Вы тут

З лепшымі традыцыямі — у заўтрашні дзень


25 га­доў та­му, у та­кія ж ка­ляд­ныя дні не­спа­кой­на­га 1990-га, на ме­дый­ным, як сён­ня мод­на ка­заць, рын­ку Бе­ла­ру­сі з'я­ві­ла­ся но­вае вы­дан­не — га­зе­та «7 дней».

Аб'­ём яе быў вель­мі сціп­лым — уся­го 8 ста­ро­нак «ма­ло­га» фар­ма­ту, але га­зе­та з пер­ша­га ну­ма­ра бра­ла ін­шым — змес­там. Яна ад­ра­зу ста­ла ка­рыс­тац­ца па­пу­ляр­нас­цю ў вя­лі­кай коль­кас­ці чы­та­чоў — звы­чай­ных лю­дзей, прад­стаў­ні­коў ула­ды, біз­не­су. Сён­ня «7 дней», за­ха­ваў­шы ўсё леп­шае з са­вец­кай жур­на­ліс­ты­кі, за­ста­ец­ца ад­ным з лі­да­раў бе­ла­рус­кай ме­ды­яп­рас­то­ры.

Жы­вы стыль, прын­цы­по­вая па­зі­цыя ў ад­стой­ван­ні ду­хоў­ных і ма­раль­ных тра­ды­цый на­ша­га на­ро­да, ся­мей­ных і гра­ма­дзян­скіх каш­тоў­нас­цяў зра­бі­лі яе на­дзей­ным сяб­рам і да­рад­цам для лю­дзей роз­ных па­ка­лен­няў. Яе су­пра­цоў­ні­кі ўсве­дам­ля­юць сваю ад­каз­насць пе­рад гра­мад­ствам і ве­да­юць кошт дру­ка­ва­на­га сло­ва. Гэ­та, у пры­ват­нас­ці, бы­ло ад­зна­ча­на ў пры­ві­тан­ні Прэ­зі­дэн­та Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі, на­кі­ра­ва­ным у ад­рас ка­лек­ты­ву рэ­дак­цыі. Він­ша­ван­не за­чы­таў на­мес­нік кі­раў­ні­ка Ад­мі­ніст­ра­цыі Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­русі Ігар Бу­зоў­скі. У сваю чар­гу ён па­жа­даў ка­лек­ты­ву рэ­дак­цыі га­зе­ты за­ха­ваць свой стыль. «На пра­ця­гу доў­гіх га­доў вы за­хоў­ва­е­це най­леп­шыя тра­ды­цыі, ад­каз­насць пе­рад чы­та­ча­мі, кра­і­най і дзяр­жа­вай. Ва­ша дру­ка­ва­нае вы­дан­не рас­це і ідзе ў на­гу з ча­сам, у вас ёсць ча­му па­ву­чыц­ца ін­шым вы­дан­ням», — ска­заў Ігар Бу­зоў­скі, звяр­та­ю­чы­ся да су­пра­цоў­ні­каў рэ­дак­цыі.

Мі­ністр ін­фар­ма­цыі Лі­лія Ана­ніч, він­шу­ю­чы ка­лек­тыў вы­дан­ня, ад­зна­чы­ла, што га­зе­та знай­шла сваю ні­шу і не ста­ла па­доб­ным да ней­ка­га ін­ша­га вы­дан­ня. На­ват са­ма наз­ва, як ска­за­ла мі­ністр, вель­мі ўда­лая: сем дзён бу­дзе, як ка­жуць, пры лю­бым на­двор'і. І сён­ня но­выя ін­фар­ма­цый­ныя тэх­на­ло­гіі да­зва­ля­юць га­зе­це, ня­гле­дзя­чы на тое што яна вы­хо­дзіць раз на ты­дзень, быць на су­вя­зі з чы­та­чом што­дня. Лі­лія Ана­ніч пад­крэс­лі­ла, што сло­вы Прэ­зі­дэн­та, якія ты­чы­лі­ся сён­ня ка­лек­ты­ву рэ­дак­цыі га­зе­ты «7 дней», аба­вяз­ва­юць па­ды­маць твор­чую, змес­тавую і ана­лі­тыч­ную план­ку кож­на­га дру­ка­ва­на­га і элект­рон­на­га СМІ краіны.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.