Вы тут

Дзіцячыя атракцыёны... на пошце


У но­вы год на­ва­груд­скія паш­та­ві­кі ўвай­шлі ра­зам з аб­ноў­ле­ным ад­дзя­лен­нем паш­то­вай су­вя­зі

Пас­ля рэ­кан­струк­цыі, якую вы­ка­на­лі спе­цы­я­ліс­ты фі­лі­яла №4 ААТ «Бел­рам­буд­су­вязь», знач­на па­вя­лі­чы­ла­ся пло­шча за­лы для аб­слу­гоў­ван­ня клі­ен­таў. Пры­чым па­кла­па­ці­лі­ся на­ват пра са­мых ма­лод­шых на­вед­валь­ні­каў: па­куль іх баць­кам аказ­ва­юц­ца тыя ці ін­шыя паш­то­выя па­слу­гі, дзе­цям пра­па­ну­юц­ца ат­рак­цы­ён­ныя за­ба­вы. А ад­на з на­ві­нак для ра­бот­ні­каў ад­дзя­лен­ня — ду­ша­вая ка­бі­на, якой мож­на ска­рыс­тац­ца пад­час пе­ра­пын­ку ці пас­ля за­вяр­шэн­ня пра­цоў­на­га дня.

— Мы імк­нём­ся, каб у пош­ты з'яў­ля­ла­ся больш сяб­роў і яны з ра­дас­цю іш­лі да нас па не­аб­ход­ныя па­слу­гі, — за­зна­чае ды­рэк­тар Гро­дзен­ска­га фі­лі­яла РУП «Бел­пош­та» Іван ПРА­ТА­СЕ­ВІЧ.

Кан­крэт­ныя кро­кі ў гэ­тым кі­рун­ку ро­бяц­ца і бу­дуць ра­біц­ца на­да­лей у роз­ных рэ­гі­ё­нах Гро­дзен­шчы­ны. Ня­даў­на, на­прык­лад, ма­дэр­ні­за­ва­ны бу­дын­кі ра­ён­на­га вуз­ла паш­то­вай су­вя­зі ў Мас­тах і ад­дзя­лен­ня паш­то­вай су­вя­зі ў вёс­цы Жы­том­ля Гро­дзен­ска­га ра­ё­на.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.