Вы тут

Доследы — віртуальныя, веды — рэальныя


У БДПУ ад­кры­лі­ся прад­мет­ныя вір­ту­аль­ныя кла­сы

«У ХХІ ста­год­дзі важ­ным эле­мен­там пад­рых­тоў­кі бу­ду­чых на­стаў­ні­каў да пе­да­га­гіч­най дзей­нас­ці ста­не іх па­глыб­лен­не ў вы­со­ка­тэх­на­ла­гіч­нае ася­род­дзе», — лі­чыць рэк­тар БДПУ імя Мак­сі­ма Тан­ка Аляк­сандр ЖУК. На­пры­кан­цы го­да ў га­лоў­ным пе­да­га­гіч­ным уні­вер­сі­тэ­це кра­і­ны быў за­пу­шча­ны ін­фар­ма­цый­на-аду­ка­цый­ны пра­ект «Муль­ты­сэр­віс­нае ін­фар­ма­цый­нае аду­ка­цый­нае ася­род­дзе».

У рам­ках пра­ек­та ва ўні­вер­сі­тэ­це ад­кры­лі­ся прад­мет­ныя ін­тэр­ак­тыў­ныя кла­сы па ма­тэ­ма­ты­цы, фі­зі­цы, бія­ло­гіі і хі­міі. Кам­п'ю­тар, ін­тэр­ак­тыў­ная дош­ка, пра­ек­тар, аб­ста­ля­ван­не для ла­ба­ра­тор­ных до­сле­даў, да­ку­мент-ка­ме­ра — усё гэ­та аб'­яд­на­на ў адзі­ную сіс­тэ­му.05

05

 На­прык­лад, на за­ня­тках па хі­міі ця­пер мож­на бу­дзе пра­во­дзіць вір­ту­аль­ныя до­сле­ды, да­ба­віў­шы ў на­ма­ля­ва­ную пра­бір­ку не­аб­ход­ныя рэ­чы­вы. Што з гэ­та­га атры­ма­ец­ца, па­ка­жа кам­п'ю­тар, які пе­рад­асць вы­яву на ін­тэр­ак­тыў­ную дош­ку. На за­ня­тках па бія­ло­гіі мож­на пра­ецы­ра­ваць на дош­ку вы­яву з элект­рон­на­га мік­ра­ско­па. На за­ня­тках па фі­зі­цы — дэ­ман­стра­ваць ап­тыч­ныя экс­пе­ры­мен­ты і ка­рыс­тац­ца вір­ту­аль­най лі­ней­кай. Пры­чым вы­клад­чы­кі мо­гуць тэс­ці­ра­ваць сту­дэн­таў у рэ­жы­ме рэ­аль­на­га ча­су — у кож­на­га ёсць свой пульт для ад­ка­заў. Кам­п'ю­тар фік­суе ўсе ад­ка­зы і мо­жа вы­во­дзіць іх на ін­тэр­ак­тыў­ны эк­ран.

 

Яшчэ адзін важ­ны эле­мент — ін­тэр­ак­тыў­ны план­шэт. Пра гэ­тую пры­ла­ду яшчэ не­каль­кі га­доў та­му пе­да­го­гі маг­лі толь­кі ма­рыць. План­шэт да­зва­ляе вы­клад­чы­ку ад­праў­ляць усю ін­фар­ма­цыю на ін­тэр­ак­тыў­ную дош­ку, зна­хо­дзя­чы­ся ў лю­бым мес­цы аў­ды­то­рыі, па­коль­кі ён звя­за­ны і з кам­п'ю­та­рам, і з пра­ек­та­рам бес­пра­вад­ной су­вяз­зю.

— Стра­тэ­гіч­ная мэ­та на­ша­га ўні­вер­сі­тэ­та — па­вы­шэн­не якас­ці аду­ка­цыі, а без ства­рэн­ня іна­ва­цый­на­га ася­род­дзя для на­ву­чан­ня сту­дэн­таў зра­біць гэ­та бу­дзе праб­ле­ма­тыч­ным, — пад­крэс­лі­вае Аляк­сандр Жук. — Та­му бу­ду­чы­ня, я ўпэў­не­ны, за ін­тэр­ак­тыў­ны­мі кла­са­мі...

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

Выбар рэдакцыі

Спорт

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Сяргей Блоцкі: Наша задача — навучыць спартсмена думаць

Як у Мазыры асвойваюць навуку перамагаць.

Эканоміка

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Якія задачы стаяць перад машынабудаўнікамі сёлета?

Змяняецца вектар у знешнім гандлі.