Вы тут

Анёльскім шляхам да Хрыста


Ка­ляд­ная вы­стаў­ка пад та­кой наз­вай ад­кры­ла­ся і бу­дзе пра­ца­ваць да ся­рэ­дзі­ны лю­та­га ў Гро­дзен­скім дзяр­жаў­ным му­зеі гіс­то­рыі рэ­лі­гіі.

Анё­лы не­вы­пад­ко­ва ата­я­сам­лі­ва­юц­ца з Ка­ля­да­мі, бо ме­на­ві­та яны пер­шы­мі аб­вяс­ці­лі све­ту аб на­ра­джэн­ні Сы­на Бо­жа­га. Акра­мя та­го, Біб­лія сцвяр­джае аб іс­на­ван­ні ў кож­на­га ча­ла­ве­ка ўлас­на­га анё­ла, які спа­да­рож­ні­чае з ім праз усё жыц­цё. Та­му, зра­зу­ме­ла, вы­ява­мі анё­лаў здаў­на ўпры­гож­ва­лі­ся хра­мы. Не­ка­то­рыя з іх (аб­ра­зы і куль­та­выя разь­бя­ныя скульп­ту­ры з ка­лек­цый На­цы­я­наль­на­га мас­тац­ка­га му­зея Бе­ла­ру­сі і Гро­дзен­ска­га му­зея гіс­то­рыі рэ­лі­гіі) па­ка­за­ны на вы­стаў­цы «Анёль­скім шля­хам да Хрыс­та». А ра­зам са ста­ра­жыт­ны­мі тво­ра­мі — і су­час­ныя ра­бо­ты на тэ­му анё­лаў у вы­ка­нан­ні гро­дзен­скіх май­строў — з тка­ні­ны, па­пе­ры, са­ло­мы, ме­та­лу. Маж­лі­ва, уба­чыў­шы гэ­тыя вы­ра­бы, хтось­ці з на­вед­валь­ні­каў вы­стаў­кі па­спра­буе і сам зра­біць та­ко­га анёль­чы­ка.

Ба­рыс ПРАКОПЧЫК

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.