Цукеркі


Прак­тыч­на ні­вод­нае буй­ное свя­та не абы­хо­дзіц­ца без пры­сма­каў, і Но­вы год не вы­клю­чэн­не. За іх па­ста­ян­на вя­дуц­ца ма­лень­кія (а то і не вель­мі) «біт­вы» па­між дзець­мі і да­рос­лы­мі: пер­шыя іх увесь час па­тра­бу­юць ад дру­гіх, а дру­гія, на­ту­раль­на, пер­шым іх не да­юць у па­жа­да­най для тых коль­кас­ці. Га­вор­ка ідзе пра цу­кер­кі, і зай­маль­ная пад­бор­ка фак­таў — ме­на­ві­та пра іх.

3-8

1. Са­мыя пер­шыя цу­кер­кі з'я­ві­лі­ся ў Егіп­це. Па­коль­кі цу­кар у той час яшчэ не быў вя­до­мы, за­мест яго ўжы­ва­лі фі­ні­кі і мёд. На Ус­хо­дзе цу­кер­кі ра­бі­лі з мін­да­лю і фіг, а ў ста­ра­жыт­ным Ры­ме ва­ры­лі арэ­хі і ма­ка­вае зер­не з мё­дам і па­сы­па­лі кун­жу­там. У нас так­са­ма бы­ло неш­та на­кшталт цу­ке­рак: у Ста­ра­жыт­най Ру­сі іх ра­бі­лі з кля­но­ва­га сі­ро­пу, па­та­кі і мё­ду.

2. Са­мыя не­спра­вяд­лі­ва аб­ві­на­ва­ча­ныя цу­кер­кі — ша­ка­лад­ныя. У Еў­ро­пе, у XVІ ста­год­дзі, пад­час па­валь­на­га за­хап­лен­ня ша­ка­ла­дам яму пры­піс­ва­лі­ся ма­гіч­ныя і ля­чэб­ныя ўлас­ці­вас­ці. На­ту­раль­на, ча­кан­ні не апраў­да­лі­ся, і та­ды яго ста­лі лі­чыць кры­ні­цай лі­та­раль­на ўсіх бед. Ад­на ма­ла­дая асо­ба пі­са­ла сяб­роў­цы: «Раю та­бе больш не ес­ці ша­ка­ла­ду. Мая зна­ё­мая ела яго пад­час ця­жар­нас­ці і на­ра­дзі­ла на свет зу­сім чор­нае дзі­ця».

3. У па­чат­ку XІX ста­год­дзя ў Ра­сіі на­ват са­мыя ба­га­тыя і знат­ныя па­ні на пры­ёмах не­пры­кмет­на ха­ва­лі ў ры­ды­кю­лі цу­кер­кі. Тлу­ма­чы­лі­ся та­кія не­пры­стой­ныя па­во­дзі­ны прос­та: кан­ды­тар­скіх фаб­рык яшчэ не бы­ло, і кож­ны кан­ды­тар для кож­на­га зва­на­га абе­ду га­та­ваў цу­кер­кі па ўлас­ным рэ­цэп­це, які за­хоў­ваў­ся ў стро­гай та­ям­ні­цы.

4. Са­мыя ра­ман­тыч­ныя цу­кер­кі — з клуб­ніч­най на­чын­кай, так лі­чаць ня­мец­кія псі­хо­ла­гі. Да­рэ­чы, ра­шу­чыя лю­дзі ад­да­юць пе­ра­ва­гу віш­нё­вай на­чын­цы, са­рам­лі­выя — арэ­ха­вай, а твор­чыя — ка­ко­са­вай.

5. Са­мыя вя­до­мыя цу­кер­кі — гэ­та пра­лі­не. Яны бы­лі вы­най­дзе­ны ў 1663 го­дзе. По­вар пры­га­та­ваў іх та­ды спе­цы­яль­на для фран­цуз­ска­га па­сла ў Гер­ма­ніі, і пра­лі­не да­гэ­туль утрым­лі­ва­юць рэ­корд про­да­жу ў Гер­ма­ніі і Швей­ца­рыі.

6. Кам­па­нія «Май­стар Фуд» вы­ра­бі­ла са­мую вя­лі­кую ка­роб­ку цу­ке­рак для су­свет­на­га ку­лі­нар­на­га шоу. У ка­роб­ку шы­ры­нёй 1,5 і даў­жы­нёй 2,5 мет­ра ўвай­шло 800 кі­ла­гра­маў ша­ка­лад­ных цу­ке­рак! А са­мая вя­лі­кая цу­кер­ка — гэ­та мядз­ве­дзік па мя­нуш­цы Ха­гі-Бой вы­шы­нёй у 1,68 мет­ра і ва­гой 633 кі­ла­гра­мы. Яго зра­бі­лі кан­ды­та­ры Gummі Bear Factory. Для ад­ліў­кі мядз­ве­дзя спат­рэ­бі­ла­ся спе­цы­яль­ная фор­ма ва­гой у 4 то­ны. За­лі­тая ў фор­му фрук­то­вая ма­са сох­ла ка­ля двух тыд­няў.

7. Са­мая кас­міч­ная цу­кер­ка — чу­па-чупс. У 1995 го­дзе ра­сій­скія кас­ма­на­ўты на стан­цыі «Мір» па­пра­сі­лі ад­пра­віць ім з Зям­лі цу­кер­кі. У ЦКП бы­ло вы­ра­ша­на, што са­мы­мі бяс­печ­ны­мі ў бяз­важ­кас­ці бу­дуць чу­па-чуп­сы. Кас­ма­на­ўтаў з імі зня­лі на ві­дэа, і рэ­клам­ны ро­лік пры­нёс кам­па­ніі Chupa Chups сла­ву адзі­най у све­це цу­кер­кі, па­пу­ляр­най не толь­кі на Зям­лі, але і ў кос­ма­се.

8. Што ж ты­чыц­ца са­мых не­звы­чай­ных у све­це цу­ке­рак, дык гэ­та — фін­скія. Фі­ны ро­бяць іх кіс­лы­мі, са­лё­ны­мі (да пі­ва) і на­ват са сма­кам, па­доб­ным на наф­ту!

9. Са­мая са­вец­кая цу­кер­ка — сла­ву­ты на­бор «Пту­шы­нае ма­ла­ко». Пер­ша­па­чат­ко­ва гэ­та быў торт, і га­та­ва­лі яго на прад­пры­ем­стве «Рот фронт». Сак­рэ­там вы­ра­бу быў агар-агар — за­мен­нік жэ­ла­ці­ну, які зда­бы­ва­юць з мар­скіх во­да­рас­цяў. Ён, да­рэ­чы, ужы­ва­ец­ца так­са­ма для аздаб­лен­ня тка­нін

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.