Вы тут

У першай сотні — два беларускія ўніверсітэты


Па вы­ні­ках но­ва­га рэй­тын­гу леп­шых уні­вер­сі­тэ­таў кра­ін Еў­ро­пы і Цэнт­раль­най Азіі, якія раз­ві­ва­юц­ца, БДУ ўвай­шоў у ТОП-50.

Но­вы рэй­тынг вя­до­ма­га бры­тан­ска­га QS за­сна­ва­ны на ана­лі­зе дзе­вя­ці кры­тэ­ры­яў: ака­дэ­міч­ная рэ­пу­та­цыя, рэ­пу­та­цыя ся­род пра­ца­даў­цаў, су­ад­но­сі­ны коль­кас­ці сту­дэн­таў да коль­кас­ці су­пра­цоў­ні­каў пра­фе­сар­ска-вы­клад­чыц­ка­га са­ста­ву, до­ля за­про­ша­ных вы­клад­чы­каў з ін­шых кра­ін, до­ля за­меж­ных сту­дэн­таў, до­ля су­пра­цоў­ні­каў з на­ву­ко­вай сту­пен­ню, эфек­тыў­насць ін­тэр­нэт-рэ­сур­саў, коль­касць апуб­лі­ка­ва­ных ар­ты­ку­лаў на ад­на­го су­пра­цоў­ні­ка і час­та­та цы­та­ван­ня ар­ты­ку­лаў. Гэ­ты рэй­тынг ахоп­лі­вае 30 кра­ін: Ал­ба­нію, Ар­ме­нію, Азер­бай­джан, Бе­ла­русь, Бос­нію і Гер­ца­га­ві­ну, Бал­га­рыю, Хар­ва­тыю, Чэ­хію, Эс­то­нію, Венг­рыю, Гру­зію, Ка­зах­стан, Ко­са­ва, Кыр­гыз­скую Рэс­пуб­лі­ку, Літ­ву, Лат­вію, Ма­ке­до­нію, Мал­до­ву, Чар­на­го­рыю, Поль­шчу, Ру­мы­нію, Ра­сію, Сер­бію, Сла­ва­кію, Сла­ве­нію, Та­джы­кі­стан, Турк­ме­ні­стан, Тур­цыю, Уз­бе­кі­стан і Укра­і­ну.

Ся­род 368 уні­вер­сі­тэ­таў, чыя дзей­насць бы­ла пра­ана­лі­за­ва­на, БДУ за­няў 38-е мес­ца. А ўзна­ча­ліў рэй­тынг Мас­коў­скі дзяр­жаў­ны ўні­вер­сі­тэт імя Ла­ма­но­са­ва. За ім раз­мяс­ціў­ся Кар­лаў уні­вер­сі­тэт (Чэ­хія), які па­дзя­ліў дру­гое мес­ца з Но­ва­сі­бір­скім дзяр­жаў­ным уні­вер­сі­тэ­там. Акра­мя Бел­дзярж­уні­вер­сі­тэ­та, у рэй­тын­гу прад­стаў­ле­на яшчэ ад­на бе­ла­рус­кая ўстанова  — Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны на­цы­я­наль­ны тэх­ніч­ны ўні­вер­сі­тэт, які тра­піў у гру­пу ВНУ, што зай­ма­юць з 61-й па 70-ю па­зі­цыю.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.