Вы тут

Створым гімн лесу


Мін­ляс­гас за­пра­шае ўсіх ах­вот­ных пры­няць удзел у ад­кры­тым кон­кур­се на на­пі­сан­не тэкс­ту і му­зы­кі гім­на ляс­ной гас­па­дар­кі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

Ён бу­дзе пры­зва­ны слу­жыць вы­ха­ван­ню ў ра­бот­ні­каў ляс­ной гас­па­дар­кі па­чуц­ця гор­дас­ці за пры­на­леж­насць да пра­фе­сіі ле­са­во­да, а так­са­ма са­дзей­ні­чаць за­ха­ван­ню і раз­віц­цю гіс­та­рыч­ных тра­ды­цый, па­ве­дам­ляе прэс-служ­ба мі­ніс­тэр­ства.

Кон­курс стар­туе з па­чат­ку 2015 го­да, імя пе­ра­мож­цы (або пе­ра­мож­цаў) ста­не вя­до­мым праз паў­го­да — 1 лі­пе­ня. Больш пад­ра­бяз­ную ін­фар­ма­цыю аб ад­кры­тым кон­кур­се з умо­ва­мі, па­рад­кам яго пра­вя­дзен­ня мож­на знай­сці на сай­це Мі­нляс­га­са ў раз­дзе­ле «Кон­курс «Гімн ляс­ной гас­па­дар­кі Бе­ла­ру­сі».

Сяр­гей РА­СОЛЬ­КА.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.