Вы тут

Святкуй, як князь


Пра­вес­ці ка­ляд­ны ад­па­чы­нак ця­пер мож­на ў сты­лі XІX ста­год­дзя. Та­кую маг­чы­масць сва­ім на­вед­ні­кам дае з 2 па 8 сту­дзе­ня На­цы­я­наль­ны гіс­то­ры­ка-куль­тур­ны му­зей-за­па­вед­нік «Ня­свіж».

У гэ­тыя дні на тэ­ры­то­рыі зам­ка мож­на бу­дзе аку­нуц­ца ў ат­мас­фе­ру больш як ста­га­до­вай даў­ні­ны, ка­лі рэ­зі­дэн­цы­яй ва­ло­даў князь Ан­то­ній Віль­гельм Ра­дзі­віл. Ама­та­раў гіс­то­рыі бу­дзе ча­каць ад­па­вед­ная му­зы­ка, тэ­ат­раль­ныя па­ста­ноў­кі і ін­шыя за­баў­ляль­ныя ме­ра­пры­ем­ствы. Ба­лет­май­стар тэ­ат­раль­най шко­лы Фран­ціш­кі Уршу­лі Ра­дзі­віл бу­дзе пра­во­дзіць для дзя­цей май­стар-кла­сы па ста­ра­даў­ніх тан­цах. У па­ла­ца­вым ан­самб­лі мож­на бу­дзе пра­са­чыць гіс­то­рыю ад­наў­лен­ня рэ­зі­дэн­цыі ў кан­цы XІX ста­год­дзя.

Ува­ход у ра­ту­шу для школь­ні­каў і сту­дэн­таў каш­туе 15 000 руб­лёў, для да­рос­лых — 30 000. Тра­піць у па­ла­ца­вы ан­самбль школь­ні­кам і сту­дэн­там мож­на за 50 000, да­рос­лым — за 100 000 руб­лёў. Да 11 сту­дзе­ня комп­лекс пра­цуе без вы­хад­ных.

Яра­слаў ЛЫС­КА­ВЕЦ

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.