Вы тут

Гараскоп на наступны тыдзень


АВЕН. На па­чат­ку тыд­ня бу­дзе цяж­ка ўза­е­ма­дзей­ні­чаць з ін­шы­мі людзь­мі, бу­дзе ад­чу­вац­ца не­ка­то­рая ад­асоб­ле­насць. У гэ­ты час вам лепш зай­мац­ца та­кі­мі спра­ва­мі, дзе не па­тра­бу­ец­ца ўдзел ці зго­да ін­шых. Да дру­гой па­ло­вы тыд­ня гэ­тая сі­ту­а­цыя прой­дзе. Асаб­лі­ва доб­ра ў гэ­ты пе­ры­яд вы­гля­дае аса­біс­тае жыц­цё, якое мо­жа рас­фар­ба­вац­ца но­вы­мі фар­ба­мі, у сва­ім парт­нё­ры вы змо­жа­це ад­чуць пад­трым­ку. З ма­тэ­ры­яль­на­га пунк­ту гле­джан­ня ты­дзень без не­ча­ка­ных па­дзей.

ЦЯ­ЛЕЦ. Схіль­насць да мар і фан­та­зі­ра­ван­ня мо­жа пра­явіц­ца на па­чат­ку тыд­ня. Унут­ра­ная аду­хоў­ле­насць вель­мі ка­рыс­ная для вас, ка­лі гэ­та бу­дзе пад­штур­хоў­ваць да дзе­ян­няў, хай на­ват у пэў­ным сэн­се і не­аб­ду­ма­ных. Але ка­лі бу­дуць на­вед­ваць цяж­кія дум­кі, стра­хі, су­мнен­ні — то га­ні­це іх прэч. Ты­дзень па­тра­буе ра­шу­чых дзе­ян­няў, ён вель­мі доб­ры для сме­лых па­чы­нан­няў, но­вых ідэй і здзяйс­нен­няў.

БЛІЗ­НЯ­ТЫ. Ва­шы здоль­нас­ці да ка­му­ні­ка­цыі бу­дуць на вы­шы­ні, што да­зво­ліць вы­ра­шыць ма­су пы­тан­няў, якія ўзні­ка­юць, і ар­га­ні­за­ваць усё на­леж­ным чы­нам. Ра­бі­це стаў­ку не на ўлас­ную сі­лу і ўмен­ні, а на тое, каб ска­ар­ды­на­ваць на­ма­ган­ні ін­шых лю­дзей, рас­ста­віць усё па сва­іх мес­цах і знай­сці пры­хіль­ні­каў. Вам не­аб­ход­на толь­кі пад­штур­хоў­ваць усіх у па­трэб­ным кі­рун­ку. Мо­жа­це раз­ліч­ваць на пос­пех у спра­вах, але толь­кі ў тым вы­пад­ку, ка­лі бу­дзе­це іс­ці на­пе­рад, а не ад­сту­паць на­зад.

РАК. Маг­чы­масць за­клас­ці асно­ву для свай­го бу­ду­ча­га фі­нан­са­ва­га даб­ра­бы­ту з'я­віц­ца на па­чат­ку тыд­ня. Зрэш­ты, гэ­та мо­жа быць прос­та ўда­лы мо­мант для фі­нан­са­ва­га ўкла­дан­ня або па­куп­кі. Тым не менш на гэ­тым тыд­ні ў пра­цы і ін­шых спра­вах пе­рад ва­мі мо­гуць са­праў­ды ад­крыц­ца но­выя перс­пек­ты­вы, які­мі не вар­та грэ­ба­ваць. Аца­ні­це ўсе маг­чы­мас­ці, і та­ды ў вас бу­дуць усе шан­цы змя­ніць сваё жыц­цё да леп­ша­га. Для зно­сін най­больш спры­яль­ная дру­гая па­ло­ва тыд­ня, ка­лі мож­на бу­дзе ад­па­чыць, рас­сла­біц­ца і на­ла­дзіць кан­так­ты.

ЛЕЎ. Фі­нан­са­вы стан кры­ху не ста­біль­ны. Вар­та больш ува­гі звяр­таць на бя­гу­чыя спра­вы, па­збя­гаць за­ліш­ніх і не­ра­зум­ных рас­хо­даў. Да­вя­дзец­ца па­ста­рац­ца, каб пры­вес­ці ўсе свае спра­вы ў па­ра­дак. На хут­кі пос­пех раз­ліч­ваць не да­во­дзіц­ца, не­аб­ход­на дзей­ні­чаць пас­ля­доў­на і не спя­шац­ца, бо ў ра­бо­це па­тра­бу­ец­ца дак­лад­насць. Да та­го ж гэ­ты ты­дзень мо­жа ад­гук­нуц­ца стом­ле­нас­цю, што так­са­ма не да­зво­ліць пра­яў­ляць ад­па­вед­ную ак­тыў­насць у бя­гу­чых спра­вах.

ДЗЕ­ВЫ. Ты­дзень па­ды­хо­дзіць для вы­ра­шэн­ня фі­нан­са­вых пы­тан­няў, па­ку­пак і аб­ме­наў. А вось для аса­біс­та­га жыц­ця ён не спры­яль­ны. Бу­дзе­це за­ня­тыя сва­і­мі спра­вамі, і па­бу­да­ваць ад­но­сі­ны бу­дзе ня­лёг­ка, але за­тое ёсць усе шан­цы на ўда­лыя пе­ра­мо­вы і за­клю­чэн­не здзе­лак. Блі­жэй да дру­гой па­ло­вы тыд­ня вы мо­жа­це раз­ліч­ваць на пэў­ную пад­трым­ку збо­ку, а так­са­ма на тое, што праб­лем­ныя сі­ту­а­цыі пач­нуць вы­ра­шац­ца спры­яль­на. Усе на­пру­жа­ныя мо­ман­ты бу­дуць вы­ра­ша­ны блі­жэй да вы­хад­ных, як у ма­тэ­ры­яль­най сфе­ры, так і ў аса­біс­тым жыц­ці.

ША­ЛІ. Гар­ма­ніч­ны і спа­кой­ны ты­дзень. Па­дзеі бу­дуць пра­ця­каць па­воль­на, што да­зво­ліць не на­пруж­ваць ся­бе ні ў спра­вах, ні ў дум­ках. Тым не менш вар­та на­даць ува­гу ме­на­ві­та зно­сі­нам, ка­му­ні­ка­цы­ям, каб не пра­пус­ціць уда­лы мо­мант або ін­фар­ма­цыю, якая мо­жа быць ка­рыс­най. Ты­дзень да­стат­ко­ва па­спя­хо­вы, асаб­лі­ва па­чы­на­ю­чы з ся­рэ­дзі­ны і блі­жэй да кан­ца, ка­лі вы бу­дзе­це на­поў­не­ны сі­ла­мі, што да­зво­ліць лёг­ка пра­соў­вац­ца на­пе­рад у ва­шых за­ду­мах. У аса­біс­тым жыц­ці так­са­ма гар­ма­ніч­ны пе­ры­яд.

СКАР­ПІ­ЁН. Вель­мі ак­тыў­ны і ды­на­міч­ны ты­дзень. Вам удас­ца ў знач­най сту­пе­ні пра­су­нуц­ца на­пе­рад і да­сяг­нуць за­пла­на­ва­ных мэт. Адзі­ная цяж­касць, якая мо­жа вас ча­каць, гэ­та не­маг­чы­масць вы­браць неш­та ад­но, каб да­вес­ці гэ­та да ро­зу­му. Не­аб­ход­на скан­цэнт­ра­ваць свае на­ма­ган­ні і дзей­ні­чаць у ад­па­вед­нас­ці з пла­нам, у та­кім вы­пад­ку вы­ні­ко­васць усіх дзе­ян­няў бу­дзе знач­на вы­шэй­шай. Для ад­но­сін ты­дзень вы­гля­дае нейт­раль­на, а вось у ма­тэ­ры­яль­ным пла­не мож­на раз­ліч­ваць на па­ляп­шэн­не.

СТРА­ЛЕЦ. У фі­нан­са­вай сфе­ры да­стат­ко­ва доб­ра склад­ва­юц­ца ўсе бя­гу­чыя спра­вы, што да­зва­ляе раз­ліч­ваць на ста­біль­насць і за­ха­ван­не ўсіх умоў і пла­наў. У гэ­ты час доб­ра да­во­дзіць па­ча­тае да ро­зу­му, ажыц­цяў­ляць ідэі. Бу­дзе­це вель­мі ак­тыў­ныя і змо­жа­це па­спець у роз­ных на­прам­ках. Уда­ча спа­да­рож­ні­чае вам і ў аса­біс­тым жыц­ці — маг­чы­мыя і но­выя зна­ём­ствы, і не­ча­ка­нае раз­віц­цё ця­пе­раш­ніх ад­но­сін.

КА­ЗЯ­РОГ. Час доб­ры для зна­ём­ства, бо ўсё бу­дзе атрым­лі­вац­ца лёг­ка, прак­тыч­на гу­ля­ю­чы. У ра­ман­тыч­най сфе­ры маг­чы­мыя дзіў­ныя па­дзеі, якія шмат у чым бу­дуць вам на ру­ку. Якіх-не­будзь сур'­ёз­ных змен у ад­но­сі­нах ча­каць не вар­та, але пры­ем­ных мо­ман­таў мо­жа быць мност­ва. Але блі­жэй да кан­ца тыд­ня ад­но­сі­ны сы­дуць на нуль, і вы на­ват мо­жа­це ад­чуць ся­бе адзі­но­кі­мі. Зрэш­ты, гэ­та пой­дзе на ка­рысць і да­зво­ліць вяр­нуц­ца ў звык­лы рытм.

ВА­ДА­ЛЕЙ. Ад­наў­лен­не ста­рых кан­так­таў, ад­ра­джэн­не бы­лых ідэй ча­кае вас на гэ­тым тыд­ні. Атры­ма­ец­ца ра­за­брац­ца ў сі­ту­а­цыі, якая скла­ла­ся, і знай­сці ўда­лае пры­мя­нен­не ўся­му, што ёсць пад ру­кой. Пла­ны на­бу­дуць дру­гое жыц­цё. Ты­дзень вель­мі па­спя­хо­вы для ма­тэ­ры­яль­на­га бо­ку жыц­ця, асаб­лі­ва для но­вых і сме­лых па­чы­нан­няў. У зно­сі­нах з ін­шы­мі людзь­мі, а так­са­ма ў ад­но­сі­нах мо­жа на­стаць паў­за. Вам не­аб­ход­ны пе­ра­пы­нак, каб мець маг­чы­масць усё аб­ду­маць, уз­ва­жыць і пры­няць ра­шэн­не.

РЫ­БЫ. Ты­дзень вель­мі на­пру­жа­ны. Вам трэ­ба бу­дзе ад­стой­ваць свае па­зі­цыі па ўсіх на­прам­ках і на па­ра­зу­мен­не з на­ва­коль­ны­мі раз­ліч­ваць не вар­та. Гэ­ты час мо­жа за­па­тра­ба­ваць ад вас шмат сіл і пад ка­нец тыд­ня вы­ма­таць вас. Тым не менш вам удас­ца вы­ра­шыць усе пы­тан­ні і на­ла­дзіць свае спра­вы. З пунк­ту гле­джан­ня зно­сін з ін­шы­мі людзь­мі ты­дзень бу­дзе ня­ўда­лым, бо ва­шы по­гля­ды і жа­дан­ні бу­дуць сур'­ёз­на ра­зы­хо­дзіц­ца, што пры­вя­дзе да не­га­тыў­ных сі­ту­а­цый.

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.