Вы тут

Новы год — у новых кватэрах...


су­стрэ­лі ў Ві­цеб­ску больш за дзве ты­ся­чы сем'­яў, па­ве­да­міў Вік­тар НІ­КА­ЛАЙ­КІН, стар­шы­ня Ві­цеб­ска­га гар­вы­кан­ка­ма.

Так­са­ма ле­тась ство­ра­на звыш 3 ты­сяч но­вых пра­цоў­ных мес­цаў. Бы­лі зда­дзе­ны пад ключ мно­гія аб'­ек­ты гра­мад­ска­га і са­цы­яль­на­га пры­зна­чэн­ня.

— Пас­ля рэ­кан­струк­цыі і бу­даў­ніц­тва ад­кры­ла­ся больш за 100 аб'­ек­таў ганд­лю і гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня. Ся­род іх — ганд­лё­ва-за­баў­ляль­ны цэнтр «Ме­га» і пер­шы ў го­ра­дзе рэ­ста­ран «Мак­до­нальдс». У 2014 го­дзе бы­лі ўве­дзе­ны ў экс­плу­а­та­цыю тэ­ра­пеў­тыч­ны кор­пус га­рад­ской клі­ніч­най баль­ні­цы хут­кай ме­ды­цын­скай да­па­мо­гі, пад­зем­ны пе­ша­ход­ны пе­ра­ход пад ву­лі­цай Ле­ні­на, пер­шы над­зем­ны пе­ра­ход у мік­ра­ра­ё­не «Бі­ле­ва», яс­лі-сад у мік­ра­ра­ё­не «Мед­цэнтр», — удак­лад­ніў мэр го­ра­да.

Сё­ле­та, пад­крэс­ліў Вік­тар Ні­ка­лай­кін, асаб­лі­вая ўва­га бу­дзе на­да­вац­ца кло­па­ту пра ве­тэ­ра­наў, за­бес­пя­чэн­ню фі­зіч­на­га і ма­раль­на­га зда­роўя пад­рас­та­ю­ча­га па­ка­лен­ня.

Аляк­сандр ПУК­ШАН­СКІ.

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.