Вы тут

Мары здзяйсняюцца


Так лі­чыць прэм'­ер-мі­ністр Бе­ла­ру­сі Анд­рэй Ка­бя­коў. Пад­час рэс­пуб­лі­кан­скай ак­цыі «На­шы дзе­ці» ён па­він­ша­ваў з на­ва­год­ні­мі свя­та­мі хлоп­чы­каў і дзяў­ча­так з 2-й га­рад­ской дзі­ця­чай клі­ніч­най баль­ні­цы Мін­ска.

31-52

Не ўсе дзе­ці, якія сён­ня зна­хо­дзяц­ца ў баль­ні­цы, змо­гуць су­стрэць на­ды­хо­дзя­чае свя­та ў ко­ле сва­іх род­ных. Але Анд­рэй Ка­бя­коў па­пра­сіў іх не жу­рыц­ца, бо Но­вы год — па­ра цу­даў. «Ма­ры спраў­джва­юц­ца, — ска­заў ён ма­лым. — Па­вер­це, цу­ды бы­ва­юць. Асаб­лі­ва — пад Но­вы год. Усё, што вы за­га­да­е­це, аба­вяз­ко­ва здзейс­ніц­ца».

Прэм'­ер-мі­ністр па­да­рыў ад­дзя­лен­ню баль­ні­цы ха­ла­дзіль­нік, а кож­на­му дзі­ця­ці да­стаў­ся са­лод­кі па­да­ру­нак. У ад­каз дзеці ўру­чы­лі Анд­рэю Ка­бя­ко­ву па­да­ру­нак, зроб­ле­ны сва­і­мі ру­ка­мі, — на­ва­год­нюю ялін­ку, якую ён па­абя­цаў па­ста­віць на свой пра­цоў­ны стол. Раз­віт­ва­ю­чы­ся, прэм'­ер-мі­ністр па­жа­даў ім шчас­ця і, вя­до­ма, та­го, што най­больш ак­ту­аль­на за­раз для іх — ні­ко­лі больш не хва­рэць.

Па­вод­ле ін­фар­ма­цыі БЕЛ­ТА.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.