­цыі ста­но­віц­ца ўсё больш.

Нэ­лі ЗІГУЛЯ.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.