Вы тут

Чалавецтва на парозе масавага пустэльніцтва?


У пе­ра­да­вых кра­і­нах све­ту на­бі­рае сі­лу мо­да на пус­тэль­ніц­тва, што вы­яў­ля­ец­ца ў роз­на­га ро­ду край­нас­цях кштал­ту даў­ншыф­тын­гу (амаль поў­най ад­мо­вы ад са­цы­яль­на­га жыц­ця, іс­на­ван­ня толь­кі для ся­бе), уцё­каў у вір­ту­аль­ную пра­сто­ру ці не­ча­га ін­ша­га. Па­куль экс­пер­ты спра­ча­юц­ца, доб­ра гэ­та ці дрэн­на, усё больш прад­стаў­ні­коў «за­ла­то­га міль­яр­да» сы­хо­дзяць у «ма­нас­тыр улас­на­га ду­ху».

Асаб­лі­ва яр­ка гэ­тая мо­да пра­яві­ла­ся ў Япо­ніі, дзе для ад­па­вед­на­га ла­ду жыц­ця на­ват пры­ду­ма­лі свой тэр­мін «хі­кі­ка­мо­ры». У пе­ра­кла­дзе з япон­скай гэ­та гу­чыць як «зна­хо­джан­не ў адзі­но­це». Нось­бі­таў све­та­по­гля­ду на­зы­ва­юць па­прос­ту — «хі­кі». Яны ад­маў­ля­юц­ца ад пуб­ліч­на­га жыц­ця і шу­ка­юць мак­сі­маль­най адзі­но­ты. Як вы­нік, та­кія лю­дзі не ма­юць пра­цы і жы­вуць на ўтры­ман­ні сва­я­коў.

Адзін з ва­ры­ян­таў кла­січ­най схе­мы та­кі: баць­ка, на­прык­лад, на­вяз­вае сы­ну вы­бар пра­фе­сіі, па­тра­буе, каб той пай­шоў па яго сля­дах. А ма­ла­ды ча­ла­век хо­ча стаць мас­та­ком і на ўга­во­ры не пад­да­ец­ца. Не ма­ю­чы маг­чы­мас­ці ажыц­ця­віць свае ўлас­ныя пла­ны, ён у вы­ні­ку ад­дае пе­ра­ва­гу зу­сім не ра­біць ні­я­ка­га вы­ба­ру: за­мы­ка­ец­ца ў сва­ім па­коі, на­ча­мі ся­дзіць у ін­тэр­нэ­це, дня­мі спіць, есць тое, што пры­га­туе спа­гад­лі­вая ма­ма, і зу­сім не хо­ча па­кі­даць зо­ну кам­фор­ту. Баць­кі раз­вод­зяць ру­ка­мі, але што ра­біць, не ве­да­юць. Хоць Япо­нія з-за цэ­ла­га шэ­ра­гу асаб­лі­вас­цяў амаль ідэа­льная кра­і­на для «хі­кі», па­доб­ныя са­цы­яль­ныя па­во­дзі­ны фік­су­юц­ца і ў ін­шых кра­і­нах све­ту. У Ра­сіі, на­прык­лад, гэ­та спа­кон ве­ку пры­ня­та на­зы­ваць «аб­ло­маў­шчы­най». Але, як пус­тэль­ні­каў ні на­за­ві, а ва ўсіх ва­ры­ян­тах га­вор­ка ідзе аб вост­рай са­цы­яль­най са­ма­іза­ля­цыі, якая мае да­во­лі аб­ме­жа­ва­ны на­бор пры­чын.

Тэ­о­рыя пра най­больш «год­ных і шчас­ных жы­ха­роў» Зям­лі, якія па­він­ны за­стац­ца на пла­не­це, та­му што жыц­цё­вых рэ­сур­саў хо­піць толь­кі на та­кую коль­касць лю­дзей. Дру­гі, менш рас­паў­сю­джа­ны ва­ры­янт: на міль­ярд най­больш «пра­су­ну­тых» прад­стаў­ні­коў ча­ла­вец­тва па­він­ны пра­ца­ваць усе ас­тат­нія, за­бяс­печ­ва­ю­чы элі­це кам­форт­нае іс­на­ван­не.

Пад­рых­та­ваў Іван Ку­пар­вас

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.