Вы тут

Сям'я для 36 дзяцей


Ме­на­ві­та столь­кі вы­ха­ван­цаў прай­шло праз дзі­ця­чы дом ся­мей­на­га ты­пу Сяр­гея і Мар­га­ры­ты Кун­дзі­ка­вых з Клі­ча­ва. І з іх толь­кі чац­вё­ра дзя­цей — род­ныя.

Сён­ня ў вя­лі­кай сям'і жы­вуць 15 дзяў­ча­так і хлоп­чы­каў. У апош­ні дзень мі­ну­ла­га го­да яны ра­зам з пры­ём­ны­мі баць­ка­мі атры­ма­лі за­пра­шэн­не ў гос­ці ад сва­іх па­ста­ян­ных шэ­фаў з МНС. У Ма­гі­лё­ве ім па­ка­за­лі му­зей па­жар­най служ­бы і за­пра­сі­лі ў спе­цы­я­лі­за­ва­ны рэ­ста­ран «101». Ка­ля на­ва­год­няй ёл­кі іх ча­ка­ла су­стрэ­ча з ка­зач­ны­мі ге­ро­я­мі і за­баў­ляль­ная пра­гра­ма з кон­кур­са­мі, гуль­ня­мі і вік­та­ры­на­мі. На­чаль­нік аб­лас­но­га ўпраў­лен­ня МНС Анд­рэй Пра­жо­гін па­він­ша­ваў дзят­ву са свя­там і пе­ра­даў ім са­лод­кія па­да­рун­кі.

Да­рэ­чы, дзя­ку­ю­чы ра­та­валь­ні­кам на пра­ця­гу не­каль­кіх га­доў у вы­ха­ван­цаў Кун­дзі­ка­вых з'я­ві­лі­ся кам­п'ю­тар, роз­ная ліч­ба­вая тэх­ні­ка, мэб­ля для дзі­ця­чых па­ко­яў, спар­тыў­ны ін­вен­тар. А каб у до­ме заў­сё­ды бы­ло цёп­ла і ўтуль­на, шэ­фы ўста­ля­ва­лі тут га­за­вы ка­цёл і ўзя­лі на ся­бе аба­вяз­кі па на­рых­тоў­цы дроў.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.