Вы тут

Навукоўцы: мужчыны дурнейшыя за жанчын


Зда­ец­ца, ра­дас­ці жан­чын ня­ма мя­жы. Аме­ры­кан­скія на­ву­коў­цы пра­вя­лі да­сле­да­ван­не і вы­свет­лі­лі, што моц­ная па­ло­ва ча­ла­вец­тва па­во­дзіць ся­бе на 90% дур­ней за пры­го­жую!

3-7

У сва­ім сё­лет­нім ка­ляд­ным да­сле­да­ван­ні пад пра­цоў­най наз­вай «Прэ­мія Дар­ві­на: га­лоў­ныя ад­роз­нен­ні па­лоў у ідыёцкіх па­во­дзі­нах» на­ву­коў­цы прый­шлі да вы­сно­вы, што муж­чы­ны знач­на дур­ней­шыя за жан­чын. Яны вы­ву­чы­лі звест­кі пра лаў­рэ­а­таў прэ­міі Дар­ві­на за 20 га­доў, у пе­ры­яд з 1995-га па 2014 год. Вы­свет­лі­ла­ся, што прэ­мія, якая што­год уру­ча­ец­ца лю­дзям, якія па­мер­лі са­мым дур­ным спо­са­бам і па­зба­ві­лі­ся маг­чы­мас­ці ўнес­ці ўклад у ге­на­фонд ча­ла­вец­тва, час­цей за ўсё ўру­ча­ла­ся муж­чы­нам.

Ана­лі­ты­кі на­зва­лі іды­ёц­кай ры­зы­ку, пры якой ста­ноў­чая ад­да­ча ад пэў­ных дзе­ян­няў на­столь­кі ма­лая, што вы­нік аказ­ва­ец­ца заў­сё­ды сум­ным і фа­таль­ным. У ар­ты­ку­ле га­во­рыц­ца, што «вы­жы­вае на ад­на­го іды­ё­та менш». З 318 на­мі­нан­таў уз­на­га­ро­да да­ста­ла­ся ўся­го 36 жан­чы­нам, па­ве­дам­ляе Brіtіsh medіcal journal BMJ.

Пад­рых­та­ваў Іван Ку­пар­вас

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.