Вы тут

«Базавая» павялічыцца да 180 тысяч з 1 студзеня


Гэ­та пра­ду­гле­джа­на па­ста­но­вай Са­ве­та Мі­ніст­раў №1255 ад 29 снеж­ня 2014 го­да, па­ве­дам­ляе прэс-служ­ба бе­ла­рус­ка­га ўра­да.

Та­кое па­вы­шэн­не да­зво­ліць пры­вес­ці са­цы­яль­ныя вы­пла­ты з бюд­жэ­ту, якія за­ле­жаць ад ба­за­вай ве­лі­чы­ні, у ад­па­вед­насць з рэ­аль­ным уз­роў­нем цэн. Ба­за­вая ве­лі­чы­ня — эка­на­міч­ны па­каз­чык, які вы­зна­чае аб­стракт­ную каш­тоў­насць па­куп­ніц­кай здоль­нас­ці гро­шай, не звя­за­ную з ацэн­кай якіх-не­будзь кан­крэт­ных ма­тэ­ры­яль­ных або не­ма­тэ­ры­яль­ных да­брот. Ужы­ва­ец­ца для вы­лі­чэн­ня мно­гіх па­каз­чы­каў і нар­ма­ты­ваў у сфе­ры пра­цоў­ных пра­ва­ад­но­сін, вы­зна­чае па­мер штра­фаў і пош­лін. Акра­мя та­го, па­вы­шэн­не ба­за­вай ве­лі­чы­ні паў­плы­вае на вы­зна­чэн­не па­ме­ру ад­на­ра­зо­вых да­па­мог пе­да­га­гіч­ным, ме­ды­цын­скім і фар­ма­цэў­тыч­ным ра­бот­ні­кам, ра­бот­ні­кам куль­ту­ры і мас­тац­тва і ін­шым.

Сён­ня ба­за­вая ве­лі­чы­ня ў Бе­ла­ру­сі скла­дае 150 ты­сяч руб­лёў.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.