Вы тут

Добрая традыцыя на Каляды


У рам­ках 11-га Ка­ляд­на­га між­на­род­на­га тур­ні­ру ама­та­раў ха­кея на прыз Прэ­зі­дэн­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь ужо ў трэ­ці раз ад­бу­дзец­ца даб­ра­чын­ная ак­цыя «Ка­ляд­ная тра­ды­цыя».

31-58

У рам­ках ак­цыі ар­га­ні­за­та­ры, а гэ­та Прэ­зі­дэнц­кі спар­тыў­ны клуб і Фе­дэ­ра­цыя ха­кея Бе­ла­ру­сі, ака­жуць ма­тэ­ры­яль­ную да­па­мо­гу ДУА «Дзі­ця­чая вёс­ка «Вы­то­кі» ў су­ме 240 млн бел. руб­лёў. Вы­ха­ван­цы дзі­ця­чай вёс­кі так­са­ма атры­ма­юць па­да­рун­кі ад усіх ка­манд-удзель­ніц 11-га тур­ні­ру і за­пра­шэн­ні на яго мат­чы.

Дзе­ці, у сваю чар­гу, возь­муць удзел у свя­точ­ным кан­цэр­це, які ад­бу­дзец­ца 6 сту­дзе­ня ў Жда­но­віц­кай ся­рэд­няй шко­ле. На свя­та яны за­пра­сі­лі ар­га­ні­за­та­раў і ха­ке­іс­таў. Пас­ля кан­цэр­та прад­стаў­ні­кі ка­манд на­кі­ру­юц­ца ў па­сё­лак Кры­ніч­ны, дзе ха­ке­іс­ты за­ві­та­юць у дзі­ця­чую вёс­ку і блі­жэй па­зна­ё­мяц­ца з яе жы­ха­ра­мі.

Дзі­ця­чая вёс­ка «Вы­то­кі» аб'­яд­ноў­вае 23 сям'і, у якіх вы­хоў­ва­юць ка­ля 150 дзя­цей. Гэ­та пе­ра­важ­на дзе­ці-сі­ро­ты, і дзе­ці, якія за­ста­лі­ся без апе­кі баць­коў. Сем'і пра­жы­ва­юць у асоб­ных да­мах у вёс­цы Ба­раў­ля­ны і ў па­сёл­ку Кры­ніч­ны.

Да­р'я Ла­ба­жэ­віч.

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.