Вы тут

Юзары і Маймуна: спадарожнікі «Часу»


Прад­стаў­ні­кі Бе­ла­ру­сі на «Еў­ра­ба­чан­ні-2015» не чы­та­юць вод­гу­каў пра ся­бе ў ін­тэр­нэ­це.

3-35

А так­са­ма не пла­ну­юць за­мя­няць кон­курс­ную пес­ню «Tіme», хі­ба толь­кі пад­ка­рэк­ту­юць аран­жы­роў­ку. Пра гэ­та спя­вак Юза­ры (Юрый На­ўроц­кі) і скры­пач­ка Май­му­на рас­ка­за­лі ўсім за­ці­каў­ле­ным пад­час ан­лайн-кан­фе­рэн­цыі, што ад­бы­ла­ся на сай­це Бел­тэ­ле­ра­дыё­кам­па­ніі.

Ар­тыс­ты па­ве­да­мі­лі, на­прык­лад, што па­ста­ноў­кай кон­курс­на­га ну­ма­ра ду­э­та зай­ма­ла­ся ха­рэо­граф Воль­га Шам­ро­ва, а кас­цю­мы, упры­го­жа­ныя не­звы­чай­ны­мі эле­мен­та­мі — шас­ця­рэнь­ка­мі ад га­дзін­ні­каў — пры­ду­ма­лі вя­до­мыя бе­ла­рус­кія ды­зай­нер­кі сёст­ры Пар­фя­но­віч. Пас­ля фі­на­лу на­цы­я­наль­на­га ад­бо­ру на «Еў­ра­ба­чан­не» прай­шло зу­сім ма­ла ча­су, та­му, на­ту­раль­на, пра тое, як зме­няц­ца сцэ­ніч­ныя воб­ра­зы вы­ка­наў­цаў, хто і як бу­дзе зды­маць для іх кліп і рас­пра­цоў­ваць про­ма-пра­дук­цыю, раз­ва­жаць за­ра­на. А вось сваю пес­ню Юза­ры і Май­му­на мя­няць на ін­шую дак­лад­на не пла­ну­юць. «Маг­чы­ма, зу­сім кры­ху ў аран­жы­роў­цы бу­дзе сты­ліс­тыч­ных да­дат­каў, — мяр­куе Юза­ры, — або кры­ху раз­бу­рым рытм, але ў лю­бым вы­пад­ку гэ­та не бу­дзе ней­кі да­бстэп». Да­рэ­чы, на­пі­са­ная спе­цы­яль­на для кон­кур­су кам­па­зі­цыя «Tіme», у якой уда­ла спа­лу­чы­лі­ся скрып­ка і го­лас, перш чым дай­сці да слу­ха­ча, пе­ра­раб­ля­ла­ся і да­пра­цоў­ва­ла­ся ўжо ча­ты­ры ра­зы!

Па­тлу­ма­чы­лі для ах­вот­ных пе­ра­мож­цы ад­бо­ру і свае «эк­за­тыч­ныя» ім­ёны. Скры­пач­цы Май­му­не яе імя да­ста­ла­ся ад рад­ні па лі­ніі баць­кі, які ро­дам з аф­ры­кан­скай рэс­пуб­лі­кі Ма­лі. Юза­ры ж прос­та спа­лу­чыў для свай­го сцэ­ніч­на­га псеў­да­ні­ма ўлас­нае імя — Юрый, і імя пра­дзе­да — Юзэф.

За­тое да­вя­ло­ся чар­го­вы раз да­ваць тлу­ма­чэн­ні ар­га­ні­за­та­рам бе­ла­рус­ка­га ад­бо­ру на­конт но­вай для нас, так зва­най «маль­тый­скай» сіс­тэ­мы га­ла­са­ван­ня жу­ры і гле­да­чоў. Мно­гія ду­ма­юць, што апош­няе сло­ва му­сіць быць усё ж за пуб­лі­кай, і лі­чаць не над­та спра­вяд­лі­вым, ка­лі ацэн­кі не­каль­кіх му­зыч­ных пра­фе­сі­я­на­лаў «пе­ра­важ­ва­юць» ты­ся­чы га­ла­соў аў­ды­то­рыі. «Я ўжо тлу­ма­чы­ла гэ­та ты­ся­чу ра­зоў, але не па­ля­ну­ю­ся ска­заць і ў ты­ся­ча пер­шы, — ад­ка­за­ла на прэ­тэн­зіі кі­раў­нік на­цы­я­наль­на­га ад­бо­ру Воль­га Шля­гер. — Што да­ты­чыц­ца Бе­ла­ру­сі, ка­лі га­вор­ка ідзе пра гля­дац­кае га­ла­са­ван­не (і гэ­та факт па­цвер­джа­ны), ідзе спа­бор­ніц­тва, хто больш апе­ра­тыў­на спра­ца­ваў ці хто змо­жа ар­га­ні­за­ваць гру­пу лю­дзей, ча­сам гэ­та не больш як 100-150 ча­ла­век, якія спраў­на пра­га­ла­су­юць з раз­да­дзе­ных ім сім-кар­так. Ча­сам гэ­тая пра­ца яшчэ і аплач­ва­ец­ца. І атрым­лі­ва­ец­ца не спа­бор­ніц­тва са­праўд­ных фа­на­таў і пры­хіль­ні­каў ар­тыс­таў, а спа­бор­ніц­тва ар­га­ні­за­та­раў, іх здоль­нас­цяў і фі­нан­са­вых маг­чы­мас­цяў. Па­мя­таю, у мі­ну­лыя га­ды нас аб­ві­на­вач­ва­лі ў тым, што не­спра­вяд­лі­ва, ка­лі мы пры­ма­ем вы­нік груп га­ла­са­ван­ня за 50-пра­цэнт­ны. Як толь­кі мы змя­ні­лі пра­ві­лы, зноў не­ка­то­рым усё не так.

Да­рэ­чы, як пад­крэс­лі­лі ар­га­ні­за­та­ры на­цы­я­наль­на­га ад­бо­ру, з 15 удзель­ні­каў фі­на­лу, акра­мя прадзю­са­ра гур­та Mіlkі Аляк­санд­ра Ры­ба­ка, ні­хто не па­лі­чыў ся­бе па­крыў­джа­ным. «Усе ас­тат­нія па­дзя­ка­ва­лі і ста­ноў­ча аца­ні­лі тое, што ад­бы­ва­ла­ся. Гэ­та пры­ем­на», — ска­за­ла Воль­га Шля­гер.

Вік­то­рыя ЦЕ­ЛЯ­ШУК.

Фо­та tvr.by

Выбар рэдакцыі

Культура

І зноў закружыць фестываль...

І зноў закружыць фестываль...

Яркімі фарбамі і самабытнай музыкай напоўніў горад XXІІІ Нацыянальны фестываль «Маладзечна-2024». 

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.